Mei­dän Eu­roo­pas­sam­me il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta luo uut­ta työ­tä ja hy­vin­voin­tia

Meidän visiomme: Vuonna 2040 Euroopan unioni on hiilineutraali alue, jossa kaikilla tarvitsevilla on töitä. Euroopassa panostetaan osaamiseen, koulutukseen ja innovaatioihin, ja yritykset menestyvät korkean arvonlisän ja osaavan työvoiman ansiosta. Automatisaatio ja tekoäly on muuttanut työelämää ja mahdollistanut työn jakamisen. Talous perustuu kiertotalousmalliin, turha kulutus ja jätteet on minimoitu. Ihmiset liikkuvat maiden sisällä ja rajojen yli sujuvasti junilla ja energia tuotetaan vähäpäästöisesti. Helsingistä pääsee junalla Berliiniin. Ihmiset syövät puhdasta ja pääosin paikallisesti tuotettua ruokaa. Merien ja maaluonnon tila ja monimuotoisuus on parantunut ympäristön suojelun ja saastumisen vähentymisen ansiosta. Pääomat on ohjattu pois fossiiliteollisuudesta, julkiset ja yksityiset rahavirrat tukevat ympäristöllisesti ja inhimillisesti kestävää tuotantoa.

Otteita eurovaaliohjelmastamme: tällaisen EU:n haluamme.

 • Luodaan ekologisen jälleenrakennuksen ohjelma, ”Green New Deal”, jossa määritellään uskottava polku hiilineutraaliuteen ja täystyöllisyyteen vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on EU-tason hiilineutraalius vuonna 2040. Päästövähennyssitoumus (NDC) korjataan vastaamaan Pariisin sopimuksen tavoitetta rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan.
 • Otetaan käyttöön EU-tason rahoitusmarkkinavero, lentovero, muovivero sekä hiilitullit EU:n ulkorajoille.
 • Edellytetään, että jäsenmaat lopettavat fossiilienergian tuet.
 • Suunnataan varoja rajat ylittävien raidehankkeiden vauhdittamiseen sekä kansainvälisten raidelippupakettien tarjonnan kehittämiseen.
 • EU:ssa valmistettavien ja alueelle tuotavien autojen päästörajoja tiukennetaan.
 • Tiukennetaan jäsenmaita sitovia kierrätystavoitteita.
 • Tuotesääntelyllä kielletään tuotteiden keinotekoinen vanhentaminen ja edellytetään laitteiden ja muiden tuotteiden korjattavuutta.
 • Kielletään kertakäyttömuovituotteita.
 • Laaditaan unionitasoinen ja jäsenmaakohtainen suunnitelma hiilinielujen vahvistamiseksi erityisesti ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen sekä metsä- ja maatalouspolitiikan kautta.
 • Kalastuspolitiikka turvaa kalakannat ja merien suojeluun panostetaan nykyistä enemmän.
 • Maataloustuet ohjataan maanomistajien sijaan aktiiviviljelijöille. Maataloustuet ehdollistetaan luonnon monimuotoisuudesta huolehtimiselle.
 • Viljelijöitä kannustetaan hiilen sidontaan maataloustukien kautta.
 • Pohjoisten alueiden erityisolosuhteet on otettava huomioon maataloustukipolitiikassa.
 • Parannetaan tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaa EU-tason sääntelyä.

Lue sivuillamme koko europarlamenttivaaliohjelmamme tai lataa se PDF-tiedostona.

Vaaliteemat

Mei­dän Eu­roo­pas­sam­me yh­tei­set ve­ro­ra­hat käy­te­tään ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin

Osattomuutta Euroopassa luovat yritykset, jotka piilottavat yhteisiä terveydenhuoltoon, koulutukseen ja hyvinvointiin tarkoitettuja verorahojamme osakkeenomistajiensa voitoiksi. Riittävien työehtojen puuttuessa nämä samat yritykset asettavat ihmiset kilpailemaan samoista riittämättömistä palkoista. Me haluamme, että EU vahvistaa kansalaisten oikeutta hyvinvointiin ja turvaa riittävään toimeentulon ja kunnon työehdot kaikille.

Lue lisää

Mei­dän Eu­roop­pam­me ra­ken­taa rau­haa ja vah­vis­taa ih­mi­soi­keuk­sia

EU on historian onnistunein rauhanprojekti. Pidetään se myös sellaisena. Haluamme, että EU auttaa hädänalaisia, ajaa vastuullista globaalipolitiikkaa ja toimivaa demokratiaa. Meidän Euroopassamme äärioikeiston nousu pysäytetään tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella.

Lue lisää