Va­sem­mis­to­lii­tol­ta rat­kai­su­ja ener­gian kal­lis­tu­mi­sen ai­heut­ta­miin on­gel­miin

Sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hintojen nopea ja huomattava kallistuminen tuntuu monen suomalaisen kukkarossa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi torstaina ratkaisuesityksensä kohonneiden energian hintojen aiheuttamiin ongelmiin.

– Energian hinnannousu ei johdu nykyisen hallituksen toimista, mutta tämän hallituksen tulee tilanteeseen nyt puuttua. Vasemmistoliitto haluaa varmistaa, että pitkien etäisyyksien Suomessa asuvat pienituloiset ja energian kallistumisesta kärsivät palkansaajat pärjäävät, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

Meidän ei tarvitse kompensoida espoolaisen toimitusjohtajan bensakuluja, vaan huolehtia tavallisten palkansaajien pärjäämisestä

Vasemmistoliiton linjapaperin lähtökohtana on energiaoikeudenmukaisuus.

– Vääjäämättömän irtautumisen fossiilisista polttoaineista tulee tapahtua niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia pieni- ja keskituloisille, eivätkä tuloerot kasva. Vasemmistoliiton mielestä ilmastokriisi tulee ratkaista sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisäten, ei sitä vähentäen, Saramo linjaa.

Lyhyen aikavälin ratkaisuna energian hinnannousuun vasemmistoliitto esittää muun muassa liikkuvuusavustuksen parantamista, työmatkavähennyksen ehtojen muuttamista sekä kohonneiden energiakustannusten huomioimista toimeentulotuessa.

Pitemmällä aikavälillä vaikuttaviksi ratkaisuiksi vasemmistoliitto esittää muun muassa valtion suurempaa osallistumista energiaremonttien rahoitukseen ja lainoitukseen, sähkön siirtohintojen kohtuullistamista lainsäädännön keinoin, lisätukea vähäpäästöiseen tai päästöttömään liikenteeseen siirtymiselle sekä lisäpanostuksia puhtaaseen kotimaiseen energiantuotantoon ja sen varastointikapasiteettiin.

– Energiaoikeudenmukaisuutta voidaan parantaa oleellisesti myös vero- ja sosiaalipolitiikan keinoin. Oikeudenmukaisempi tulonjako ja varsinkin pienituloisten ostovoiman parantaminen ehkäisisivät tehokkaasti energian hinnanvaihtelusta aiheutuvia ongelmia, Jussi Saramo muistuttaa.

Vasemmistoliiton mielestä kompensaatio energian hintojen noususta on toteutettava niin, että rahat menevät niille, jotka ovat aidosti tuen tarpeessa.

– Meidän ei tarvitse kompensoida espoolaisen toimitusjohtajan bensakuluja, vaan huolehtia tavallisten palkansaajien pärjäämisestä, Saramo sanoo.

 


Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 10.2.2022 hyväksymä ratkaisupaperi energian kallistumisen aiheuttamiin ongelmiin:

 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ratkaisuja energian kallistumisen aiheuttamiin ongelmiin, energiaköyhyyden ehkäisemiseksi ja oikeudenmukaisen siirtymän edistämiseksi

Sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hintojen nopea ja huomattava kallistuminen tuntuu monen suomalaisen kukkarossa.

Mitä suurempi osuus henkilön, kotitalouden tai yrityksen käytettävissä olevista tuloista menee sähkö-, lämmitys- tai liikennepolttoainelaskuun, sitä suurempia vaikutuksia näiden kallistuminen aiheuttaa. Pahin tilanne on niille, jotka jo ennestään kärsivät energiaköyhyydestä.

Energiaoikeudenmukaisuutta voidaankin parantaa oleellisesti myös vero- ja sosiaalipolitiikan keinoin. Oikeudenmukaisempi tulonjako ja varsinkin pienituloisempien ostovoiman parantaminen ehkäisisivät tehokkaasti perushyödykkeiden hinnanvaihtelusta aiheutuvia ongelmia.

Käsillä oleva tilanne on monella tapaa poikkeuksellinen. Energian hinnannousupaineita tulee samanaikaisesti niin tarjonta- kuin kysyntäpuolelta.

Suurin yksittäinen tekijä äkilliseen hinnannousuun on öljyn ja maakaasun markkinahintojen voimakas kallistuminen. Tässä osaansa näyttelevät myös geopoliittiset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet etenkin maakaasun saatavuuteen. Vesi- ja tuulivoimatuotanto-olosuhteet Pohjolassa eivät ole olleet parhaat mahdolliset, mikä on osaltaan nostanut sähkön hintaa yhteispohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Kylmä ilma on lisännyt lämmityksen tarvetta.

Satunnaistekijät selittävät suuren osan nyt nähdystä energian hinnan nopeasta kallistumisesta. On todennäköistä, että hinnat normalisoituvat kevään mittaan.

Juuri nyt tilanne on kuitenkin monelle vaikea, ja on perusteltua, että valtio tekee tässä akuutissa tilanteessa oman osuutensa havaittujen toimeentulo- ja kannustinongelmien lievittämiseksi. Tällaisten tukitoimien tulee olla lyhytaikaisia ja vastata aitoon tarpeeseen.

Pidemmällä aikavälillä on selvää, että fossiilinen energia kallistuu, koska maapalloa yritetään kansainvälisestikin pitää elinkelpoisena. Olennaista on saada kestävät vaihtoehdot nopeasti jokaisen ulottuville. Kansallista vero-ohjausta tarvitaan, mutta monin verroin sitä enemmän hintoihin vaikuttavat kansainväliset sopimukset, ohjausjärjestelmät ja teknologinen kehitys.

Vasemmistoliiton lähtökohta on energiaoikeudenmukaisuus: irtaantumisen fossiilisista polttoaineista tulee tapahtua niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia pieni- ja keskituloisille eivätkä tuloerot kasva.

Panostaminen puhtaaseen kotimaiseen energiantuotantoon ja sen varastointikapasiteettiin sekä toimiviin sähkömarkkinoihin on pitkällä tähtäimellä paras keino suojata ihmisiä ja yrityksiä kohtuuttomalta energialaskulta. Samalla on varmistettava, että päästötön liikenne ja päästötön lämmitys ovat jokaisen ulottuvilla tulotasoon katsomatta.

Energian hintojen nousun kompensaatio on toteutettava niin, että rahat menevät niille, jotka aidosti tarvitsevat sitä. Esimerkiksi yleinen sähköveron tai ansiotuloveroasteikon kevennys heikentävät valtiontaloutta eivätkä kohdennu erityisesti energian kallistumisesta kärsiville. Meidän ei pidä kompensoida kaupunkilaisen toimitusjohtajan tarpeettoman suuria bensakuluja, vaan varmistaa, että pitkien etäisyyksien Suomessa asuvat pienituloiset ja energian kallistumisesta kärsivät palkansaajat pärjäävät.

Lyhyen aikavälin ratkaisuina akuuttiin hinnan nousuun vasemmistoliitto esittää seuraavaa:

–        Parannetaan liikkuvuusavustusta: pidennetään avustuksen kestoa ja tarkistetaan avustustasoa niin, että se vastaa paremmin todellisia kustannuksia myös pidempien työmatkojen tapauksessa.

–        Päivitetään työmatkavähennyksen suuruutta vastaamaan todellisia kuluja sitä mukaa kun ne muuttuvat. Laajennetaan vähennystä määräajaksi huomioimaan nykyistä pidemmät työmatkat.

–        Varmistetaan energian äkillisen kallistumisen huomioiminen ehkäisevässä toimeentulotuessa ja varmistetaan, että sen piiriin pääsee myös ilman Kelan toimeentulotuen asiakkuutta. Varmistetaan, että sosiaalisella luototuksella tuetaan vaikeuksissa olevia, ja kotikunnasta riippumatta on mahdollista päästä sosiaalisen luototuksen piiriin.

Pidemmän aikavälin ratkaisuina energiaoikeudenmukaisuuden parantamiseksi vasemmistoliitto esittää seuraavaa:

–        Otetaan käyttöön laina- tai leasing-ohjelma, jossa Valtion asuntorahasto takaa energiaremontin kustannukset siltä osin, kun remonttiavustus ei riitä kattamaan kustannuksia ja markkinaehtoista lainaa ei ole saatavilla.

–        Jatketaan ja laajennetaan energiaremonttiavustuksia. Tällä hetkellä valtio tukee öljylämmityksestä luopumista pientaloissa 4 000 eurolla. Lisäksi ARA myöntää energia-avustuksia energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin asuinrakennusten omistajille, taloyhtiöille ja ARA-yhteisöille. Näitä tukia tulee laajentaa kattamaan erilaiset lämmitystapa- ja energiatehokkuusinvestoinnit mahdollisimman laajasti.

–        Jatketaan sähkön siirtohintojen pienentämistä poistamalla kohtuuttoman suuret monopolituotot lainsäädännöllä.

–        Kehitetään sähköauton hankintatukea, bio- ja etanolikonversioiden tukia, vähäpäästöisen raskaan liikenteen tukia sekä investointeja päästöttömän tai vähäpäästöisen liikenteen mahdollistavaan infrastruktuuriin.

–        Otetaan käyttöön fossiilisten polttoaineiden ympäristöverojen kompensaatiomalli, jossa osa verokertymästä palautetaan veronmaksajille tuloeroja tasaavalla ja alueelliset erot huomioivalla tavalla.

–        Varmistetaan, ettei liikennepolttoaineverotus vaaranna kotimaisen ammattiliikenteen toimintaedellytyksiä.