Kat­ja Hän­ni­nen: Wind­fall-ve­ron tuot­to on oh­jat­ta­va hin­to­jen nousus­ta eni­ten kär­si­vil­le

Suomeen ollaan lopulta saamassa vero, joka puuttuu energiayhtiöiden ansiottomiin voittoihin sähkönhinnan moninkertaistuttua. Energiakriisi on nostanut energian hinnan pilviin, ja monet sähköyhtiöt ovat hyötyneet tilanteesta käärimällä jättimäisiä voittoja. Samaan aikaan monet suomalaiset miettivät, miten saisivat talven sähkölaskunsa maksettua.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen pitää tärkeänä sitä, että tavallisten ihmisten sähkölaskut eivät saa nousta perusteettomasti.

– Uuden veron tulisi näkyä kuluttajien sähkölaskussa laskua pienentävänä. Veroa ei saa missään tapauksessa maksattaa kotitalouksilla, sanoo Hänninen.

Eilen valtiovarainministeri Annika Saarikko ilmoitti ministeriön valmistelevan veroa, jolla puututaan energiayhtiöiden ylisuuriin voittoihin. Ministerin mukaan väliaikainen sähkövoittojen lisävero rajataan koskemaan aiempia suuria voittoja, ja se on tavoitteena saada voimaan vuodenvaihteessa. Päätöksen taustalla on EU-tasolla päätetty väliaikainen tuottokatto.

Windfall-vero on pitkään ollut vasemmistoliiton tavoitteena, ja kansanedustaja Hänninen teki elokuun lopussa toimenpidealoitteen Energiaviraston valvontamandaatin laajentamiseksi energiayhtiöiden ylisuurten voittojen hillitsemiseksi. Vasemmistoliitto nosti windfall-veron esiin jo syksyn budjettiriihessä, mutta silloin sitä pidettiin valtiovarainministeriössä mahdottomana toteuttaa tämän hallituskauden aikana. Nyt linja on kuitenkin muuttunut, ja ministeriö on tullut vasemmiston linjoille.

Kansanedustaja Katja Hänninen pitää tärkeänä, että vasemmistoliiton ajama windfall-vero etenee nopealla aikataululla, ja samalla toimenpidealoite sähköyhtiöiden ylisuurten voittojen valvonnasta ja ansiottomiin voittoihin puuttumiseksi on tuottamassa tulosta.

– Toimenpidealoitteessa esitän toimia sähkön hinnannousun rajoittamiseksi ja Energiaviraston hintavalvonnan ulottamiseksi kaikkiin energiayhtiöihin. Esimerkiksi Britanniassa valvontaviranomainen voi määrätä tutkintoja, velvoitteita ja sakkoja, mikäli yhtiöiden toiminnassa on ongelmia, Hänninen sanoo.

Kuluttajille on voitava kompensoida heidän maksamansa ylimääräiset kustannukset. Siksi vasemmistoliitto haluaa, että windfall-veron tuotto ohjataan hintojen noususta eniten kärsiville. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös lisää työkaluja, joilla kuluttajien oikeusturvaa parannetaan.

Hänninen huomauttaa myös, että uuden veron ei tulisi koskea sellaisia sähköyhtiöitä, jotka eivät ole rahastaneet kuluttajilla. Veron toteuttamiseen liittyvät käytännön asiat tarkentuvat vielä esimerkiksi lausuntokierroksen myötä. Hänninen korostaa myös, että maakaasulle on saatava hintakatto, minkä lisäksi pörssisähkön markkinahinnan määräytymiseen tarvitaan muutoksia. Näihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi energia-avustuksilla ja lainoilla, joilla tuetaan siirtymää kohti uusiutuvaa sähköntuotantoa.

 


Toimenpidealoite kokonaisuudessaan:

 

Toimenpidealoite TPA 87/2022 vp

Katja Hänninen vas

Toimenpidealoite energiayhtiöiden ylisuurten voittojen hillitsemisestä Energiaviraston valvontamandaattia laajentamalla

 

Eduskunnalle

Energian hintojen kallistuessa on kehitettävä energiayhtiöiden hintojen valvontaa. Energiavirasto valvoo tällä hetkellä verkkoyhtiöiden siirtomaksuja. Verkkoyhtiöt saavat tehdä vain ns. kohtuullista tuottoa. Virasto antaa valvontapäätöksen, ja ylihinta on kompensoitava asiakkaille siirtomaksuissa. Samanlainen järjestely tulisi ottaa käyttöön energiamarkkinoilla yleisemmin ja pysyvästi. Valvonta ja sanktiot loisivat energiayhtiöille kannustimet pitää tuotto kohtuullisena, jolloin asiakkaat eivät lähtökohtaisesti joutuisi maksamaan ylisuuria maksuja ja palautusjärjestelmä toimisi lähinnä tarkoittamattomien ylisuurien voittojen palauttamisen välineenä.

Vastaavista järjestelyistä on esimerkkejä muista maista. Esimerkiksi Britanniassa toimii valtion valvontaviranomainen Ofgem, joka valvoo kaikkien energiayhtiöiden voittoja. Ofgem voi määrätä tutkintoja, velvoitteita ja sakkoja, mikäli yhtiöt eivät toimi voimassa olevan ohjeistuksen mukaan. Ofgem määrittää hintakaton, joka ottaa huomioon kysynnän ja energian maailmanmarkkinatilanteen. Hintakaton määrittelystä on säädetty laissa.

Energiaviraston mandaattia tulisi laajentaa energian siirtoyhtiöiden valvonnasta koskemaan energian myyntihintoja. Tämä edellyttää Energiaviraston resurssien lisäämistä uusien tehtävien vaatimassa mittakaavassa.

Samalla kun Energiaviraston valvontamandaattia laajennetaan, tulee kohtuullisen voiton kriteereitä tarkastella uudelleen. Sähkömarkkinalain muutokset, joilla on pyritty muun muassa puuttumaan siirtohintojen kohtuuttomaan nousuun, tulivat voimaan 1.8.2021. Muutokset eivät kuitenkaan välttämättä ole riittäviä. Esimerkiksi VATT:n ylijohtajan mukaan Energiaviraston yhtiöille laskemat kohtuullisen tuoton rajat ovat tällä hetkellä hyvin korkealla.

Valvontamandaatin laajentamisen yhteydessä on laskettava kohtuullisen voiton rajaa alemmas ja varmistettava, että verkkoyhtiöiden ja valvonnan piiriin tulevien muiden energiayhtiöiden kirjanpidon tunnuslukujen tulkinnan kriteerit ovat kuluttajien kannalta edulliset. Valvontamallia on muutettava siten, että asiakkailta laskutetaan tulevaisuudessa todellisia kustannuksia paremmin vastaavia siirto- ja kulutushintoja. On myös varmistettava, etteivät yritykset pääse katteettomasti hyötymään kirjanpidon tunnuslukujen tulkinnasta pääomarakennettaan manipuloimalla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Energiaviraston mandaatin laajentamiseksi koskemaan kaikkien energiayhtiöiden tuoton kohtuullisuuden valvontaa, ja samalla kohtuullisen voiton määrittelyn kriteerit tulee tarkistaa.

 

Helsingissä 31.8.2022

Katja Hänninen vas