Lau­ra Me­ri­luo­to: Hal­li­tuk­sen kou­lu­tus­leik­kauk­set val­ta­va is­ku va­paal­le si­vis­tys­työl­le

Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen rajuista leikkauksista vapaaseen sivistystyöhön. Hallitus aikoo leikata 25 miljoonaa vapaan sivistystyön oppilaitoksilta, eli 14 prosenttia niiden rahoituksesta. Hallituksen koulutusleikkaukset kohdistuvat erityisesti kesäyliopistoihin ja opintokeskuksiin, joita uhkaavat jopa 40 prosentin leikkaukset oppilaitosten rahoitukseen.

– Vapaa sivistystyö on tärkeä ja suosittu osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ylläpitävät ihmisten toimintakykyä, mielenterveyttä sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Eikö hallitusta kiinnosta nämä asiat? Ja miten ihmeessä vapaan sivistystyön oppilaitokset selviävät lakisääteisistä tehtävistään tällaisten leikkausten jälkeen? Meriluoto kysyy.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset tavoittavat tällä hetkellä hyvin muitakin kuin korkeakoulutettuja.

Leikkaukset kolahtavat erityisen pahasti pienten paikkakuntien vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, mikä kasvattaa alueellista eriarvoisuutta.

– Pienillä paikkakunnilla on jo valmiiksi vähemmän erilaisia palveluita kuin suurilla paikkakunnilla. Vapaa sivistystyö on siis monessa tapauksessa juuri harvaan asuttujen alueiden asukkaille tärkeää koulutuksen saavutettavuuden ja yhteisöllisyyden kannalta.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat Suomen suurimpia aikuiskoulutuksen toimijoita. Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa koko ajan, kun työelämä muuttuu kiihtyvään tahtiin ja monen on päivitettävä osaamistaan. Myös lapset ja nuoret ovat vapaan sivistystyön piirissä.

– Hallituksen koulutusleikkaukset kohdistuvat siis kaikkiin ikäluokkiin ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleviin ihmisiin, niin lapsiin, työssäkäyviin, työttömiin ja eläkeläisiin. Elinikäisen oppimisen ja sen yhdenvertaisuuden kannalta on olennaista, että vapaan sivistystyön oppilaitokset tavoittavat tällä hetkellä hyvin muitakin kuin korkeakoulutettuja. Vapaan sivistystyön riittävä rahoitus on myös tärkeä osa työllisyyspolitiikkaa.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on merkittävä rooli myös maahanmuuttajien kotouttamisessa. Koulutus on esimerkiksi kielikoulutusta sekä muuta työelämävalmiuksiin liittyvää koulutusta.

– Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa maahanmuuttajilla on myös hyvät mahdollisuudet tutustua muihin ihmisiin, mikä auttaa kotoutumisessa. Esimerkiksi kansalaisopistojen kurssit ovat hieno tapa edistää erilaisista taustoista tulevien ihmisten välistä vuorovaikutusta.

 

Kirjallinen kysymys

HALLITUKSEN KOULUTUSLEIKKAUKSISTA VAPAASEEN SIVISTYSTYÖHÖN

 

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitus aikoo leikata 25 miljoonaa vapaan sivistystyön oppilaitoksilta, eli 14 prosenttia niiden rahoituksesta. Vapaa sivistystyö on tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää.

Sillä on erilaisia oppilaitosmuotoja, eli kansalaisopistoja, kansanopistoja, kesäyliopistoja, opintokeskuksia ja liikunnan koulutuskeskuksia. Hallituksen koulutusleikkaukset kohdistuvat erityisesti kesäyliopistoihin ja opintokeskuksiin, joita uhkaavat jopa 40 prosentin leikkaukset oppilaitosten rahoitukseen.

 

Rahoituksen vähenemistä ei ole mahdollista paikata osallistujamaksuilla, sillä näin suurten korotusten jälkeen monilla ei olisi enää varaa osallistua koulutukseen. Maksut ovat jo nyt erityisesti pienituloisille kynnys osallistua kursseille.  Maksujen korottaminen olisi myös vahvasti vapaan sivistystyön perusajatuksen vastaista, sillä sen tarkoitus on edistää koulutuksen alueellista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Valtion tuki on oleellinen tekijä siinä, että vapaan sivistystyön oppilaitokset pystyvät tarjoamaan edullisempia kursseja kuin yksityiset verrokit. Koulutusleikkaukset vaikuttaisivat pahiten pienten kuntien vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.

 

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskeli vuonna 2021 yli 1,1 miljoonaa opiskelijaa. Kurssit ovat suosittuja, sisällöltään monipuolisia ja pystyvät vastaamaan kattavasti erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeisiin. Lain mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

 

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat Suomen suurimpia aikuiskoulutuksen toimijoita. Ne ovat merkittäviä toimijoita elinikäisen oppimisen mahdollistamisessa koko Suomessa. Kuitenkin myös lapset ja nuoret ovat vapaan sivistystyön piirissä. Esimerkiksi urheiluopistoilla on noin 1,4 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa. Näistä noin 740 000 on lasten ja nuorten.

 

Hallituksen vapaan sivistystyön koulutusleikkaukset kohdistuvat siis kaikkiin ikäluokkiin ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleviin ihmisiin, niin lapsiin, työssäkäyviin, työttömiin ja eläkeläisiin. Elinikäisen oppimisen ja sen yhdenvertaisuuden kannalta on olennaista, että vapaan sivistystyön oppilaitokset tavoittavat tällä hetkellä hyvin muitakin kuin korkeakoulutettuja.

 

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ylläpitävät ihmisten toimintakykyä, mielenterveyttä sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa koko ajan, kun työelämä muuttuu kiihtyvään tahtiin. Vapaan sivistystyön oppilaitosten kursseilla moni saa muun muassa tärkeitä uusia taitoja muuttuvaan työelämään ja sen vaatimuksiin vastaamiseksi. Oppilaitokset pystyvät tarjoamaan joustavia koulutuspolkuja niin työssäkäyville kuin työttömillekin hyvin kustannustehokkaasti. Eläkeläisille vapaan sivistystyön tarjontaan osallistuminen ylläpitää toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia ja näin vähentää myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja niiden riittävät resurssit ovat siis myös tärkeä osa työllisyyspolitiikkaa ja hyvinvoinnin edistämistä.

 

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on merkittävä rooli myös maahanmuuttajien kotouttamisessa. Koulutus on esimerkiksi kielikoulutusta sekä muuta työelämävalmiuksiin liittyvää koulutusta. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa maahanmuuttajilla on myös hyvät mahdollisuudet tutustua muihin ihmisiin, mikä auttaa kotoutumisessa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus arvioi vapaan sivistystyön koulutusleikkausten vaikutukset 1. elinikäiseen oppimiseen, 2. maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen, 3. lasten ja nuorten liikuntaan, 4. syrjäytymisen ehkäisemiseen, ja 5. eläkeläisten hyvinvointiin?

Ja

Miten hallitus turvaa vapaan sivistystyön kattavan ja monipuolisen oppilaitosten verkoston sekä niiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen? 

 

Helsingissä 13.9.2023

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Laura Meriluoto [vasemmistoliitto]