Muista äänestää!

Teksti: Elsa Korkman

Feministisen koulutuspolitiikan ydintavoitteita on vaikuttaa siihen, että lapset ja nuoret
kokevat itsensä osaksi sellaista yhteiskuntaa, johon he voivat vaikuttaa. Feministinen
näkökulma koulutuspolitiikassa pureutuu siihen, että jokaisella tulisi olla kokemus
itsestään toimijana, jolla on mahdollisuuksia elää itselleen rehellisesti ja vaikuttaa
itselleen tärkeisiin asioihin. Kysymys on siitä, että nuorilla on uskoa ympäröivään
yhteiskuntaan – ja uskoa itseensä.

Huolestuttava merkki nykyisen järjestelmän toimimattomuudesta on nuorten
äänestysprosentin mataluus eri vaaleissa – vuoden 2018 presidentinvaaleissa
18-19-vuotiaiden äänestysprosentti oli 52 % ja 20-24-vuotiaiden 48 %. Erityisen vähän
äänestävät nuoret miehet. Äänestämättä jättäminen on merkki siitä, ettei nuorella ole
uskoa siihen, että voi itse vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Nuorten kokemukset omasta vaikuttavuudestaan vaihtelevat suuresti, ja usein taustalla
vaikuttamassa on perhe ja kasvuympäristö, joka voi joko tukea nuorta ja vahvistaa
tämän kokemusta itsestään aktiivisena kansalaisena, tai viedä nuoren uskon siihen, että
maailmaa voidaan muuttaa tai että omilla teoilla on väliä. Tutkija Hanna Wass on
sanonut, että esimerkiksi äänestyskäyttäytymisen suhteen Suomi on luokkayhteiskunta
– äänestyskäyttäytyminen, samoin kuin muu aktiivisuus ja usko omaan toimintaan,
periytyy vahvasti ja riippuu toisaalta merkittävissä määrin omasta koulutustaustasta.
Tästä syystä on tärkeä tukea koulutuksen saavutettavuutta ja sitä, että jokaisella on
todella oikeus ja mahdollisuus kouluttautua ja opiskella. Koulujen ja oppilaitosten tulisi
myös olla malliesimerkkejä siitä, mitä demokratia parhaimmillaan voi olla – niiden tulee
valaa toivoa ja uskoa nuoriin, näyttää sitä, että systeemi voi antaa tilaa kaikille.
Feministinen koulutuspolitiikka tarjoaakin mahdollisuuden rohkaista ja voimaannuttaa
niitä lapsia, nuoria ja opiskelijoita, jotka voisivat muuten kokea, ettei heillä ole ääntä tai
realistisia mahdollisuuksia muuttaa maailmaa.

Nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat nykyisin aiempaa kiinnostuneempia
politiikasta. Nyt onkin aika näyttää, että nuoret voivat vaikuttaa! Tätä positiivista
kehitystä tukisivat panostukset koulutukseen, joissa kiinnitettäisiin erityisesti huomiota
koulutuksen saavutettavuuteen kaikille ja tuettaisiin nuorten uskoa itseensä ja omiin
mahdollisuuksiinsa toimia yhteiskunnassa ja muuttaa sitä. Nämä muutokset ovat
mahdollisia, mutta paljon riippuvat tulevista eduskuntavaaleista. Muista siis äänestää!