Jo­han­nes Yrt­tia­ho jät­ti eriä­vän mie­li­pi­teen Na­to-se­lon­te­koon

Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho jätti eriävän mielipiteen Nato-selontekoon keskiviikkona 4.5. eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyssä.

Yrttiaho katsoo, ettei Suomen tulisi hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä, vaan jatkaa sotilasliittoon kuulumattomana maana, kuten voimassaolevat selonteot ja hallitusohjelma Suomen aseman määrittelevät.

– Näin voidaan ehkäistä maan joutuminen sotilaallisten konfliktien osapuoleksi ja välttää myös Nato-jäsenyydestä seuraavia kielteisiä talousvaikutuksia, Yrttiaho katsoo eriävään mielipiteensä sisältyvässä lausumaehdotuksessa.

Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa Venäjän ja Ukrainan sodan vuoksi. Suomen liittyminen Naton jäseneksi kuitenkin lisäisi jännitteitä 1340 kilometriä pitkällä Suomen itärajalla.

– Jännitteet kasvaisivat myös Euroopan tasolla, Yrttiaho sanoo.

– Pakotteet ja sotaa käyvien maiden viennin häiriintyminen kiihdyttävät jo nyt hintojen nousua. Mikäli jännitteet kasvavat, heikkenee energian, ruoan, raaka-aineiden ja materiaalien saatavuus edelleen ja hintojen nousu voimistuu.

– Suomen kansantaloudelle aiheutuvat vaikeudet yhdessä Nato-jäsenyydestä seuraavien sotilasmenojen pysyvän kasvun kanssa heikentäisivät myös julkista taloutta. Tämä johtaisi sosiaaliturvaan ja palveluihin kohdistuviin leikkauksiin ja rajun yleisen hintojen nousun olosuhteissa lisäisi kansalaisten toimeentulovaikeuksia merkittävästi, Yrttiaho varoittaa. Hän muistuttaa lisäksi valtionyhtiöille – kuten Finnair, Neste ja Fortum – jo aiheutuneista mittavista ongelmista.

Euroopan ajautuminen taantumaan on hyvin mahdollista etenkin, mikäli energiakriisi pahenee.

– On todennäköistä, että esimerkiksi suomalaisen teknologiateollisuuden kiristyvä kilpailu tärkeimmillä markkina-alueilla yhdessä materiaalien niukkuuden ja kustannusten kasvun kanssa johtaa työttömyyden kasvuun Suomessakin.

– Tästä on jo merkkejä. Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaalla 1100 työpaikkaa on nyt uhattuna.

Myös paljon puhutun energiasiirtymän toteuttaminen saattaa Yrttiahon mukaan osoittautua epärealistiseksi:

– Siirtymä pois fossiilisista energialähteistä on tietenkin kannatettava, mutta siirtymän toteuttaminen vaatii tosiasiassa entistä pidemmän aikajänteen kustannusten noustessa ja resurssien niukentuessa nykyisessä tilanteessa.

– Energian hinnan nousu tulee olemaan joka tapauksessa erittäin tuntuva.

Valtioneuvoston selonteko ja talousvaliokunnan asiantuntijakuulemiset eivät tue elinkeinoelämän järjestöjen väitteitä Nato-jäsenyyden suotuisasta vaikutuksesta Suomen ns. maariskiin – päinvastoin. Suomen maariski ei ole kohonnut Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä.

– Sen sijaan esimerkiksi Baltian Nato-maiden valtion joukkovelkakirjalainojen maariski kohosi hyökkäyksen myötä selvästi, Yrttiaho huomauttaa.

Valiokunnan saamissa asiantuntijalausunnoissa todetaan, että Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ei toistaiseksi ole havaittu merkittävästi muuttaneen myöskään sijoittajien ja investoijien käsitystä Suomen maariskistä. Esimerkiksi Microsoft julkisti sodan jo alettua miljardiluokan investointinsa Suomeen.

– Jäsenyys tarkoittaisi Suomelle riskiä joutua Naton ja Venäjän välisen suursodan tilanteessa ensi-iskun kohteeksi. Tämä mahdollisuus lisäisi maariskiä ja heikentäisi maakuvaa merkittävästi. Erityisen kielteinen vaikutus olisi ydinaseiden sijoittamisella Nato-Suomen maaperälle, Yrttiaho arvioi.

On myös väitetty, että Nato jäsenyys vähentäisi ns. reunamarkkinakehitystä.

-Suomen jäsenyys sotilasliitto Natossa vaikeuttaisi taloussuhteita pysyvästi paitsi Suomen lähialueelle Venäjälle, myös mahdollisesti Kaukoidän nouseviin talouksiin. Suomi menettäisi sijainnista johtuvat tärkeät kilpailuedut. Reunamarkkinakehitys vahvistuisi, ei suinkaan vähenisi, Yrttiaho sanoo.

Tämä kehitys näkyy jo matkailuelinkeinon erittäin mittavissa menetyksissä paitsi venäläisten matkailun estyessä myös japanilaisten ja kiinalaisten turistien matkailun Suomeen vähentyessä mm. Venäjän ylilentokiellon vuoksi.

 

Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho (vas)

kansanedustaja

0504405204

 

Eriävä mielipide valiokunnan lausuntoon TaVL 23/2022 vp – VNS 1/2022 vp

 

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Perustelut

Sotilasliiton jäsenyys lisäisi jännitteitä – kielteinen vaikutus turvallisuuteen ja talouteen

 

Voimassaolevan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, puolustuspoliittisen selonteon ja Marinin hallituksen ohjelman mukaan ”Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa”. ”Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan päämääränä on ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin

osapuoleksi.”

 

Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa Ukrainan sodan vuoksi. Suomen liittyminen Naton jäseneksi kuitenkin lisäisi jännitteitä 1340 kilometriä pitkällä Suomen itärajalla. Suomen Nato-jäsenyydellä olisi jännitteitä ja eskalaatiota lisäävä vaikutus myös Euroopan tasolla. Pakotteet ja sotaa käyvien maiden viennin häiriintyminen kiihdyttävät jo ennestään koronasta toipumisen nopeuttamaa hintojen nousua. Energian, ruoan, raaka-aineiden ja materiaalien saatavuus heikkenee edelleen ja hintojen nousu voimistuu, mikäli eskalaatio ja jännitteet kasvavat.

 

Jännitteitä ja eskalaatiota liennyttävän prosessin aikaansaaminen vaikuttaisi talouden kehitykseen suotuisasti ja mahdollistaisi Suomelle nopeamman paluun lähialueen taloudellisten kilpailuetujen hyödyntämiseen. Jännitteiden kasvaessa nuo edut uhkaavat nyt hävitä kokonaan.

 

Vientiteollisuuden vaikeudet, taantuma ja työttömyys

 

Euroopan talousnäkymien heikkeneminen ei lupaa vientiteollisuudelle hyvää. Kilpailu kiristyy. Mikäli Saksa päätyy nopeasti lopettamaan energian tuonnin Venäjältä, lisää se taantuman riskiä Euroopan ja maailmantaloudessa. Tällainen kehityskulku muuttaa olennaisesti heikommaksi myös Suomen talouden kehitystä heikentäessään vientiteollisuuden näkymiä. Riski myös työttömyyden merkittävästä kasvusta voimistuu.

 

Venäjän ja Valko-Venäjän teräs on asetettu pakotteiden piiriin ja sota estää tuontia Ukrainasta. Arviolta neljäsosa Suomessa käytettävästä teräksestä on tullut Venäjältä, Ukrainasta ja Valko-Venäjältä. Kilpailu tärkeimmällä vientimarkkinalla Euroopassa tulee kiristymään teollisuuden kohoavien kustannusten ja taloudellisen taantuman myötä.

 

Vaikutukset kansalaisten toimeentuloon ja julkiseen talouteen

 

Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan oli inflaatio kiihtynyt, polttoaineiden, ruoan ja raaka-aineiden hintojen nousu alkanut. Nyt pakotteiden ja vastapakotteiden, Venäjän viennin vähenemisen ja esimerkiksi energian tuonnin korvaamispyrkimysten myötä hintojen nousu Suomessa kiihtyy. On olemassa riski, että myös työttömyys kääntyy Suomessa kasvuun. Kansalaisten hyvinvointi ja elintaso kärsivät. Mikäli menetettyjä kilpailuetuja ryhdytään korvaamaan yritysten ns. kustannuskilpailukykyä parantamalla, ovat vaarana paitsi kasvava työttömyys, myös sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin kohdistuvat leikkaukset julkisen talouden rahoituspohjan kaventuessa. Tällainen kehitys syventäisi kansalaisten ostovoiman, toimeentulon ja elintason heikentymistä.

 

Hallituksen kehysriihessä linjaama sotilas- ja turvallisuusmenojen merkittävä korotus (lähes 3 miljardia kehyskaudella) lisää entisestään paineita muiden julkisten menojen vähentämiseen. On huomattava, että puolustusministeriön pääluokan vuotuinen määrärahataso on noussut mm. strategisten hankkeiden (HX-hanke, Laivue 2020) kuluneen viiden vuoden aikana yli 2 miljardia, noin 2,9 miljardista 5,1 miljardiin. Sotilasmenot uhkaavat jäädä pysyvästi korkealle tasolle ja mahdollinen sotilasliitto Naton jäsenyys lisäisi paineita menoluokan kasvattamiseen nykyisestä vielä merkittävästi (mm. Naton puolustussuunnittelun edellyttämät suorituskyvyt sekä tukikohdista isäntämaalle aiheutuvat infrastruktuurikustannukset, siirtyminen ammattiarmeijan suuntaan jne.).

 

Valtioyhtiöiden, kuten Finnairin, Nesteen ja Fortumin tilanne heikkenee ja siitä on seurauksia myös valtion taloudelle. Finnairin ylilentokielto Venäjällä vaikutti erittäin kielteisesti Finnairin Aasian -strategiaan. Venäjän energiatuonnista irrottautuminen nostaa Nesteen käyttämien raaka-aineiden hankintakustannuksia. Fortum on jo joutunut tekemään merkittäviä alaskirjauksia Venäjällä olevien omistustensa osalta.

 

Maariski ei ole kasvanut – Nato-jäsenyys vahvistaisi reunamarkkinakehitystä

 

Suomen maariski ei ole kasvanut Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä. Selonteon mukaan: ”Ulkomaisten sijoittajien suhtautumisessa Suomeen ei ole havaittavaa muutosta. Valtion varainhankintaa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta on alkuvuoden aikana pystytty tekemään suunnitelmien mukaisesti. Suomalaisten pörssiyhtiöiden ulkomaalaisomistuksessa ei ole havaittavissa merkittävää muutosta aiempaan. Vakaa ja demokraattinen poliittinen järjestelmä, ennustettava lainsäädäntö ja koulutettu, osaava työvoima, innovaatiotoiminta ja yritysten hyvä toimintaympäristö ovat edelleen Suomen vahvuuksia investointihankkeiden arvioinnissa. Suhteellisen vahva julkinen talous ja pankkien ja pörssiyritysten pääosin vahvat taseet ovat kaikki tekijöitä, joiden ylläpitäminen tukee Suomen kiinnostavuutta kansainvälisten sijoittajien silmissä myös jatkossa. On tärkeä välttää reunamarkkinakehityksen syntyminen.” (VNS 1/2022vp, s. 41)

 

Valiokunnan saaman lausuntopalautteen mukaan Suomen valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteisen varainhankinnan luottoluokitukset perustuvat merkittäviltä osin vakaaseen ja demokraattiseen poliittiseen järjestelmään ja ennustettavaan lainsäädäntöön. Molempien luottoluokitukset ovat nykytilassa lähes korkeimmat mahdolliset, eikä niiden mahdollinen korottuminen korkeimpaan mahdolliseen riipu Suomen turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä vaan Suomen talouden kotimaisista tunnusluvuista.

 

Asiantuntijalausunnoissa todetaan myös, että Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ei toistaiseksi ole havaittu merkittävästi muuttaneen myöskään sijoittajien käsitystä Suomen maariskistä. Vahvan näytön tästä antoi Microsoft julkistaessaan sodan jo alettua miljardiluokan investointinsa Suomeen.

 

Suomen jäsenyys sotilasliitto Natossa vaikeuttaisi taloussuhteita pysyvästi paitsi Suomen lähialueelle Venäjälle, myös mahdollisesti Kaukoidän nouseviin talouksiin. Siten nimenomaan jäsenyys sotilasliitossa vahvistaisi reunamarkkinakehitystä Suomen osalta, ei suinkaan vähentäisi sitä.

 

Ydinaseet ja maariski

 

Sotilasliitto Nato on perustaltaan ydinaseblokki, siten kysymys ydinaseista on aivan olennainen sen jäsenyyttä mahdollisesti haettaessa.  Suomen ydinenergialain 11.12.1987/990 mukaan ydinräjähteiden maahantuonti samoin kuin niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty. Liittymällä ydinsulkusopimukseen Suomi on sitoutunut olemaan ottamatta vastaan, hankkimatta tai valmistamatta ydinaseita tai muita ydinräjähteitä. Ydinaseiden osalta Suomi on itse asiassa sitoutunut tähän jo Pariisin rauhansopimuksessa (20/47), jonka mukaan Suomi ei saa pitää, valmistaa tai kokeilla mitään atomiasetta. Suomen ydinenergialaki on myös ydinsulkusopimusta tiukempi ydinaseiden kiellossaan.

 

Selonteko ei käsittele ydinasekysymyksen säädöspohjaa ja arvioi sitä Naton ydinasepolitiikkaa vasten. Saksan F-35-hävittäjien lentäjiä tiedetään koulutettavan ydinaseiden käyttöön. Ydinaseiden sijoittuminen Suomen maaperälle tai suomalaisten sotilaiden kouluttaminen niiden käyttöön, voimistaisivat – Venäjän näkökulmasta – Suomen alueelta Venäjän suuntaan kohdistuvaa uhkaa, mm. Pietarin ja Kuolan strategisesti tärkeille alueille. Nato-jäsenyyden myötä kasvava riski joutua Naton ja Venäjän välisen sodan tilanteessa ensi-iskun kohteeksi lisäisi Suomen ns. maariskiä merkittävästi ja vaikuttaisi kielteisesti maakuvaan ja siten investointeihin ja yritysten sijoittumiseen.

 

Energiasiirtymä voi osoittautua epärealistiseksi

 

Talousvaliokunnan saamien lausuntojen perusteella syytä varautua siihen, että Euroopan energiahuoltoon kohdistuu merkittävää kustannusten nousupainetta. Kustannuksia nostava vaikutus on erittäin merkittävä sekä yrityksille että eurooppalaisille kuluttajille.

 

Suomessa liikennepolttonesteiden hinta on ollut ennätyskorkealla sodan syttymisen jälkeen. Venäjän öljyn ostamisen välttäminen aiheuttaa maailmanmarkkinoille hintaeron venäläisen öljyn hyväksi ja pitää Eurooppaan ostettavan ei-venäläisen öljyn hinnan korkealla. Tämä heijastuu merkittävinä lisäkustannuksina sekä yksityiskuluttajille että yrityksille.

 

Kaukolämmön hintaan kohdistuu nousupaineita, kun tuonnista Venäjältä pyritään eroon. Hakkeen hinta lämpöyrityksille todennäköisesti nousee, kun Venäjältä ei tuoda haketta. Lisäksi maakaasun ja hiilen hinnat tulevat todennäköisesti nousemaan verrattuna normaalituontiin Venäjältä.

 

Ns. vihreä siirtymä pois fossiilisista energialähteistä on kannatettava, mutta siirtymän toteuttaminen vaatii tosiasiassa entistä pidemmän aikajänteen kustannusten noustessa ja resurssien niukentuessa nykyisessä tilanteessa. Näköpiirissä on myös merkkejä turvautumisesta vain kalliimpiin ja ympäristölle sekä ilmastolle haitallisempiin fossiilisiin energialähteisiin (mm. paluu turpeen käyttöön Suomessa sekä ns. liuskekaasun tuonti Yhdysvalloista Eurooppaan). Myös esimerkiksi teräksen saatavuusongelmat ovat voimistaneet vaatimuksia ilmastolle haitallisempien teräslaatujen tullien purkamisesta EU-alueella ja tältäkin osin kehitys näyttäisi johtavan ilmaston kannalta epäsuotuisaan suuntaan.

 

Matkailualan näkymien heikentyminen

 

Valiokunnan saamien lausuntojen mukaan venäläiset, kiinalaiset ja japanilaiset matkailijat ovat muodostaneet yhteensä noin 20 prosenttia ulkomaalaisista yöpymisistä ja 30 prosenttia matkailuvientituloista. Venäläisten matkailun loppuminen Suomeen ja Kaukoidän matkailun hiipuminen Venäjän ylilentokiellon vuoksi vaikuttaa matkailualan näkymiä heikentävästi. Venäläisten tuoma matkailuvientitulo vuonna 2019 oli 632 miljoonaa euroa ja japanilaisten ja kiinalaisten 366 miljoonaa. Venäläismatkailijoiden puuttuminen on jo aiheuttanut 1,7 miljardin euron vähennyksen matkailutuloihin 2020–2022 aikana. Matkailun pysähtyminen Suomen suurimmalta yksittäiseltä lähdemarkkinalta Venäjältä, sekä Venäjän asettaman ylilentokiellon aiheuttamat seuraukset Aasian matkailulle tulevat aiheuttamaan yhteensä arviolta 1,5 miljardin euron menetyksen vuosittaiseen matkailutuloon.

 

Venäjän läheisyydestä aiheutuva kilpailuetu ja Finnairin Aasian strategian tuoma hyöty on menetetty ja korvaavia matkailijavirtoja on vaikea saada Euroopan kilpailluilta markkinoilta. Kolmas Suomen kilpailuetu matkailualalla on ollut maine turvallisena matkailumaana. Jännitteiden lisääntyminen sotilasliitto Naton jäsenyyden myötä vaarantaisi myös tämän kilpailuedun ja Suomen maineen turvallisena matkailumaana.

 

Johtopäätöksiä

 

Mahdollisen sotilasliitto Naton jäsenyyden turvallisuus- ja talousvaikutukset Suomelle olisivat kielteisiä: sotilaallisten jännitteiden kasvu vaikeuttaisi entisestään energian, ruoan, raaka-aineiden ja materiaalien saatavuutta. Yritysten ja kuluttajien kustannukset Suomessa ja Euroopassa kasvaisivat. Jäsenyydestä aiheutuva jännitteiden kasvu lisäisi maariskiä, heikentäisi Suomen maakuvaa ja voimistaisi reunamarkkinakehitystä. Kansantaloudelle aiheutuvat vaikeudet yhdessä sotilasmenojen kasvun kanssa heikentäisivät myös julkista taloutta ja johtaisivat rajun yleisen hintatason nousun olosuhteissa kansalaisten toimeentulon merkittävään heikkenemiseen.

 

Mielipide

 

Edellä olevan perusteella esitän,

 

että ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

 

Suomi ei hae Nato-jäsenyyttä ja pysyy sotilasliittoon kuulumattomana maana. Päämääränä on ehkäistä maan joutuminen sotilaallisten konfliktien osapuoleksi ja välttää Nato-jäsenyydestä seuraavia kielteisiä talousvaikutuksia.

 

 

Helsingissä 4.5.2022

Johannes Yrttiaho (vas)