Sark­ki­nen: Ve­roas­teen las­kua on pak­ko jar­rut­taa, mi­kä­li hy­vin­voin­ti­val­tio ha­lu­taan säi­lyt­tää

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen arvostelee hallituksen valintaa leikata pienituloisilta ja antaa samaan aikaan veronalennuksia suurituloisille. Sarkkinen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli opposition vaihtoehtobudjeteista.

Vasemmistoliitto peruisi hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset, ja vasemmistoliiton vaihtoehdossa valtio velkaantuu 375 miljoonaa vähemmän kuin Orpon hallituksen talousarviossa.

Sarkkinen korostaa, että leikkauksista huolimatta Orpon hallitus ottaa enemmän velkaa kuin edellinen hallitus pahimman kriisivuoden jälkeen. Velkaantumisen ennakoidaan kasvavan koko hallituskauden ajan. Merkittävänä syynä on valtion tulojen pieneneminen, eli veroasteen lasku.

– Ilman veroasteen laskua valtion talous olisi lähellä tasapainoa. Mikäli julkisen talouden tasapainottamisen kanssa ollaan tosissaan ja Suomi halutaan säilyttää hyvinvointivaltiona, on veroasteen laskua pakko jarruttaa, Sarkkinen sanoo.

”Pienituloisilta leikkaaminen ei ole pakko, se on hallituksen valinta.”

Erityisesti Orpon hallituksen politiikasta kärsivät pienituloiset työssäkäyvät, työttömät lapsiperheet ja opiskelijat. Hallituksen valinnat pudottavat suuren määrän suomalaisia köyhyyteen.

– Me tekisimme toisin. Pienituloisilta leikkaaminen ei ole pakko, se on hallituksen valinta. Politiikassa on kyse valinnoista, ja valtion taloutta voidaan tasapainottaa myös oikeudenmukaisesti, Sarkkinen sanoo.

Sarkkisen mukaan vasemmistoliitto tarjoaa reilun vaihtoehdon hallituksen kohtuuttomille leikkauksille.

– Vasemmistoliitto tasapainottaisi julkista taloutta reiluilla verouudistuksilla. Me emme halua kiristää kokonaisveroastetta, vaan jarruttaa sen laskua. Me emme halua kiristää pieni- ja keskituloisten suomalaisten verorasitusta, vaan tekisimme virkamiesten suosittelemat korjaukset listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennukseen. Lisäksi säätäisimme maltillisen miljonääriveron, Sarkkinen sanoo.

Vasemmistoliitto julkaisi 28.11. oman vaihtoehtobudjettinsa nimeltä Reilun ja kestävän talouden Suomi.

 


Hanna Sarkkisen puhe 29.11.2023

Arvoisa puhemies,

Orpon oikeistohallitus leikkaa pienituloisilta suomalaisilta pahimmillaan satoja euroja kuussa. Samaan aikaan suurituloisille jaetaan uusia veroetuja. Se ei ole reilua eikä se ole kohtuullista.

Pienituloisilta leikkaaminen ei ole pakko, se on hallituksen valinta. Vasemmistoliitto tarjoaa reilun vaihtoehdon hallituksen kohtuuttomille leikkauksille. Valtion taloutta voidaan tasapainottaa myös oikeudenmukaisesti. Vasemmistoliiton vaihtoehdossa valtio ottaa velkaa 375 miljoonaa euroa hallituksen esitystä vähemmän.

Arvoisa puhemies,

Kohtuuttomista leikkauksista huolimatta Orpon hallitus ottaa enemmän velkaa kuin edellinen hallitus pahimman kriisivuoden jälkeen, ja velkaantumisen ennakoidaan kasvavan koko hallituskauden ajan.

Miten se on mahdollista?

Syynä on valtion verotulojen pieneneminen, eli veroasteen lasku. Jos veroaste ei laskisi, olisi julkisella taloudella vaalikauden lopussa 9–10 miljardia euroa enemmän tuloja. Ilman veroasteen laskua valtion talous olisi lähellä tasapainoa.

Ikääntyvässä maassa ei ole mahdollista antaa verotulojen laskea näin dramaattisesti. Mikäli julkisen talouden tasapainottamisen kanssa ollaan tosissaan, on veroasteen laskua pakko jarruttaa. Mikäli Suomi halutaan säilyttää jonkinlaisena hyvinvointivaltiona, veroasteen laskua on pakko jarruttaa.

Vasemmistoliitto tasapainottaisi julkista taloutta reiluilla verouudistuksilla. Me emme halua kiristää kokonaisveroastetta, vaan jarruttaa sen laskua. Me emme halua kiristää pieni- ja keskituloisten suomalaisten verorasitusta, vaan me tekisimme valtiovarainministeriön virkamiestenkin suosittelemat korjaukset listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennukseen. Me ottaisimme käyttöön erityisesti pankkien korkotuloilla tekemiä muhkeita ylituottoja leikkaavan windfall-veron. Me kasvattaisimme kaivosveroa ja parantaisimme verotuksen ympäristöohjausta. Me panostaisimme harmaan talouden torjumiseen ja verovälttelyn estämiseen.

Me olemme valmiita myös harkittuihin menosopeutuksiin. Vasemmiston vaihtoehdossa menosopeutuksia on noin 150 miljoonaa euroa minkä päälle tulee toimeentulotukitarpeen laskusta aiheutuva menojen pienenemisestä saatava säästö. Suhteessa hallituksen budjettiin velkaantuminen vähenee 375 miljoonaa euroa.

Arvoisa puhemies,

Erityisesti hallituksen politiikasta kärsivät pienituloiset työssäkäyvät, työttömät lapsiperheet ja opiskelijat. Hallituksen valinnat pudottavat suuren määrän suomalaisia köyhyyteen ja lisäävät toimeentulotukiriippuvuutta. Me tekisimme toisin.

Me peruisimme hallituksen indeksileikkaukset, suojaosien poiston, asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset ja toimeentulotuen heikentämisen. Me korottaisimme työttömyysturvan suojaosan 500 euroon. Me tekisimme opintotukeen 50 euron tasokorotuksen.

Pienituloinen työssäkäyvä lapsiperhe saisi Vasemmiston vaihtoehdossa 361 euroa enemmän kuussa käteen. Työtön hyötyisi 176 euroa kuussa. Opiskelijalle jäisi 117 euroa enemmän

Me vahvistaisimme myös keskituloisten palkansaajien ostovoimaa. Peruisimme Sipilän hallituskaudella tehdyt sosiaalivakuutusmaksujen kiky-muutokset. Keskituloisen lapsiperheen kokonaisverotus kevenisi tämän seurauksena vaihtoehdossamme noin 20 euroa kuussa ilman valtion velkaa lisääviä veronkevennyksiä.

Vasemmiston vaihtoehdossa suurimmalle osalle suomalaisista jää enemmän rahaa käteen, tuloerot pienenevät ja arviolta 73 000 ihmistä nousee köyhyydestä.

Arvoisa puhemies,

Suomen taloudessa on suuria rakenteellisia ongelmia, kuten työikäisen väestön väheneminen, heikko tuottavuuskehitys, pitkäaikaistyöttömyys sekä luonnonvarojen ylikulutus. Vaihtoehtobudjetissamme puutumme näihin.

Työikäisen väestön vähentyessä Suomi tarvitsee kipeästi tekijöitä. Nuiva maahanmuuttopolitiikka on taloudellisesti järjetöntä, kun myönteinen väestökehitys on täysin maahanmuuton varassa. Vasemmiston vaihtoehdossa osaajia ei heitetä Suomesta ulos ja kotoutumiseen satsataan.

Talouden tuottavuuskehitystä rampauttavat nuorten ikäluokkien koulutusasteen lasku ja muista maista jälkeenjääneet panokset tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vasemmiston vaihtoehdossa panostetaan merkittävästi perustaitojen vahvistamiseen, korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen ja tutkimukseen.

Pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa valtiolle menoja ja ihmisille itselleen pienituloisuutta ja sosiaalista osattomuutta. Työkykyongelmat, osaamisvajeet ja työhönottosyrjintä vaikeuttavat työllistymistä. Vasemmiston vaihtoehdossa panostetaan työllisyyspalveluihin ja työkykyyn ja käynnistäisimme kokeilun työajan lyhentämisestä.

Talous ei ole kestävää niin kauan kuin se tuhoaa maapalloa. Luonnonvarojen ylikulutus, ilmastopäästöt ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat myös taloutemme suuria ongelmia.

Vasemmiston vaihtoehdossa talouden ympäristökestävyyttä parannetaan lisäämällä luonnonsuojelun rahoitusta, verottamalla ympäristöhaittoja ja tukemalla kestäviä energiainvestointeja. Me lopettaisimme turkistarhauksen ja tukisimme yrittäjiä uuden elinkeinon löytämiseksi.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi hiilinieluja on vahvistetta. Suomi voi joutua korvaamaan heikkeneviä hiilinieluja kalliimmilla päästövähennyksillä tai maksamalla EU:lle. Pidetään rahat mieluummin kotimaassa maksamalla suomalaisille maan- ja metsänomistajille hiilensitomisesta, toteuttamalla kustannustehokkaaksi todettua kosteikkoviljelyä ja ottamalla käyttöön maankäytön muutosmaksu.

Arvoisa puhemies,

Sen lisäksi, että Vasemmistoliitto tarjoaa ratkaisuja Suomen talouden rakenteellisiin haasteisiin, me esitämme myös ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on pelastettava. Me emme voi kasvattaa hyvinvointivelkaa. Esitämme hyvinvointialueille 500 miljoonan lisärahoitusta akuutin kriisin helpottamiseksi ja tarvittavia korjauksia sote-rahoitusmalliin. Esitämme erillispanostusta mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja omaishoitajien tukien korottamiseksi. Peruisimme hallituksen päättämät, erityisesti ikäihmisiä rasittavat lääkekulujen ja sote-asiakasmaksujen korotukset.

Nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen on pysäytettävä. Esitämme panoksia oppimisen tukeen perusopetuksessa, nuorisotyön lisärahoitusta ja nuorisorikollisuutta torjuvan moniammatillisen työn vahvistamisesta.

Rakennusalan ja sen työntekijöiden tilannetta on autettava kuilun yli. Esitämme määräaikaista pakettia, jolla vauhditetaan rakentamista ja joka koostuu asuntorahaston investointiavustuksista ja määräaikaisista investointikannusteista asunto-osakeyhtiöille ja kunnille.

Arvoisa puhemies,

Edellä kuvailin, miten Vasemmistoliitto ratkoisi talouden rakenteellisia ja ajankohtaisia ongelmia oikeudenmukaisesti.
Politiikassa on kyse valinnoista. Vaihtoehtoja on. Vasemmisto tarjoaa reilun ja kestävän vaihtoehdon Suomelle.