Finlands framgång tryggas bäst när varje individ i arbetsför ålder har en möjlighet till ett rättvist och tryggt arbetsliv – oberoende av ålder, utbildning, yrke och ställning i arbetslivet. Vi har ett enkelt mål: vi vill bygga upp Finland till att vara ett spetsland inom rättvisa i arbetslivet, där arbetets effektivitet ökas genom att öka välbefinnandet på arbetsplatsen, inte genom att bestraffa arbetstagarna.

Under de senaste åren har arbetet förändrats i ökande takt. Förändringen gäller såväl arbetsmetoderna och sätten att ordna arbetet som hur arbetet organiseras och själva yrkena. Skälen till förändringarna är många: Den teknologiska utvecklingen har höjt arbetstagarnas kompetenskrav så mycket att kompetensen hos somliga i arbetsför ålder inte längre räcker till på den öppna arbetsmarknaden. Samtidigt har det industriella arbetet minskat, och nästan sju av tio löntagare arbetar redan inom servicesektorn. En del av den industriella produktionen har flyttats till andra länder, men den större orsaken bakom dess minskade andel är att arbetets produktivitet har ökat – det behövs färre anställda än tidigare. Faktum är att de nya arbetsplatserna som skapas är å ena sidan lågavlönade serviceyrken med dåliga arbetsvillkor och å andra sidan krävande sakkunniguppgifter.

Arbetets förändring leder till att förhållandena på arbetsmarknaden.

Även digitaliseringen förändrar arbetsförhållandenas karaktär och leder till att arbetsuppgifter faller utanför ramen för lönearbete. I stället för de tidigare allmänna fasta arbetsförhållanden finns det nu allt fler som sysselsätter sig själv, som arbetar som företagare eller blandar olika arbetsformer. Arbetets förändring leder till att förhållandena på arbetsmarknaden blir gynnsamma för nollavtal, bemannings- och kortjobb och deltidsanställningar. I nuläget har cirka två av tre löntagare en fast heltidsanställning. Andelen löntagare med atypiska arbetsförhållanden växer ständigt.

Med blicken mot arbetets framtid

I mitten av förändringen vill vi säkerställa att arbetslivet utvecklas i en trygg, jämlik och rättvis riktning. Arbetslivet ska förnyas med strävan efter välbefinnande i spets. Lagstiftningen ska uppdateras till att motsvara arbetslivets förändring och med beaktande av de atypiska anställningarnas egenskaper och de självsysselsattas perspektiv.

Vi tror på att effektivisera arbetslivet och öka produktiviteten genom att satsa på välbefinnande i arbetet och flexibla arbetstidsarrangemang, inte genom arbetstidsförlängningar eller semesternedskärningar. Enligt bedömningarna uppgår samhällets kostnader för arbetsrelaterad ohälsa till så mycket som tiotals miljarder euro per år. Därför är det lönsamt att satsa på välbefinnande i arbetet, både ur ett humant och ett ekonomiskt perspektiv.Våra åtaganden

Vi mins­kar fat­tig­do­men och mo­tar­be­tar ojäm­lik­het

Finland håller på att differentieras: en del har det bra medan andra blir efter. Vi vill motverka denna utveckling och driva en politik som siktar på ett mer jämlikt, jämställt och humanare samhälle och samtidigt motarbeta ojämlikhet som härrör från ekonomisk osäkerhet. Tillsammans ska vi bygga ett jämlikt och jämställt Finland.

Läs mer

Vi be­käm­par kli­matfö­rändrin­gen – vä­gen mot ett eko­lo­giskt håll­bart Fin­land

En hållbar övergång till ett koldioxidsnålt samhälle är ett uppdrag som kan jämföras med byggandet av välfärdssamhället. Vi bekämpar klimatförändringen och reagerar mot hoten som den skapar. Vi skapar ett mer ekologiskt hållbart Finland.

Läs mer

Vi ska­par ar­be­te med ut­bild­ning

Finlands framgång tryggas bäst när varje individ i arbetsför ålder har en möjlighet till ett rättvist och tryggt arbetsliv – oberoende av ålder, utbildning, yrke och ställning i arbetslivet. Vi har ett enkelt mål: vi vill bygga upp Finland till att vara ett spetsland inom rättvisa i arbetslivet, där arbetets effektivitet ökas genom att öka välbefinnandet på arbetsplatsen, inte genom att bestraffa arbetstagarna.

Läs mer