Vaaliohjelmassani on kaksi pääkohtaa jotka ovat ilmastonmuutoksen pysäyttäminen  ja hyvinvointivaltiomme pelastaminen.

Kymmenen vaalilupausta
1) Monimuotoinen luonto on turvattava.
2) Ilmastoystävällinen yhteiskunta rakennetaan uusiutuviin energiamuotoihin siirtymällä ja kulutusta hillitsemällä.
3) Turvataan ympäristöoikeudet ja lisätään demokratiaa.
4) Työelämän ja toimeentulon reformi, köyhyyttä vastaan – ihmisen puolesta.
5) Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut laajasti kaikkien saataville.
6) Maahanmuuttoa on kehitettävä, tarvitsemme lisää työvoimaa.
7) Koulutukseen on panostettava, edellisten vuosien koulutusleikkaukset on peruttava.
8) Eriarvoisuuden lisääntymiseen on puututtava.
9) Kehitysyhteistyön rahoitusta on lisättävä.
10) Panostetaan rauhan rakentamiseen ja kriisinhallintaan. Ei Natolle.

Monimuotoinen luonto on turvattava. Kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen tulisi tavoitella nykyistä selvästi kunnianhimoisempaa hallitusohjelmaa luonnon- ja ympäristönsuojelussa. Metsiensuojelun METSO-ohjelma, soidensuojelun täydennysohjelma, kosteikkojen kunnostus- ja ennallistamistavoite sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelu tarvitsevat yhteensä lisää noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Tutkittuun tietoon pohjautuen on etsittävä ratkaisuja luonnon köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja puhtaampiin vesiin. Turvataan vesien hyvä tila ja vesienhoidon rahoitus niin sisämaassa kuin Itämerellä. Toteutetaan kosteikkoluonnon suojeluohjelma. Päivitetään vesilakia niin, että vaelluskalojen kulku taataan ja vesitalouslupien päivittäminen varmistuu (aiheuttaja maksaa -periaate). Raideliikennettä on kehitettävä. Kaivoslaki on uusittava.
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana ja Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen sekä Uudenmaan piirin hallituksen jäsenenä sitoudun Suomen Luonnonsuojeluliiton vaalitavoitteisiin: https://www.sll.fi/vaalit-2019/

Ilmastoystävällinen yhteiskunta rakennetaan uusiutuviin energiamuotoihin siirtymällä. Vähennetään ilmastopäästöjä 60 % vuoteen 2030 mennessä ja pyritään EU:ssa tavoitetason nostamiseen vastaavaksi. Poistetaan haitalliset energiatuet ja kielletään kivihiili sekä turve 2025 mennessä. Tuetaan julkisen liikenteen kehittämistä ja ohjataan verotuksella liikenteen päästöt laskuun (mm. lentovero). Vähennetään myös kulutuksen ja ruoantuotannon päästöjä. Vähennetään kulutusta.
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n hallituksen jäsenenä pidän tärkeänä kierrätyskeskuksessakin käytössä olevaa vastuullisuuden käsitettä, jossa vastuu ympäristöstä kulkee käsi kädessä sosiaalisen vastuun periaatteiden kanssa: https://www.kierratyskeskus.fi/tietoa_meista/vastuullisuus

Työelämän ja toimeentulon reformi, köyhyyttä vastaan ihmisen puolesta. Työtä on jaettava. Meidän on tarjottava tapa toimia, jonka kautta työn tekeminen muuttuu monipuolisemmaksi. Nykyinen työmalli ei turvaa toimeentuloa kaikille. On haastettava ja kyseenalaistettava nykyinen työmalli, joka perustuu liian suureen viikkotuntimäärään. On tutkimustietoa, joka kertoo lyhyemmän työajan lisäävän työskentelyn tuottavuutta ja tehokkuutta. Vähimmäistoimeentulon raja  on Suomessa liian matala. Sen pitäisi olla yksinelävällä 600 euroa, perheellisellä 850 euroa. Meidän on taattava ihmisarvoinen elämä kaikille kansalaisille tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia liian alhaisesta toimeentulon minimitasosta. Seuraavan hallituksen on edistettävä perustuloa. Perustulon kautta voimme taata inhimillisen elämän mahdollisuudet myös niille ajanjaksoille jolloin ei ole ansiotyömahdollisuutta. Perustulon minimitason pitäisi olla 850 euroa kuussa. Kulutusta on vähennettävä, mutta silti vähävaraisimmille on taattava inhimillisen elämän perusedellytykset.
Hang On ry:n puheenjohtajana ja järjestöaktiivina olen ollut perustamassa hävikkiruokaravintolaa / toimintakeskusta  Myllypurossa. Tiloissa toimii myös sosiaalineuvonta, nuorten peliriippuvuushanke sekä viihtyisä kynnyksetön oleskelutila, jossa voi tavata muita ihmisiä ja saada vertaistukea sekä apua arjen ongelmiin. Toimimme vapaaehtoistyön pohjalta, pyrimme kehittämään toimintaamme niin että voimme myös tukea työllistymistä. https://hangon437767633.wordpress.com/

Turvataan ympäristöoikeudet ja lisätään demokratiaa. Ympäristöperusoikeuksien toteutumista edistetään tehostamalla kansalaisten ja järjestöjen tiedonsaantia sekä osallistumis- ja muutoksenhakuoikeuksia. Mahdollisessa maakuntauudistuksessa turvataan yleisen edun ja kaavoituksen laillisuuden riippumaton valvonta sekä valtion viranomaisten valitusoikeus. Ympäristöhallinnon resursseja on vahvistettava merkittävästi.  Tänä keväänä onnistuin viemään asukkailta tullutta tietoa päättäjille hankkeesta, jolla olisi ollut hyvin kielteiset ympäristövaikutukset. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana minulla on hyvä verkosto, jossa toimii sekä ympäristöasioista päättäviä että ympäristöaktiiveja. Tapauksessa energiaputken rakentaminen olisi aiheuttanut merkittävää vahinkoa lähimetsään. Lähetin paikalle liito-orava-asiantuntijan ja vein tietoa kaupungin päätöksentekoon. Liito-oravien elinympäristön löytäminen paikalta pelasti metsän. Toimenpiteeni pysäyttivät hankkeen ja pelastivat asukkaille rakkaan lähimetsän toistaiseksi.
Toimin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenenä

Korkeatasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut laajasti kaikkien saataville. Meillä kaikilla on oikeus hyvään terveydenhoitoon. Julkisten palveluiden yksityistäminen kaiken kattavana ideologiana on vaarallinen demokratian, kansalaisten, verorahojen asiallisen käytön ja käytön valvonnan kannalta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut julkisina palveluina sisältävät ajatuksen myös siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus näihin palveluihin. Yksityisessä palvelutuotannossa yhtäläisten palvelujen takaaminen on liki mahdotonta. Seuraavalla vaalikaudella on tärkeää estää yksityisten terveysalan suuryritysten rikastuminen kansalaisten perustarpeilla ja terveydellä. Lainsäädännöllä tulee rajoittaa mahdollisuuksia tehdä voittoa sosiaali- ja  terveydenhuollossa.
Toimin Vailla vakinaista asuntoa (Vva) ry:n hallituksen jäsenenä. Perimmäinen ajatuksemme yhdistyksessä on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa: https://vvary.fi/yhdistys/

Maahanmuuttoa on kehitettävä, tarvitsemme lisää työvoimaa. Työikäisten määrä vähenee 57 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Työelämän ulkopuolella on enemmän kansalaisia kuin työelämässä. Väestö ikääntyy. Syntyvyys on Suomessa laskussa jo kahdeksatta vuotta. Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta yhtälö on mahdoton: rahat loppuvat, jos muutosta ei tapahdu ja työllisten määrä ei kasva. STTK kannattaa työperäistä maahanmuuttoa. Ay-liikkeen toiveissa on, että hallitusohjelmaan kirjataan laaja työperäisen maahanmuuton ohjelma. Kannatan tätä ohjelmaa. Tarvitsemme suunnitelman maahanmuuttajien integroimiseksi suomalaiseen työelämään, mutta myös esimerkiksi kielitaitoon, päivähoitoon, koulunkäyntiin, opiskeluun, asumiseen ja kulttuuriin liittyviä toimenpiteitä. Ulkomailta opiskelemaan tulleiden jäämistä Suomeen on helpotettava ripeän työlupamenettelyn kautta. Perheenyhdistämistä on pikaisesti helpotettava.

Koulutukseen on panostettava, edellisten vuosien koulutusleikkaukset on peruttava. Edellisten vuosien koulutusleikkaukset vaarantavat teollisuus- ja palvelutuotannon ja innovaatiot. Tutkimusten mukaan koulutusleikkaukset ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa kilpailukyvyllemme ja lisänneet koulutuksen eriarvoisuutta. Elinikäinen oppiminen ja koulutuksen tarjoaminen myös työttömyyden vaihtoehdoksi tulisi olla helpommin ja laajemmin saatavilla. Yliopistokoulutuksessa yliopistojen autonomia on vähentynyt ja yliopistokoulutus on putkitutkintojen vuoksi etääntynyt sivistysyliopistoihanteesta.

Eriarvoisuuden lisääntymiseen on puututtava. Ihmisoikeudet ja yhdenvertainen kohtelu kuuluvat kaikille. Ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan. Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole mahdollista ilman, että se kytketään eriarvoisuuden ja taloudellisen epätasa-arvon torjumiseen. Meidän on pystyttävä ylläpitämään yhteiskuntaa, joka huolehtii kaikenikäisistä kansalaisista ja asukkaista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ei voida sitoa tuloihin tai kansalaisuuteen. Sote-uudistuksessa on keskityttävä julkisen palveluverkoston vahvistamiseen, yksityispalveluja ei saa lisätä. Uudistukset on mahdollista rahoittaa varallisuusveron palauttamisella, suurten perintöjen verottamisella, yritystukien karsimisella (esimerkiksi yritystukiin menee nyt laskutavasta riippuen 3-8 miljardia vuodessa), ympäristöverojen kiristämisellä sekä robottiverolla.
Suomen on vahvistettava sitoutumista YK:n ihmisoikeuksien julistukseen. #ihmisoikeusvaalit Lisätietoa: https://www.facebook.com/ihmisoikeusvaalit/

Kehitysyhteistyön rahoitusta on lisättävä. Kehitysyhteistyön rahoituksen nostaminen merkittävästi tulevalla hallituskaudella on erittäin tärkeää myös ilmastonmuutoksen ja kuudennen sukupuuttoaallon hidastamiseksi globaalisti. Ilmastonmuutoksessa on kyse globaalista epätasa-arvosta. Maailman kaikkien ihmisten rikkain kymmenesosa aiheuttaa puolet kaikista päästöistä. Samaan aikaan maailman köyhimmät kärsivät jo nyt eniten ilmastonmuutoksesta. Lämpeneminen uhkaa työntää sata miljoonaa ihmistä äärimmäiseen köyhyyteen. Jo 1,5 asteen lämpeneminen altistaa 350 miljoonaa ihmistä lisää kuolettaville kuumuusaalloille vuoteen 2050 mennessä. Jokainen puolen asteen nousu aiheuttaa huonompia satoja ja heikentää ruokaturvaa. Vauraana maana Suomen tulee kantaa globaalia vastuuta päästövähennysten lisäksi kansainvälisen ilmastorahoituksen avulla, jolla voimme korvata aiheuttamaamme haittaa. Ilmastotoimien tukeminen kehitysmaissa mahdollistaa esimerkiksi viljelytapojen muuttamisen lämpimämmässä maailmassa ja vähentää kuolleisuutta. Valitettavasti Suomen ilmastorahoitus on siirtynyt pois köyhimpiä maita eniten hyödyttävästä lahjamuotoisesta tuesta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisesta. Tämä on korjattava. Ilmastorahoituksessa on päästävä takaisin tasaiseen jakoon hillinnän ja sopeutumisen välillä. Painopisteen pitäisi olla lahjamuotoisessa tuessa eikä lainoissa, jotta tuki kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Katso lisää: https://www.fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/kymmenen-kysymysta-ilmastovaaleista

Panostetaan rauhan rakentamiseen ja kriisinhallintaan. Ei Natolle. Vastustan kiihtyvää asevarustelua – myös ympäristön ja ilmaston takia. Suomen on ehdottomasti pysyttävä puolueettomana maana, jonka turvallisuuspolitiikka perustuu sitoutumattomuuteen ja rauhan edistämiseen. Pidetään Suomi itsenäisenä ja riippumattomana. Olen vahvasti sitä mieltä että länsimaisena humanismiin nojautuvana demokratiana meidän tulisi näyttää esimerkkiä ja ohjata muitakin valtioita rakentamaan globaalia yhteisvastuullista maailmaa jossa aseet eivät näyttele minkäänlaista osaa konfliktien ratkaisuissa. Reaalipolitiikkaa voi mielestäni olla myös se että ottaa suunnannäyttäjän roolin: Suomi tunnetaan maailmalla rauhanvälittäjänä. Rauhanvälitys on myös todettu tehokkaaksi keinoksi ratkaista pakolaiskriisejä. Ehdoton ei Natolle.

 

Uusi ympäristöpuolue on syntynyt!

“Vasemmistoliitosta on tullut uusi toinen ympäristöpuolue”, kerrotaan Suomen Luonnonsuojeluliiton tekemässä ympäristökyselyssä puolueille:

“llmasto ja ympäristö kulkevat läpi heidän ohjelmiensa. Ympäristölinjassakin näkyy sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aate. Puolue on isoin muuttuja ja kehittyjä verrattuna viime eduskuntavaaleihin.”
Tutustu SLL:n ympäristökyselyyn tästä: https://www.sll.fi/2019/02/25/luonto-pyrkii-eduskuntaan/
Tutustu Vasemmistoliiton vastauksiin perusteluineen tästä: https://www.sll.fi/vaalit-2019/vasemmistoliitto/