Mai Ki­ve­lä: Itäi­sen Suo­men­lah­den ve­sia­lu­eet on lii­tet­tä­vä osak­si kan­sal­lis­puis­toa

Kansanedustajamme Mai Kivelä teki toimenpidealoitteen Itäisen Suomenlahden vesialueiden luonnonsuojelun tehostamisesta. Hän ehdottaa kansallispuiston laajentamista ympäröiviin vesialueisiin ja vaatii suunnitelmallisuutta ekologisesti tärkeiden vedenalaisten kohteiden elinvoimaisuuden ylläpitoon.

Kivelä viittaa aloitteessaan hallitusohjelmaan. Hallitus on sitoutunut jatkamaan Itämeren tehostettua vesiensuojelua. Itämeren tilanne uhkaa kuitenkin heikentyä. Lämpimän talven sateet huuhtoivat runsaasti ravinteita sulana olevaan mereen, minkä seurauksena meri rehevöityy entisestään. Ilmastonmuutoksen eteneminen tulee pahentamaan tilannetta. 

– Itämeren tilanne on kriittinen meidän toimiemme vuoksi. Nyt meidän on siis aika toimia tilanteen korjaamiseksi, Kivelä painottaa.

Suomenlahden vedenalaisen luonnon tärkeys on tunnistettu useassa eri tutkimuksessa.

Kivelä ehdottaa Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamista niin, että myös yleiset vesialueet kuuluisivat kansallispuistoon. Samalla alueen vesialueiden hoidolle ja käytölle tulisi laatia suunnitelmat. 

Itäisen Suomenlahden vedenalaisen luonnon tärkeys on tunnistettu useassa eri tutkimuksessa. Alueen liittämistä merikansallispuistoon suositeltiin jo Metsähallituksen julkaisemassa selvityksessä vuonna 2015.

– Vaikka koronakriisi heikentää yleistä taloustilannetta, ei Itämeren tai monimuotoisuuden suojelusta ole varaa säästää. Meidän moraalinen velvollisuutemme on jättää Itämeri tuleville sukupolville parempaan tilaan kuin mitä se nyt on, Kivelä muistuttaa.

Itämeren suojelusta ei ole varaa säästää.

Kivelän mukaan suojelutyö on pitkäjänteistä, ja on taloudellisempaa välttää virheitä ennakoivasti kuin korjata niitä jälkikäteen. Valtion omistuksessa olevan merialueen liittäminen kansallispuistoon ei myöskään edellytä lainsäädäntömuutoksia. 

 


Mai Kivelän toimenpidealoite 11.9.2020

Toimenpidealoite

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston vesialueiden suojelun parantamiseksi

 

Eduskunnalle

Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut jatkamaan Itämeren tehostettua vesiensuojelua[1]. Kevään uutiset eivät kuitenkaan lupaa helpotusta yhteisen meremme tukalaan tilanteeseen. Talven sateet huuhtoivat runsaasti ravinteita sulana olevaan mereen. Itämeren tila uhkaakin muuttua heikommaksi, eikä tilanne helpotu ilmastonmuutoksen etenemisen myötä[2].

Itämeren suojelu edellyttää toimia monella eri sektoreilla, sekä maalla että merellä. Osa tätä keinovalikoimaa ovat meren hoitosuunnitelmat sekä suojelualueiden perustaminen[3]. Tässä tehtävässä erityisesti merellisillä kansallispuistoillamme on oleellinen rooli. Tällä hetkellä kuitenkin viidestä merellisestä kansallispuistosta vain neljällä on vesialueiden hoidon ja käytön suunnitelmat. Nämä puuttuvat Itäisen Suomenlahden kansallispuistosta, jossa vesialueet eivät kuulu lainkaan kansallispuistoon[4].

Itäisen Suomenlahden vedenalaisen luonnon tärkeys on tunnistettu useassa eri tutkimuksessa. Tänä keväänä julkaistu laaja usean tutkimus kokosi ensimmäistä kertaa yhteen tiedot Suomen rannikon ekologisesti arvokkaista kohteista[5]. 87 tunnistetusta vedenalaisista meriluonnon arvokohteista 11 sijoittui Itäisen Suomenlahden alueelle. Vuonna 2015 julkaistu Metsähallituksen selvitys merikansallispuistojen täydentämistarpeista suositteli vesialueiden liittämistä Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon. Erityisen tärkeäksi nähtiin 13 merenpohjan monimuotoisuuden suojelun kannalta tärkeän alueen, pinta-alaltaan 17 061 ha, liittäminen kansallispuistoon yleisestä vesialueesta.

Valtion omistuksessa olevan merialueen tai omistukseen siirtyvien merialueiden liittämiselle ei voimassa oleva luonnonsuojelulaki eikä myöskään Itäisen Suomenlahden kansallispuistolaki mukaan lukien puiston perustamiseen liittyvä valtioneuvoston periaatepäätös ole esteenä, joten tältä osin ei merialueiden liittäminen edellytä lainsäädäntömuutoksia.

Marinin hallitus on myös hallitusohjelmassaan laajentavansa kansallispuistoverkostoa perustamalla hallituskaudella uusi tai uusia kansallispuistoja sekä laajennetaan olemassa olevia niiden ekologisen kestävyyden turvaamiseksi.[6] Tässä tavoitteessa on maaekosysteemien lisäksi huomioitava myös arvokas Itämeremme. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentaminen vesialueisiin olisikin luonteva ratkaisu. Vaikka koronakriisi heikentää yleistä taloustilannetta, ei monimuotoisuuden tai Itämeren suojelusta ole varaa säästää. Itämeren ja monimuotoisuuden suojeleminen on pitkäjänteistä työtä ja myös taloudellisin mittarein huomattavasti halvempaa välttää virheitä ennakoivasti, kuin korjata niitä jälkikäteen. Meidän päättäjien moraalinen velvollisuus on jättää tuleville sukupolville Itämeri parempaan tilaan kuin mitä se nyt on.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamiseen ympäröiviin vesialueisiin ja laatii vesienhoidon ja -käytön suunnitelmat sekä varaa resurssit alueen ekologisesti tärkeiden vedenalaisten kohteiden elinvoimaisuuden ylläpitoon.

Helsingissä 11.9.2020
Mai Kivelä

 


[1] Hallitusohjelma, s. 41

[2] https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006482621.html

[3] https://itameri.fi/fi-FI/Ihminen_ja_Itameri/Merenhoito_ja_suojelu

[4] https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1894

[5] https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suomen_ekologisesti_merkittavat_vedenala(55217)

[6] Hallitusohjelma, s. 42