Pe­rus­tu­lo ja luo­va ajat­te­lu rat­kai­suk­si toi­meen­tu­lon tur­vaa­mi­seen ko­ro­na­krii­sin ai­ka­na

Vasemmiston Pia Lohikoski esittää perustuloa ja luovaa ajattelua ratkaisuksi toimeentulon turvaamiseen koronakriisin aikana.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen perustoimeentulon turvaamisesta koronakriisin aiheuttaman taloudellisen shokin aikana. Hän kehottaa hallitusta harkitsemaan perustulon tai sosiaalisen osingon käyttöönottoa, jotta perustuslain mukainen oikeus perustoimeentuloon voidaan turvata kohtuullisessa ajassa.

– Tämän kevään poikkeustoimet vaativat meiltä uudenlaista ajattelua ja luovia ratkaisuja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Siksi olen nostanut esiin ajatuksen väliaikaisesta perustulosta, Lohikoski sanoo.

”Monilla pienituloisilla ei ole puskuria tai mahdollisuutta odottaa tukipäätöstä kuukausikaupalla”

Hän tuo kirjallisessa kysymyksessään esiin vaihtoehtoja perustulon toteuttamiseksi.

– Sen voisi maksaa sosiaalisena osinkona esimerkiksi veronpalautuskanavan kautta, ja se voitaisiin periä hyvätuloisilta takaisin seuraavan vuoden verotuksessa. Toinen vaihtoehto on etsiä nopeinta maksukanavaa verohallinnon ja KELAn maksatusten tietokantoja yhdistämällä, Lohikoski kertoo.

Kolmantena vaihtoehtona hän ehdottaa työmarkkinatuen maksamista helpotetun menettelyn kautta lomautus- tai irtisanomistodistuksen esittäjälle. Päätöksiä voitaisiin tarkistaa myöhemmin ajan kanssa ja maksaa lisäksi ansiosidonnainen osuus jo maksetun etuuden päälle.

Työttömyyskassojen, TE-toimistojen ja Kansaneläkelaitoksen asiakasmäärien on ennakoitu kasvavan voimakkaasti lähikuukausina. Hakemusten käsittelyaikojen odotetaan venyvän. Etuutta koskevaa päätöstä odottaessa on mahdollista hakea toimeentulotukea, muuta senkin hakemusmäärien odotetaan kasvavan.

– Ruuhkautuminen johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin, kun kotitalouden tulot juoksevat joka päivä, mutta tuloja ei tule mistään. Monilla pienituloisilla ei ole puskuria tai mahdollisuutta odottaa tukipäätöstä kuukausikaupalla, Lohikoski sanoo.

Jo yli 300 000 työntekijää on lomautuksen tai irtisanomisuhan alla. Myös monien freelancereiden ja pienyrittäjien taloudelta on pudonnut pohja, kun yhteiskunta on koronan leviämistä hidastavien, välttämättömien rajoitustoimien seurauksena sulkeutunut.

Lohikoski muistuttaa, että perustulo ja myös ns. helikopteriraha ovat nousseet keskusteluissa esiin eri maissa, ja ainakin Hongkong on ottanut helikopterirahan kokeiluun.

– Muissa maissa tehdyt innovaatiot kansallisen toimeentulon turvaamiseksi tulisi kartoittaa, hän sanoo.

 


Kansanedustaja Pia Lohikosken 2.4.2020 tekemä kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan: 

 

Kirjallinen kysymys

KANSALAISTEN PERUSTOIMEENTULON TURVAAMISESTA POIKKEUSOLOJEN AIKANA.

Eduskunnan puhemiehelle

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat välttämättömiä suomalaisten terveyden turvaamiseksi ja terveydenhuollon kapasiteetin varmistamiseksi. Samaan aikaan rajoitustoimet ovat aiheuttaneet Suomen taloudelle shokin, jonka seurauksena jo nyt yli 300 000 työntekijää on lomautuksen tai irtisanomisuhan alla. Myös monien freelancereiden ja pienyrittäjien taloudelta on pudonnut pohja, kun yhteiskunta on koronan takia sulkeutunut.

On erittäin tärkeää, että hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Esimerkiksi työttömyysturvan omavastuupäivien poistaminen sekä itsensätyöllistäjien tuominen työttömyysturvan piiriin ovat tärkeitä väliaikaisia lakimuutoksia, jotka auttavat ihmisiä akuutin kriisin yli.

Haasteeksi muodostuu se, että työttömyyskassojen, TE-toimistojen ja Kansaneläkelaitoksen palvelutarve ja asiakasmäärät tulevat lähikuukausina kasvamaan voimakkaasti. On ennakoitavissa, että hakemusten käsittelyajat tulevat venymään huomattavasti, jolloin tukea tarvitsevat ihmiset joutuvat odottamaan etuuspäätöksiä kohtuuttoman pitkään. Eräät työttömyyskassat ovat ennustaneet käsittelyaikoikojen venyvän kuukausien mittaiseksi.

Monella pienituloisella ei ole puskuria, jonka avulla selvitä etuuksien käsittelyajasta ilman tuloja. Niin Kelan etuudet kuin työttömyyskassojen myöntämä ansiopäivärahakin haetaan ja maksetaan tilanteissa, kun henkilöllä tai perheellä ei ole muita tuloja, tai ne ovat riittämättömiä. Vaikka muuta etuutta odottaessa voi hakea toimeentulotukea, senkin hakemusmäärien odotetaan kasvavan kriisin edetessä. Lisäksi asumistuen ennustetaan ruuhkautuvan uusista hakemuksista. Myös oikeuskansleri on ilmaissut huolensa siitä, miten perustuslain 19 §:n 2 momentissa säädettyä oikeutta perustoimeentulon turvaan koskevat asiat saadaan käsiteltyä riittävän joutuisasti.

Vastikkeeton perustulo olisi nykyistä pirstaleista sosiaaliturvajärjestelmäämme huomattavasti joustavampi tapa turvata kaikkien suomalaisten oikeus perustoimeentuloon. Sosiaaliturvajärjestelmän uudistus kuitenkin vaatii aikaa ja hallituksen olisi nyt pikimmiten esitettävä ratkaisu siihen, miten etuuksien maksatuksia voitaisiin nopeuttaa. Tämän kevään poikkeustoimet vaativat meiltä uudenlaista ajattelua ja luovia ratkaisuja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Siksi olen nostanut esiin ajatuksen väliaikaisesta perustulosta.

Yksi mahdollinen tapa toteuttaa väliaikainen perustulo voisi olla se, että se maksetaan eräänlaisena sosiaalisena osinkona esimerkiksi veronpalautusten kanavan kautta. Valtaosa suomalaisista on antanut verohallinnolle tilitietonsa ja puuttuvien tilitietojen lisääminen jo olemassa olevaan järjestelmään voisi olla nopeastikin järjestettävissä omavero-nettipalvelun kautta itse tallentamalla.

Sosiaalinen osinko voitaisiin myös huomioida veronmaksussa niin, että se vaikuttaisi seuraavan vuoden verotukseen. Hyvätuloisilta, jotka eivät väliaikaista perustuloa tarvitse, se voitaisiin verottaa takaisin seuraavan vuoden verotuksessa.

Nopeinta maksukanavaa voitaisiin etsiä myös verohallinnon ja KELAn maksatusten tietokantoja yhdistämällä. Perustulo ja myös ns. helikopteriraha tai kansalaisosinko ovat nousseet nyt keskusteluissa esiin useissa maissa ja ainakin Hongkong on ottanut koronatilanteen vuoksi helikopterirahan kokeiluun. Nyt olisikin hyvä pikaisesti kartoittaa muissa maissa tehdyt perustulon tai sosiaalisen osingon kaltaiset uudet kansalaisten toimeentuloa turvaavat innovaatiot ja niiden maksatuskanavat.

Lisäksi Kelaan ja työttömyyskassoihin tarvitaan uusia etuuskäsittelijöitä, mutta tärkeämpää olisi löytää ratkaisu olemassa olevia resursseja hyödyntäen, sillä uusien työntekijöiden kouluttamiseen kuluu aikaa ja työvoimaa.

Yhtenä mahdollisena toimintatapana voisi olla, että henkilö esittää todisteen lomautuksesta tai irtisanomisesta, ja hänelle maksettaisiin helpotetun menettelyn kautta perusmuotoista päivärahaa. Hakemusruuhkan helpotuttua lasketaan reaalisen ansiopäivärahan määrä ja sitä maksettaisiin takautuvasti niiltä kuukausilta, jolloin perusmuotoista päivärahaa on maksettu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisin toimin hallitus aikoo varmistaa, että kasvavista hakemusmääristä huolimatta työttömyysturvan ja toimeentulotuen käsittely ja maksatus hoidetaan niin, että kansalaisten perustuslain 19 §:n 2 momentissa säädetty oikeus perustoimeentuloon turvataan poikkeusolojen aikana, sekä

Onko hallitus valmis harkitsemaan perustulon tai sosiaalisen osingon käyttöönottoa, jotta em. perustuslain mukainen oikeus perustoimeentuloon voidaan turvata poikkeusolojenkin aikana kohtuullisessa ajassa?

 

Helsingissä 1.4.2020

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Pia Lohikoski [vas]