50 kei­noa suo­jel­la luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta kun­nis­sa

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, luontokato, on ilmastokriisiin verrattavissa oleva uhka. Vasemmistoliiton mukaan maapallon biodiversiteetillä kokonaisuutena ja muilla lajeilla on itseisarvo, mutta suojelemalla luontoa suojelemme myös ihmistä. Tarvitsemme luonnon monimuotoisuutta ja toimivia luonnonjärjestelmiä muun muassa ruokaturvan, puhtaan veden saannin ja ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Kestävä luonto auttaa meitä myös ottamaan vastaan ilmastonmuutosta ja sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon. Lähtökohta ja tavoite on luonnon kokonaisheikentymättömyys.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu on suurelta osin paikallistason työtä. Siksi kunnat ovat tässä työssä tärkeässä roolissa. Kunnat voivat tehdä paljon paikallisen luonnon suojelun hyväksi ja samalla tehdä osansa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi laajemmin. Kaupunkien tiivistyessä luonnon monimuotoisuuden tarpeet eivät saa jäädä rakentamisen jalkoihin. Monimuotoisuuden suojelussa pidetään kuitenkin huoli saamelaisten oikeuksista perinteisiin elinkeinoihin. Kun kunta huolehtii luonnosta, pääsevät myös ihmiset nauttimaan lähiluonnosta ja ihmisten hyvinvointi lisääntyy! 

Tässä listauksessa keskitytään suoriin suojelutoimiin, mutta niiden lisäksi monet muut asiat kunnan toiminnassa vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen – esimerkiksi hankinnat, jätehuolto ja infrastruktuuri. 

50 keinoa, joilla kunnissa voidaan suojella luonnon monimuotoisuutta!

 

Valtuusto

 • Kunnassa tehdään luonnon monimuotoisuuden suojelun toimintaohjelma sisältäen tavoitteet, mittarit, vastuutahot ja seurannan. Lisäksi toimintaohjelmaa rahoitetaan riittävästi.
 • Luonnon monimuotoisuuden suojelu integroidaan kaikkeen kunnan päätöksentekoon
 • Perustetaan uusia luonnonsuojelualueita
 • Lisätään luonnonsuojelun rahoitusta
 • Otetaan käyttöön ekologinen budjetointi, jossa euromääräisen budjetin lisäksi käytössä on budjetti luonnon monimuotoisuudelle, jota ei saa ylittää
 • Otetaan käyttöön ekologinen kompensaatio, jossa sellaiset rakennettaessa tulevat menetykset luonnon monimuotoisuudelle, joita ei voi estää, korvataan parantamalla luonnon monimuotoisuutta muualla.
 • Huolehditaan riittävästä lajistokartoituksesta kunnassa
 • Luontotietoa ylläpidetään ja käytetään kunnan päätöksenteon pohjana
 • Kunnan kaavoituksessa turvataan kattava viherrakenne ja luonnon kirjo
 •  Kehitetään luonnonhoidon menetelmiä paremmin luonnon monimuotoisuutta edistäväksi
 •  Perustetaan biodiversiteetin kehittämisen lippulaivakohde, eli kuntalaisille tärkeä alue jonka luonto ennallistetaan ja jonka monimuotoisuutta vaalitaan
 • Vahvistetaan ja monipuolistetaan maankäytön merkintätapoja. Luonnonsuojelulakiin perustuvan rauhoittamisen lisäksi kaupungit voivat hallinnoida biodiversiteettiä joustavammin kaavamerkinnöillä ja viheralueiden hoitoluokituksilla.

Metsät

 •  Hakkuut mitoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävälle tasolle
 •  Arvokkaimmat kohteet kartoitetaan ja pidetään hakkuiden ulkopuolella
 •  Suositaan jatkuvaa kasvatusta niissä metsissä, joissa siihen on parhaat edellytykset, esimerkiksi lehtipuuvaltaisissa kuusimetsissä.
 • Kunnan metsienhoidon tavoitteeksi asetetaan monimuotoisuuden lisääminen ja virkistyskäyttömahdollisuudet
 •  Metsien lahopuun määrää lisätään / määrä kartoitetaan ja tavoitellaan lisäystä
 •  Riittävästi metsäalueita jätetään metsänhoitotoimien ulkopuolelle – ei risusavottoja tai harvennushakkuita
 •  Lopetetaan hakkuut lintujen pesimäaikaan
 •  Lisätään ekologinen ennallistaminen kaupunkien metsien hoidon työkalupakkiin

Vesialueet

 •  Suojellaan kunnan toimin Itämerta
 • Jokien ja pienvesien luontoarvot tunnistetaan ja ylläpidetään. Hulevedet pidätetään taajamaluonnon käyttöön.
 •  Suoluonnon monimuotoisuutta parannetaan ennallistamalla ja suojelemalla soita
 •  Luonnonrantoja jätetään luonnontilaan
 •  Ennallistetaan kunnan kosteikko- ja vesistöalueita
 •  Varmistetaan vesialueiden ekologiset yhteydet / Siniverkostojen kattavuus ja suojelu varmistetaan

Rakennettu ympäristö

 •  Tuodaan luontopohjaiset ratkaisut kiinteästi mukaan suunnitteluun
 •  Muutetaan nurmikkoalueita niitty- ja ketoalueiksi, ja noudatetaan hallitun hoitamattomuuden periaatetta
 •  Lisätään pienelinympäristöjä kaupungissa
 •  Lisätään kattopuutarhoja ja viherkattoja
 •  Lisätään viherseiniä
 •  Lisätään vihreitä pihakansia
 •  Huolehditaan arvokkaista perintöympäristökohteista
 •  Lisätään hyönteishotelleja puistoihin ja pihoille
 •  Haitalliset vieraslajit torjutaan
 •  Lisätään lahopuun määrää kaupungin viheralueilla eli metsissä, avoimilla niittymäisillä alueilla ja puistoissa

Eläimet

 •  Suositaan pölyttäjille tärkeitä kasveja, ja annetaan kukkien kukkia ja siementää
 •  Suositaan linnuille tärkeitä kasveja
 •  Kalojen lisääntymisalueet ja kulkureitit turvataan
 •  Ohjataan veneily pois lintujen pesimäalueilta
 •  Asetetaan tarpeelliset kalastus- ja metsästyskiellot
 •  Varmistetaan eläinten liikkumiselle tärkeät yli- ja alikäytävät alueiden välillä

Luontokasvatus ja -kosketus

 •  Lisätään luontokasvatusta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
 •  Koulutetaan kunnan työntekijöitä ja päättäjiä luonnon monimuotoisuudesta
 •  Pidetään huolta virkistyskäytön kestävyydestä opasteiden ja neuvonnan avulla
 •  Lisätään terveyttä edistävää luontokosketusta tuomalla luontoelementtejä osaksi kunnan rakennettua ympäristöä ulkotiloissa ja sisätiloissa
 •  Vahvistetaan kuntalaisten osallistumista luonnonhoitoon. Uudet toimintatavat voivat tarkoittaa esimerkiksi kuntalaisten perustamia ja hoitamia niittyjä, kukkaistutuksia tai harvinaisten kasvien viljelyalueita.
 •  Arvioidaan lähiluonnon ja virkistysalueiden alueellinen kattavuus kunnan eri alueiden välillä ja varmistetaan, että kaikille asukkaille toteutuu pääsy lähiluontoon
 •  Lisätään esteetöntä pääsyä luontoon – poistetaan esteitä, lisätään tiedon saavutettavuutta ja luontoon pääsyä myös ilman omaa autoa.
 •  Äänestetään vasemmistoliittoa kuntavaaleissa.