Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Is­rae­lin lait­to­mien siir­to­kun­tien tu­ke­mi­nen on lo­pe­tet­ta­va

Kansanedustajamme Veronika Honkasalo aloitti tänään kansanedustajien nimien keräämisen lakialoitteeseen, jonka tavoitteena on kieltää siirtokuntatuotteiden maahantuonti laittomista siirtokunnista.

Honkasalo teki lakialoitteen eräiltä miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden maahantuonnin kiellosta. Lain soveltamisalaan kuuluvana tilanteena tulisi kyseeseen esimerkiksi Israelin valtion harjoittama miehitys ja kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomien siirtokuntien perustaminen palestiinalaisalueille.

– Lakialoite on nyt erittäin ajankohtainen, sillä Israelin poikkeuksellisen kovat ja julmat sotatoimet Gazassa ovat jatkuneet jo seitsemän kuukautta, ja samaan aikaa myös Israelin miehittämän Länsirannan turvallisuus- ja ihmisoikeustilanne on huonontunut monin tavoin: Siirtokuntien rakentaminen jatkuu ennätysvauhtia ja väkivalta palestiinalaisia kohtaan sekä palestiinalaisväestön pakkosiirrot ovat lisääntyneet merkittävästi. Tilanne on monin tavoin kestämätön, Honkasalo sanoo.

”Kansainväliseltä yhteisöltä vaaditaan nyt toimia palestiinalaisten suojelemiseksi.”

– Koko kansainväliseltä yhteisöltä vaaditaan nyt konkreettisia toimia palestiinalaisten suojelemiseksi. Selkeät, lakiin perustuvat maahantuontikiellot auttavat yrityksiä ja kuluttajia toimimaan vastuullisesti. Palestiinalaiset kärsivät modernin historian pisimpään jatkuneesta miehityksestä ja Israelin kansainvälistä oikeutta systemaattisesti rikkovasta politiikasta ja ihmisoikeusloukkauksista. Meidän on lopetettava Israelin laittomien siirtokuntien tukeminen, Honkasalo sanoo.

Lakialoitteessa esitetään, että laissa säädettäisiin ihmisoikeusloukkauksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia suoraan tai välillisesti edistävän yritystoiminnan tukemisen estämiseksi kiellosta tuoda maahan tuotteita, jotka ovat peräisin alueilta, joiden miehityksen yhteydessä rikotaan vakavasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai ihmisoikeussopimuksia. Laissa ei lueteltaisi määritelmän täyttäviä alueita, vaan niistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella lakiin sisältyvien edellytysten mukaisesti.

Suomi kuuluu kansainvälisen oikeuden puolustajien joukkoon.

– Räikeimmillään miehitetyillä alueilla voi olla kyse miehittäjävaltion miehitetylle alueelle vastoin kansainvälistä oikeutta, kansainvälisen yhteisön hyväksyntää ja alueen väestön itsemääräämisoikeutta perustamista laittomista siirtokunnista, joiden tieltä alueen asukkaiden koteja puretaan ja väestöä häädetään tai pakkosiirretään, Honkasalo painottaa.

Maahantuontikiellon valvonta kuuluisi tullin säännönmukaisiin toimivaltuuksiin ja maahantulokiellon rikkomisesta rangaistaisiin rikoslain salakuljetusta, lievää salakuljetusta, laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä ja lievää laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä koskevien säännösten mukaan.

– Suomi kuuluu kansainvälisen oikeuden puolustajien joukkoon, on sitoutunut YK:n yleismaailmallisiin arvoihin ja toimii kansainvälisen oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. Meillä on siis velvollisuus estää kansainvälistä oikeutta rikkovien miehittäjävaltioiden taloutta tukevia yrityksiä aiheuttamasta tai pahentamasta ihmisoikeusloukkauksia miehitetyillä alueilla, Honkasalo sanoo.