Han­na Sark­ki­nen: Sai­ras­ta­mi­sen ku­luil­le tar­vi­taan yh­dis­tet­ty mak­su­kat­to

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen vaati sairastamisen kulujen kohtuullistamista vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina. Sarkkinen esitti myös huolensa mahdollisista sosiaaliturvan leikkauksista tulevalla hallituskaudella. Sosiaaliturvasta leikkaaminen lisäisi köyhyyttä, eikä luo uusia työpaikkoja.

Vasemmistoliitto vaatii sairastamisen kulujen yhdistettyä maksukattoa seuraavan hallituskauden aikana. Sarkkinen esitti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen sekä lääke- ja matkakulujen omavastuukattojen yhdistämistä.

–  Suomessa sairastamisen kuluja maksetaan omasta kukkarosta OECD-maiden keskiarvoa enemmän. Moni pienituloinen voi jäädä ilman tarvitsemaansa palvelua ja moni joutuu ulosottoon maksamattomien sote-laskujen takia. Kysymys kytkeytyy niin köyhyyden vähentämiseen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon eriarvoisuuden vähentämiseen, Sarkkinen kertoi. 

Hallitus on kuluvalla kaudellaan aloittanut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen, mutta työn jatkaminen vaatii riittävästi resursseja myös seuraavassa hallitusohjelmassa. Sarkkinen painotti sote-alan ammattilaisten työhyvinvoinnin, työehtojen ja palveluiden resursoinnin merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. 

Sosiaaliturvassa ei ole leikattavaa

Sarkkisen mukaan köyhyyden kasvattaminen sosiaaliturvaa leikkaamalla heikentäisi ihmisten luottamusta yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.

– Olen erittäin huolissani siitä, että sosiaaliturvaleikkaukset esitetään nyt monin paikoin hyvänä leikkauskohteena. Haluan sanoa tämän nyt selvästi: sosiaaliturvassa ei ole leikattavaa, Sarkkinen painotti. 

Leikkausten sijaan vasemmistoliitto vaatii korjauksia sosiaaliturvan tasoon ja aukkokohtiin ensi hallituskaudella jatkuvassa sosiaaliturvauudistuksessa.

Sarkkinen iloitsi työllisyysasteen kasvusta ja pitää tärkeänä, että yli vuoden työttömänä olleille saataisiin vasemmistoliiton esittämä työtakuu. Palkkojen tulee vastata inflaation kasvuun, joka näkyy erityisesti pieni- ja keskituloisten arjessa. Valtio ei voi yksin taata työssäkäyvien ostovoimaa. 

– Palkansaajien pitää voida luottaa siihen, että rahat riittävät ja laskut saa maksettua. Ei ole kohtuutonta pyytää työehtosopimusneuvotteluissa palkankorotuksia, jotka turvaavat ostovoimaa ja estävät työssäkäyvien köyhien luokan laajentumista, Sarkkinen totesi.

 


Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa 21.1. pitämä puheenvuoro kokonaisuudessaan:

 

Hyvät ystävät,

Haluan tänään puhua teille luottamuksesta.

Luottamus on yksi hyvän yhteiskunnan avaintekijöistä. Luottamus on osa onnellisen elämän perustaa. Luottamus on myös yksi politiikan keskeisistä käsitteistä.

Tulevissa vaaleissa meidän on kyettävä osoittamaan kansalaisille, että meihin voi luottaa. Että me pidämme kiinni periaatteistamme. Ja että me olemme valmiita käyttämään kansalta saamaamme luottamusta erilaisissa tilanteissa ja parhaan ymmärryksemme mukaan kansakunnan, ihmiskunnan ja koko eliökunnan parhaaksi.

Hyvät ystävät,

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua ja tukea saa, kun omat voimat ehtyvät. Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että voi ikääntyä turvallisesti.

Me olemme tällä hallituskaudella aloittaneet sosiaali- ja terveyspalveluiden korjausurakan,

mutta erittäin paljon on vielä tehtävää. Meillä on paljon tehtävää, jotta ihmiset voivat luottaa tarvittaessa pääsevänsä lääkäriin, kuntoutukseen, terapiaan, sosiaalityöntekijän luokse tai ympärivuorokautiseen hoivaan.

Sote-ammattilaisten on voitava luottaa siihen, että he voivat tehdä työnsä hyvin. Henkilöstön saatavuus on tulevaisuudessakin sote-alan kohtalonkysymys, johon on etsittävä ratkaisuja. Työhyvinvoinnin, johtamisen, koulutuksen, työehtojen ja palveluiden resursoinnin on oltava kunnossa.

Paljon on vielä tehtävää, jotta ihmiset voivat luottaa selviytyvänsä sairastamisen kulujen kanssa. Näen sairastamisen kulujen kohtuullistamisen olevan yksi seuraavan vaalikauden tärkeistä tehtävistä. Kysymys kytkeytyy niin köyhyyden vähentämiseen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon eriarvoisuuden vähentämiseen.

Suomessa ihmiset maksavat omasta kukkarosta OECD maiden keskiarvoa enemmän sairastamisen kuluja. Tämä johtaa siihen, että moni pienituloinen voi jäädä ilman tarvitsemaansa palvelua ja moni joutuu ulosottoon maksamattomien sote-laskujen takia. Sosiaalihuolto myös maksaa ison osan sote-asiakasmaksuista.

Sairastamisen kulujen kohtuullistamiseksi tulee seuraavassa hallitusohjelmassa varata riittävästi resursseja. Tällä hallituskaudella asia ei saanut hallitusohjelmassa tarpeeksi huomiota ja varoja, joten isomman uudistuksen aika on nyt vaalien jälkeen. Näen potentiaaliseksi kehityssuunnaksi sote-asiakasmaksujen maksukaton, lääkekaton ja sote-matkakulujen omavastuukaton yhdistämisen yhdistetyksi maksukatoksi. Tämä vaaliohjelmamme esitys auttaisi erityisesti paljon sairastavia ja ikääntyneitä suomalaisia.

Hyvät ystävät,

Ihmisten on voitava luottaa siihen, että perustoimeentulo on turvattu myös sairauden, työttömyyden tai vanhuuden koittaessa. Luottamus turvattuun toimeentuloon lisää myös ihmisen luottamusta muuhun yhteiskuntaan ja omiin voimavaroihinsa.

Olen erittäin huolissani siitä, että sosiaaliturvaleikkaukset esitetään nyt monin paikoin hyvänä leikkauskohteena. Haluan sanoa tämän nyt selvästi: sosiaaliturvassa ei ole leikattavaa. Sosiaaliturvan leikkaus lisää köyhyyttä. Sosiaaliturvan leikkaus tuskin merkittävästi edes lisää työllisyyttä.

On tärkeä ymmärtää, mitä sosiaaliturvan leikkaus tarkoittaisi myös laajemmin yhteiskunnalliselle luottamukselle. Köyhyyden kasvattaminen sosiaaliturvaa leikkaamalla heikentäisi ihmisten luottamusta yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Sosiaaliturvan leikkaamisen sijaan meidän on päinvastoin haettava korjauksia sosiaaliturvan tasoon ja aukkokohtiin osana ensi kaudella jatkuvaa sosiaaliturvauudistusta.

Meidän on myös vahvistettava ihmisten uskoa siihen, että kaikille riittää työtä. Voimme olla iloisia siitä, että työllisyysaste on nyt lähihistorian korkeimmalla tasolla. Kaikenlaisesta työsyrjinnästä ja ulossulkemisesta on kuitenkin tehtävä loppu. Pidän tärkeänä vaaliohjelmamme tavoitetta yli vuoden työttömänä olevien työtakuusta. 

Myös palkansaajien on voitava luottaa siihen, että rahat riittävät ja laskut saa maksettua. Siksi puheet palkkamaltista unohtavat tässä inflaatiotilanteessa pieni- ja keskituloisten työntekijöiden arjen. Valtion on pidettävä huolta sosiaaliturvasta ja tultava ihmisiä vastaan kohtuuttomissa sähkölaskuissa, mutta valtio ei voi yksin taata työssäkäyvien ostovoimaa vaan se on palkkojen tehtävä. Siksi tänä keväänä ihmisten toimeentulon kannalta käydään eduskuntavaalien ohella merkittävää kisaa myös työmarkkinapöydissä.

Yritysten tuloskehitys on ollut erittäin hyvää, mutta palkansaajien ostovoima on romahtanut. Joten ei ole kohtuutonta pyytää työehtosopimusneuvotteluissa palkankorotuksia, jotka turvaavat ostovoimaa ja estävät työssäkäyvien köyhien luokan laajentumista.

Hyvät ystävät,

Ihmisten on voitava luottaa siihen, että huominen on hyvä. Ympäristökriisi koettelee monien, erityisesti nuorten luottamusta tulevaisuuteen. Siksi seuraavankin hallituksen keskeinen tehtävä on tehdä päätökset, joilla Suomi voi saavuttaa kansainväliset sekä omat tavoitteensa ilmastonkuumenemisen hillitsemiseksi sekä luontokadon pysäyttämiseksi.

Me olemme tällä hallituskaudelle tehneet enemmän ilmaston eteen kuin mikään aiempi Suomen hallitus, mutta sekään ei vielä ole riittävästi. Erityisen tärkeää on lisätä toimia hiilinielujen vahvistamiseksi sekä luontokadon pysäyttämiseksi.

Luottamusta huomiseen koettelee myös Ukrainan sota ja kansainvälinen epävakaus. Pelot Suomen joutumisesta sotaan tai pelot ydintalvesta ovat palanneet ihmisten mieliin, kun näemme Venäjän hyökkäävän raakalaismaisesti ja oikeudettomasti pienemmän naapurimaansa kimppuun.

Ihmisten on voitava luottaa Suomen puolustusratkaisuihin ja yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen kriisinkestävyyteen. Puolustuspoliittiset kysymyksen ja kriiseihin varautuminen ovat olleet politiikan keskiössä viimeisen raskaan vuoden aikana, ja vaikeitakin päätöksiä on näissä olosuhteissa tehty.

Ihmisten on voitava jatkossakin luottaa siihen, että valtionjohto toimii vaikeissakin tilanteissa kokonaisvaltaisen harkitsevasti, ihmisoikeusperustaisesti ja tavoitteenaan rauhan ja vakauden säilyttäminen. Myös matkalla Natoon ja Naton jäsenenä Suomen on oltava ihmisoikeuksia puolustava demokraattinen oikeusvaltio. Näistä ei voida tehdä kompromisseja.

Koulutus vahvistaa ihmisten luottamusta omaan itseensä ja tulevaisuuteensa. Koulutettu kansa on yhteiskunnan ja talouden menestyksen tärkein tekijä. Koulutukseen ja koulutuksen tasa-arvoon on panostettava, ja hallituksen aloittamaa koulutuksen kunnianpalautusta on jatkettava, jotta me kaikki voimme luottaa Suomen tulevaisuuteen.

Hyvät ystävät,

Ihmisten on voitava luottaa siihen, että yhteiskuntamme toimii oikeudenmukaisesti.

Oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan kuuluu se, että jokainen osallistuu yhteiskunnan menojen rahoittamiseen taloudellisen kantokykynsä mukaan.

Valitettavasti en voi sanoa, että nykyinen verotusmallimme olisi täysin oikeudenmukainen. Monet suuria pääomia saavat maksavat tuloistaan pienempää veroa kuin moni keskituloinen. Se ei ole oikein, eikä se ole kestävää.

Jotta ihmiset voivat luottaa siihen, että myös nyt ikääntyvän väestön olosuhteissa kykenemme rahoittamaan hyvinvointivaltion peruspalvelut ja takaamaan inhimillisen elämän edellytykset kaikille, samalla kun tasapainotamme julkista taloutta, on meidän välttämätöntä huolehtia veropohjamme riittävyydestä ja se on tehtävä oikeudenmukaisella tavalla.

Julkinen keskustelu verotuksesta yritetään usein typistää siihen, paljonko tavalliset pieni- ja keskituloiset kansalaiset maksavat veroja. Samalla unohtuu se, että 2000-luvulla työnantajia ja rikkaita on palkittu miljardien veronalennuksilla, kun varallisuusvero ja työnantajien Kela-maksu on poistettu, yhteisöveroa alennettu ja työnantajamaksuja siirretty työntekijöiden maksettavaksi.

Koronakriisistä ja Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta Suomessa on viime vuosina maksettu ennätysosinkoja, ja uusia miljonäärejä on syntynyt enemmän kuin koskaan. On selvää, että julkisen talouden sopeuttaminen on aloitettava sieltä, minne rahaa on eniten kertynyt. 

Puheet laajoista veronalennuksista ovat todellisuudesta vieraantuneita, sillä veropohjan heikentyminen on yksi julkisen talouden epätasapainon merkittävimmistä syistä. Veropohjan vahvistaminen on väistämättä merkittävin julkisen talouden tasapainotuksen elementti. Seuraavalla hallituskaudella on esimerkiksi korjattava listaamattomien yhtiöiden omistajien verotuksen porsaanreiät.

Hyvät ystävät, 

Ihmisten pitää voida luottaa päättäjiin ja kansanvaltaiseen päätöksentekoon. Kuitenkin moni suomalainen on menettänyt uskonsa demokraattiseen vaikuttamiseen. 

Syyt luottamuspulan taustalla ovat moninaiset. Jotkut odottavat helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Monia yhteiskunta on potkinut päähän niin paljon, että he ovat menettäneet luottamuksensa. Toiset turhautuvat monipuoluedemokratian luonteeseen ja sen edellyttämiin kompromisseihin. Osa kokee, etteivät puolueet puhu heille tärkeistä asioista tai asioista puhutaan kapulakielellä. 

Meidän tehtävämme on pyrkiä rakentamaan ihmisten luottamusta demokratiaan ja yhteiskuntaan, ja vahvistaa ihmisten luottamusta meihin, vasemmistoliittoon. 

Luottamuksen rakentamisessa olennaista on olla itse luotettava. Työskennellä ahkerasti meidän periaatteiden ja tavoitteiden eteen, kuulla ja kuunnella ihmisiä, osoittaa, että vaikka ajat ovat joskus vaikeat ja me emme aina saa kaikkia tavoitteitamme läpi, niin me teemme kuitenkin aina parhaamme ja käytämme käsissämme olevaa valtaa eriarvoisuuden torjumiseksi, oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseksi ja reilun siirtymän edistämiseksi.

Vaaleissa äänen antaminen puolueelle ja ehdokkaalle merkitsee aina luottamuksen antamista. Ihminen luovuttaa vallassaan olevan ainokaisen äänensä edustajalleen. Tulevina kuukausina meidän tehtävämme on osoittaa, että me olemme olleet luottamuksen arvoisia ja meihin voi luottaa jatkossakin. Paljon iloa ja voimaa vaalityöhön teille kaikille!