En hållbar övergång till ett koldioxidsnålt samhälle är ett uppdrag som kan jämföras med byggandet av välfärdssamhället. Vi bekämpar klimatförändringen och reagerar mot hoten som den skapar. Vi skapar ett mer ekologiskt hållbart Finland.

Forskningar visar att klimatets temperatur stiger och under de senaste åren har nya värmerekord slagits världen runt. FN:s internationella klimatpanel IPCC har i sin rapport från 2018 konstaterat att temperaturstigningen måste bromsas till 1,5 grader genom en stark nedskärning av koldioxidutsläppen redan på 2020-talet och genom att sikta på nollutsläpp vid 2050. Men tiden rinner ut: om vi inte agerar omedelbart, kan vi strax stå inför en okontrollerbar klimatförändring. Det skulle innebära att livet på jorden inte skulle fortsätta i dess nuvarande form.

Klimatförändringen och naturens minskande mångfald påverkar människornas vardag och levnadsförhållanden överallt i världen – också i Finland, där klimatförändringen höjer temperaturen snabbare än i världen i genomsnitt. Enligt bedömningarna kommer Finlands klimat att värmas upp med 2–5 grader före 2050. Detta skulle leda till bland annat ökade nederbördsmängderna och skogsbränder samt öka förekomsten av skadedjur som hotar jordbruket. Å andra sidan är det också möjligt att en mycket snabb klimatförändring skulle försvaga Golfströmmen som värmer Nordeuropa, vilket skulle leda till att medeltemperaturen i Finland skulle sjunka med cirka tio grader jämfört med resten av världen.

För en hållbar strukturell förändring

Klimatförändringen – och försöken att bekämpa den – hänger starkt ihop med människors vardag och levnadssätt. Boende, produktion och konsumtion av mat samt trafiken orsakar tillsammans en betydande del av mänsklighetens koldioxidavtryck. Klimatförändringen och naturens minskande mångfald står också i starkt samband med samhällets ökande ojämlikhet.

Kampen mot klimatförändringen måste vara utgångspunkten för alla beslut som fattas i samhället.

Eftersom vi inte kan slösa bort tid, måste kampen mot klimatförändringen vara utgångspunkten för alla beslut som fattas i samhället. Därför arbetar vänsterförbundet för en hållbar strukturell förändring i Finland, en som skulle förbättra miljöförhållandena och öka rättvisan och välfärden. Kärnfrågan i denna förändring handlar om kontrollerad omorganisering av boende, trafik, jordbruk och energianvändning samt en kontrollerad övergång till en kretsloppsekonomi, där man strävar efter att återanvända resurser och näringsämnen och minimerar konsumtionen av jungfruliga råvaror och icke förnybara naturresurser. Vår reform tryggar såväl social rättvisa som samhällsekonomisk stabilitet och förutsättningarna att bedriva affärsverksamhet.Våra åtaganden

Vi mins­kar fat­tig­do­men och mo­tar­be­tar ojäm­lik­het

Finland håller på att differentieras: en del har det bra medan andra blir efter. Vi vill motverka denna utveckling och driva en politik som siktar på ett mer jämlikt, jämställt och humanare samhälle och samtidigt motarbeta ojämlikhet som härrör från ekonomisk osäkerhet. Tillsammans ska vi bygga ett jämlikt och jämställt Finland.

Läs mer

Vi be­käm­par kli­matfö­rändrin­gen – vä­gen mot ett eko­lo­giskt håll­bart Fin­land

En hållbar övergång till ett koldioxidsnålt samhälle är ett uppdrag som kan jämföras med byggandet av välfärdssamhället. Vi bekämpar klimatförändringen och reagerar mot hoten som den skapar. Vi skapar ett mer ekologiskt hållbart Finland.

Läs mer

Vi ska­par ar­be­te med ut­bild­ning

Finlands framgång tryggas bäst när varje individ i arbetsför ålder har en möjlighet till ett rättvist och tryggt arbetsliv – oberoende av ålder, utbildning, yrke och ställning i arbetslivet. Vi har ett enkelt mål: vi vill bygga upp Finland till att vara ett spetsland inom rättvisa i arbetslivet, där arbetets effektivitet ökas genom att öka välbefinnandet på arbetsplatsen, inte genom att bestraffa arbetstagarna.

Läs mer