Työelämä tarvitsee työtä

Haluan edistää ja ajaa työntekijöiden oikeuksia ja asioita muuttavassa työelämässä. Työelämän kuuleminen edistää luottamusta, vakautta ja oikeudenmukaisuuden kokemusta työelämässä. Sanelun aika on ohi, vain yhteistyöllä voimme edetä kohti tavoitteita, joihin kaikkien on mahdollista sitoutua.

Ensi vaalikaudella tarvitsemme uudistuksia työelämässä, työelämän pelisääntöjen vahvistamiseksi

Kriminalisoidaan alipalkkaus

Yhtenä tärkeimpinä työehtoja edistävänä asiana näen alipalkkauksen kriminalisoinnin. Tällä hetkellä alipalkkausta voidaan tulkita työsyrjinnän tai kiskonnan tapaisen työsyrjinnän kautta. Tarvitsemme yksiselitteisen viestin, alle työehtosopimuksessa sovitun palkan maksaminen on rikos ja rangaistava teko. On itsestään selvää, että reilut työehdot ovat meidän kaikkien etu. Se turvaa meitä kaikkia, mutta se turvaa myös meidän omia työpaikkojamme epäterveeltä kilpailulta.

 

Ammattiliitoille joukkokanne oikeus

Joukkokanneoikeus tarkoittaa että, ammattiliitto voisi viedä laittoman toiminnan tuomioistuimen käsittelyyn yksittäisen työntekijän tai työntekijä ryhmän puolesta. Joukkokanne oikeus helpottaisi useampia työntekijöitä koskevien epäkohtien viemistä oikeuteen. Tällaisia tapauksia voisivat olla esimerkiksi usein ulkomaisen työvoimaan liittyvät palkkaukseen liittyvät erimielisyydet, laittomat määräaikaiset työsuhteet tai laittomat joukko irtisanomiset tai lomautukset. Kanneoikeuden avulla voitaisiin ajaa myös työsuojeluasioita tai osa-aikaisten työntekijöiden oikeutta lisätunteihin.

Työntekijöiden oikeuksien takaamiseksi tarvitsemme vahvan ammattiyhdistysliikkeen ja sen mahdollistaman tärkeimmän edun, työehtosopimuksen, sekä työntekijä myönteistä politiikkaa.

 

Työllä on tultava toimeen

Työ voi tarjota monenlaisia asioita ja arvoja, mutta niin kauan, kun työnilo ei käy vaihdon välineeksi kaupan kassalla, on sen myös tarjottava elämiseen tarvittava toimeentulo.

On itsestään selvää, että palkan määrä on kokoaikatyössä riitettävä elämiseen. Täytyy olla myös itsestään selvää, että vastentahtoisen osa-aikatyön teettäminen yrityksissä, joissa se on yritysten arvovalinta, tulee puuttua. Ei voi olla oikein, että yritykset käyttävät sosiaaliturvaa kompensoimaan palkkavajetta.

 

Kumotaan aktiivimalli

Vasemmistoliitto on valmis kumoamaan aktiivimallin. Aktiivimalli on osoittautunut, kuten tiesimme työttömyysturvan leikkuriksi.

Malli rankaisen siitäkin huolimatta, vaikka olisit yrittänyt osoittaa aktiivisuuttasi.  Leikkuri iskee, mikäli et onnistu halustasi ja yrityksistäsi huolimatta löytämään työtä tai koulutuspaikkaa, syystä että niitä ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Aktiivimalli rankaisee myös heitä, jotka eivät työkykynsä puolesta pysty ottamaan vastaan työtä.

Olen vastustanut mallia epäoikeudenmukaisena alusta asti ja teen sen loppuun asti.

 

Tilaajavastuulain uudistaminen

Ulkomailta lähetetyn työvoiman työehtojen valvonta on Suomessa hyvin vaikeaa. Monet työntekijät ovat muodollisesti töissä ulkomaille rekisteröidylle alihankkijafirmalle. Lähetetyn työvoiman käyttö mahdollistaa myös Suomen tuloverojen välttämisen. Tilaajavastuuta pitää uudistaa ketjuvastuuksi niin, että tilaaja vastaa viime kädessä kaikista alihankkijoidensa veroista ja muista maksuista sekä näiden palveluksessa olevien työntekijöiden palkoista. Tällä tavalla luodaan paremmat mahdollisuudet ehkäistä alipalkkausta, ihmiskauppaa ja työntekijöiden hyväksikäyttöä.

 

Torjutaan harmaata taloutta

Rakennusalalla käytössä oleva veronumerojärjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi harmaan talouden torjunnassa. Tästä syystä veronumeron käytön laajentamista muille aloille tulisi edistää.

Veronumerossa on kysymys verohallinnon ylläpitämästä veronumerorekisteristä, jonka tarkoituksena on valvoa henkilötunnisteen oikeellisuuden valvonta sekä työntekijän ja työn antajan verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta.

 

Sama palkka samasta työstä

Edetään kohti palkka-avoimuutta ja parempaa palkkatasa-arvoa luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta lisäämällä

Meillä on vahva kulttuuri siihen, että palkka tiedot ovat henkilökohtaisia. Tälläkin hetkellä luottamusmiehillä on oikeus palkkatietojen saamiseen. On tärkeää, että henkilö, joka tuntee alan palkkausperusteet katsoo työntekijöiden palkan muodostuksen tiedot ja varmistuu, että kaikilla on koulutustaan, työkokemustaan ja työtehtäviään vastaava palkka. Palkan muodostuminen pitää perustua työehtosopimuksen mukaisiin asioihin. Työntekijöiden pitäisi omaksua entistä paremmin ajatus palkka avoimuudesta ja oppia ymmärtämään, että toisen palkka ei ole omasta palkasta pois.

Palkkatietojen avoimuutta on turvattava lainsäädännöllä. Palkka avoimuutta tulisi vahvistaa tekemällä työantajille palkkatietojen ilmoittamisesta työpaikan luottamusmiehille automaattinen velvollisuus. Mikäli tieto olisi vapaasti kaikkien työtekijöiden saatavilla, pitäisi tieto palkan muodostamisen perusteista lisätä ja joutuisimme käymään läpi tietosuojan kannalta, millaisia asioita voidaan julkisesti kertoa. On puhuttu myös palkkarekistereistä, mutta siinä näen ongelmaksi sen, että kuka pystyisi käymään läpi jokaisen työntekijän kohdalla palkanmaksun perusteet ja näin ollen toteamaan palkanmaksun perusteiden toteutumisen. Siksi luottamusmies.

 

Tarveharkintaa tarvitaan yhä edelleen

Tarveharkintaa ei voida poistaa. Tarvitsemme tarveharkintaa kotimaisen työvoiman työmahdollisuuksien ja työehtojen turvaamiseen.

Eu ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevalle työvoimalle sovelletaan saatavuusharkintaa, jolla arvioidaan, onko kotimaisia työttömiä jo saatavilla riittävästi tällaiseen työhön. Tarveharkinnalla estetään työnantajia tuomasta suomalaisille työmarkkinoille työntekijöitä aloille, joilla voidaan palkata työvoimaa kotimaasta.

 

Työnteon täytyy olla aina kannattavaa.

Muutokset yhteiskunnassa ovat johtaneet siihen, että tukijärjestelmät ja niiden kategoriat tunnistavat tosielämän tilanteita heikosti eivätkä siksi kykene vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Yhdessä tiukentuneen tukikontrollin ja sanktioiden kanssa kehitys on synnyttänyt byrokratia viidakon, joka vaikeuttaa toimimista joustavasti. Tarvitsemme selkeän, joustavan sosiaaliturvamallin, joka kannustaa aina työn tekoon. Mallin, mikä, mahdollistaa työnteon muuttuvien tilanteiden välillä esimerkiksi osatyökykyisten kohdalla. Mallin, mikä, mahdollistaa opiskelun ja työnteon yhdistämistä entistä paremmin.

Vähennetään byrokratiaa ja lisätään mahdollisuuksia tehdä ja yrittää!

 

Solidaarisuudesta syntynyt

Työntekijöiden oikeuksien ja aseman edistämiseksi tarvitaan sekä vahva ammattiliitto, että työntekijä myönteistä politiikkaa.

Tärkein asia ammattiliitojen merkityksestä puhuttaessa on ja täytyy olla työehtosopimus. Ennen kaikkea yleissitova työehtosopimus. Yleissitovuus tarkoittaa, että myös järjestäytymättömien työnantajaliittoon kuulumattomien työnantajien on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen vähimmäisehtoja.

Viedään asioita eteenpäin yhdessä sopimalla ja kehittämällä.

 

Työelämässä riittää työtä!

Työ on meille Suomalaisille tärkeä asia. Pidetään yllä olosuhteet ja mahdollisuudet hyvälle työlle!

Heidi