Han­na Sark­ki­nen: Asia­kas­mak­sut ei­vät saa ol­la es­te hoi­toon ha­keu­tu­mi­sel­le

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen kiittelee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistusta. Esitetyt muutokset parantavat monen sairaan, ikääntyneen ja vähävaraisen ihmisen tilannetta.

– Vasemmistoliiton tavoitteena on yhdistää ja alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoja. Tähän ei vielä päästä, mutta asiakasmaksulain uudistus on iso askel oikeaan suuntaan ja helpotus monen suomalaisen elämään, Sarkkinen sanoo.

Vasemmistoliiton tavoitteena on yhdistää ja alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoja.

Esityksen mukaan kokonaan maksuttomiksi muuttuvat perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot, alaikäisten poliklinikkakäynnit, perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut sekä seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksen palvelut. Uudistus siirtää terveydenhuollon painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, mikä lisää järjestelmän kustannustehokkuutta.

– Vaivojen hoitaminen ajoissa on halvempaa ja inhimillisempää. Maksuttomuudella tuetaan varhaista terveys- ja mielenterveysongelmiin puuttumista. Tällä tavoin voidaan ehkäistä vakavampia terveyshaittoja ja niistä aiheutuvia kärsimyksiä ja kustannuksia, Sarkkinen sanoo.

Vaivojen hoitaminen ajoissa on halvempaa ja inhimillisempää.

Maksukaton piiriin tulevat suun terveydenhuolto, kotisairaanhoito ja kuntoutus. Lisäksi pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuja selkeytetään.

– Maksukatto parantaa etenkin palveluja paljon käyttävien henkilöiden taloudellista asemaa. Tämä on merkittävä parannus esimerkiksi suun terveydenhoidossa, Sarkkinen kertoo.

Erityisesti alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä suun terveys on yleensä heikompi ja hoidon tarve suurempi. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut ovat huomattavasti korkeammat kuin muussa terveydenhuollossa, ja ne ovat usein esteenä asianmukaiselle hoidolle.

Suun terveydenhuollon korkeat  asiakasmaksut ovat ovat usein esteenä asianmukaiselle hoidolle.

– Nyt suun terveydenhuolto tulee vihdoin maksukaton piiriin. Tein asiasta lakialoitteen muutama vuosi sitten ja olen erittäin iloinen, että tämä kansanterveyttä parantava ja eriarvoisuutta kaventava muutos on nyt edistymässä, Sarkkinen sanoo.

Esityksessä vahvistetaan myös asiakasmaksuhuojennusten ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen.

– On tärkeää, että asiakasmaksuja nyt alennetaan ja maksuhuojennuksia käytetään nykyistä enemmän, sillä aivan liian paljon sote-asiakasmaksuja päätyy perintään.

Aivan liian paljon sote-asiakasmaksuja päätyy perintään.

Asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat arviolta miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Heistä 98 prosentilla maksut pienenisivät nykyisestä. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti lapsiperheisiin, kotihoidon asiakkaisiin ja paljon palveluita käyttäviin henkilöihin.

 


Kansanedustaja Hanna Sarkkisen puhe 22.9.2020

 

Arvoisa puhemies,

Käsillä on kauan odotettu ja kaivattu lakiuudistus, joka helpottaa monen suomalaisen arkea. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus on tervetullut parannus ja selkeytys asiakasmaksuihin.

Lakiesitys sisältää monia kansalaisten kannalta tärkeitä parannuksia. Perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot, alaikäisten poliklinikkakäynnit, perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut sekä seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksen palvelut muuttuvat maksuttomiksi. Maksuttomuudella myös tuetaan varhaista terveys- ja mielenterveysongelmiin puuttumista. Tällä tavoin voitaisiin ehkäistä vakavampien terveyshaittojen syntymistä ja siitä aiheutuvia kärsimyksiä ja kustannuksia.

Maksukaton piiriin taas tulevat suun terveydenhuolto, tilapäinen kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito, fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia ja muu niihin rinnastettava hoito sekä tietyt etävastaanotot. Laskuun olisi myös jatkossa merkittävä, kerryttääkö kyseinen maksu maksukattoa, vai ei. Maksukattoa koskevilla muutosehdotuksilla parannettaisiin etenkin palveluja paljon käyttävien asiakkaiden taloudellista asemaa. Useamman asiakkaan maksukatto täyttyisi kalenterivuoden aikana ja samalla sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä asiakkaille aiheutuva maksurasitus pienentyisi.

Tämä on merkittävä parannus esimerkiksi suun terveydenhoidon osalta. Erityisesti alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä suun terveys on yleensä heikompi ja hoidon tarve suurempi. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut ovat huomattavan paljon korkeammat kuin muussa terveydenhuollossa, ja ne ovat usein esteenä asianmukaiselle hoidolle. Moni vähävarainen siis jättää hampaat hoitamatta maksujen takia. Erityisesti isommat hammasremontit jäävät tekemättä, kun maksuille ei ole ollut ylärajaa. Nyt suun terveydenhuolto tulee vihdoin maksukaton piiriin. Tein asiasta lakialoitteen muutama vuosi sitten ja olen erittäin iloinen, että tämä kansanterveyttä parantava ja eriarvoisuutta kaventava muutos on nyt edistymässä.

Lisäksi pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuja selkeytetään vihdoin. Jatkossa tehostetun palveluasumisen maksu vastaisi määräytymisperusteiltaan pitkäaikaisen laitoshoidon maksua, eli palvelusta voisi periä vain yhden asiakasmaksun. Lisäksi kotihoidon maksuprosentteja rajoitettaisiin palvelutuntien mukaan. Myös pitkäaikaisen palveluasumisen maksu olisi yhdenmukainen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksujen kanssa. Nämä muutokset tuovat paljon kaivattua selkeyttä vanhuspalveluiden maksuviidakkoon. Tämä parantaa eri alueilla asuvien asiakkaiden yhdenvertaisuutta, kun kuntakohtaiset erot poistuisivat.

Lisäksi esityksessä vahvistetaan asiakasmaksuhuojennusten ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen ja säädetään kunnan velvollisuudesta huolehtia, että asiakas saa tiedon huojentamissääntelystä. On tärkeää, että asiakasmaksuja nyt alennetaan ja maksuhuojennuksia käytetään nykyistä enemmän, sillä aivan liian paljon sote-asiakasmaksuja päätyy perintään.

Ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentävän kuntien asiakasmaksutuloja yhteensä 45 miljoonalla eurolla vuodessa vuodesta 2022 alkaen. Tämä korvattaisiin kunnille lisäämällä vastaavasti peruspalvelujen valtionosuutta.

Asiakasmaksulain muutoksilla olisi vaikutusta arviolta miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Heistä 98 prosentilla maksut pienenisivät nykyisestä. Muutosten vaikutukset kohdistuvat terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttäjien keskuudessa erityisesti lapsiperheisiin, kotihoidon asiakkaisiin ja paljon palveluita käyttäviin henkilöihin. Lakimuutos tuo helpotusta monen vähävaraisen ihmisen elämään.

Asiakasmaksut eivät saa olla esteenä hoitoon hakeutumiselle ja vasemmistoliitto on tyytyväinen hallituksen esitykseen maksuttomuuden laajentamisesta ja maksukattoon kuuluvien terveyspalvelujen laajentamisesta sekä ikääntyneiden palveluiden maksujen selkeyttämisestä. Asiakasmaksulakiin esitetyt muutokset parantavat monen sairaan, ikääntyneen ja vähävaraisen ihmisen tilannetta. Lisäksi muutos voi osaltaan auttaa siirtämään terveydenhuollon painopistettä kohti ennaltaehkäiseviä ja matalankynnyksen palveluja, ja näin lisätä myös järjestelmän kustannustehokkuutta. Vaivojen hoitaminen ajoissa on halvempaa ja inhimillisempää.

Vasemmistoliiton tavoitteena on ollut yhdistää ja alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoja. Näin laajaa remonttia ei nyt tehdä, mutta käsillä oleva asiakasmaksujen uudistus on ehdottomasti iso askel oikeaan suuntaan ja helpotus monen suomalaisen elämään.