Va­sem­mis­to­lii­ton lin­jat elä­ke­läis- ja hoi­va­köy­hyy­den vä­hen­tä­mi­sek­si

Ke 15.3.2023 julkistetut vasemmistoliiton linjat eläkeläis- ja hoivaköyhyyden vähentämiseksi:

 

Näin vähennämme eläkeläis- ja hoivaköyhyyttä

Jokaisella suomalaisella on oikeus ikääntyä turvallisin mielin, ilman kohtuuttomia huolia toimeentulosta ja arjessa pärjäämisestä. Eläkeläis- ja hoivaköyhyys on edelleen merkittävä ongelma Suomessa. Eläkeläisköyhyydellä tarkoitamme eläkkeellä olevia ihmisiä, joiden tulot eivät riitä kohtuulliseen kulutukseen. Hoivaköyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ikäihminen ei saa tarvitsemiansa sosiaali- ja terveyspalveluita ja huolenpitoa.

Kuluneella hallituskaudella olemme panostaneet merkittävästi eläkeläis- ja hoivaköyhyyden vähentämiseen. Takuueläkettä on korotettu yli 130 euroa, sote-asiakasmaksuja on alennettu ja lääkkeiden hintoja on hieman kohtuullistettu. Vanhuspalveluihin on suunnattu lisää resursseja ja sääntelyä on tiukennettu. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

Eläkeläis- ja hoivaköyhyyden vähentämiseksi esitämme, että:

 

1. Pienten eläkkeiden korottamista pitää jatkaa – indeksijäädytykset uhkaavat vakavasti eläkeläisten toimeentuloa

 • jatketaan tällä kaudella toteutettuja takuu- ja kansaneläkkeen tasokorotuksia sekä parannetaan kansaneläkkeen ja työeläkkeiden yhteensovitusta pientä työeläkettä saavien tukemiseksi
 • edellisen porvarihallituksen toteuttamien indeksijäädytysten kaltaiset toimet voisivat viedä jopa 100 euroa pienimpien eläkkeiden reaaliarvosta vaalikauden aikana

2. Työeläkejärjestelmän sisäistä oikeudenmukaisuutta pitää vahvistaa – tuodaan prosenttikorotuksien rinnalle euromääräiset korotukset

 • toteutetaan työeläkkeiden vuosittaiset indeksikorotukset 50 % prosenttikorotuksina ja 50 % euromääräisinä korotuksena
 • tämä vastaa työeläkejärjestelmän sisäisten tuloerojen kasvuun ilman että eläkejärjestelmän ylisukupolvinen kestävyys heikkenee

3. Vanhuspalveluja pitää vahvistaa – oikeus ympärivuorokautiseen hoivaan sitä tarvitseville ja riittävää tukea kotona asumiseen

 • huonokuntoisten ikäihmisten pitää aina saada tarvitsemansa hoivapalvelut, tarpeen mukaan joko kotipalveluina tai ympärivuorokautisessa palveluasumisessa
 • Raahessa kehitetty kaikille eläkeikäisille suunnattu ”aikuisten neuvola” -toimintamalli tulee laajentaa valtakunnalliseksi toimintamalliksi vahvistamaan terveydenedistämistä ja hyvinvointia

4. Sairastamisen kustannuksia on alennettava – yhdistetty maksukatto kattamaan kaikki sairastamisen kulut

 • liian moni pienituloinen paljon sairastava ikäihminen kamppailee sairastamisen kulujen kanssa, joten erityisesti paljon sairastamisen kuluja on kevennettävä, jotta maksut eivät ole este perustuslaissa turvattujen palveluiden saannille
 • paras tapa alentaa paljon sairastavien kulurasitusta olisi yhdistää sote-asiakasmaksujen, lääkkeiden ja sote-matkojen maksukatot, yhdistetyn maksukaton taso voisi olla noin takuueläkkeen tasolla

5. Tolkkua digitalisaatioon – lähipalvelut ja kasvokkainen asiointi on turvattava kaikille sitä tarvitseville

 • julkisissa ja yksityisissä palveluissa on turvattava mahdollisuus kasvokkain ja puhelimella asiointiin
 • käteisen käyttömahdollisuus on turvattava
 • ikäihmisille on tarjottava tukea ja koulutusta digiasioissa, tässä erityisesti järjestöillä on tärkeä rooli

6. Omaishoitajien asemaa on vahvistettava – korotetaan omaishoidon palkkiota ja yhtenäistetään omaishoidon kriteereitä

 • korotetaan omaishoidon palkkioita noin 20 %
 • luodaan yhtenäiset valtakunnalliset omaishoidon kriteerit
 • varmistetaan, että kaikki omaishoitajat ja -hoidettavat saavat heille kuuluvat tukipalvelut