Rau­no Pik­ka­rai­nen

Rauno Pikkarainen

60


Savo-Karjalan vaalipiiri