Kun­ta­vaa­lit 2021

Työskentelemme oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja vapaan yhteiskunnan puolesta. Rakennamme ekologisesti kestävää hyvinvointivaltiota, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet itsestään ja lähimmäisistään huolehtimiseen.

KUN­TA­VAA­LIOH­JEL­MA 2021

Tänä kesänä päätetään koulujen, ikäihmisten palveluiden ja terveyskeskusten tulevaisuudesta. Tule mukaan rakentamaan kanssamme tulevaisuus, johon jokainen voi luottaa.

 

Lue kun­ta­vaa­lioh­jel­mam­me

Löydä oma ehdokkaasi

Meitä jokaista lähimpänä olevat päätökset tehdään kunnissa. Me haluamme varmistaa, että hyvä elämä kuuluu kaikille. Löydä ehdokasgalleriasta oma ehdokkaasi.

 

Löy­dä oma eh­dok­kaa­si

Mistä rahat?

Kuntien taloudellinen tilanne oli monessa kunnassa vaikea jo ennen koronaa, ja koronan myötä työttömyys, lomautukset ja yritystoiminnan vaikeudet heijastuvat kuntien verotuloihin.

 

Lue mis­tä ra­hat?

 

Sisällysluettelo

1. Pienten puolella

2. Reilu ilmastosiirtymä

3. Oikeus hyvinvointiin

 


 

PIENTEN PUOLELLA

 

Maailman parhaiden koulujen puolella

Peruskoulu on Suomen historian tärkein tasa-arvoteko. Siksi kunnissa on tärkeä huolehtia, että: 

 • Oppilasryhmät ovat riittävän pienet kaikilla tasoilla
 • Erityisopetuksen resurssit ovat kunnossa
 • Koulukiusaaminen saadaan kuriin ja yhdenvertaisuusosaaminen vahvaksi
 • Jokaisella on mahdollisuus terveeseen opiskelu- ja työympäristöön

 

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Laadukkaan varhaiskasvatuksen avulla takaamme jokaiselle lapselle oikeuden hyvään elämään jo heti alkumetreillä. Siksi on erityisen tärkeää, että kunnissa:

 • Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyydestä huolehditaan
 • Neuvolatoimintaa kehitetään
 • Työvoimapula ratkaistaan työoloja ja palkkausta korjaamalla
 • Oppimisen tuki huomioidaan paremmin

 

Yhdenvertainen toinen aste

Opiskelua toisella asteella edistetään tekemällä panostuksia koulutuksen laatuun ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Siksi kunnissa on varmistettava, että:

 • Opiskelijalla on helppo pääsy psykologin, kuraattorin ja muiden opiskelijahuollon palveluiden piiriin
 • Lähiopetusta vahvistetaan erityisesti ammatillisessa koulutuksessa
 • Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle taataan apu ja tuki

 

Tasa-arvoinen koulutie jokaiselle lapselle

Suomalaisten koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat yhä maailman pienimmät. Tämä varmistetaan myös jatkossa varmistamalla, että:

 • Jokaisella lapsella on mahdollisuus käydä koulua lähellä kotia
 • Positiivisen erityiskohtelun rahaa jaetaan kouluille, jotka tarvitsevat tukea tasa-arvon takaamiseksi
 • Nuorisotyön, oppilashuollon ja sote-asiantuntijoiden roolia vahvistetaan 
 • Lapsia ja nuoria kuullaan päätöksenteossa

 


REILU ILMASTOSIIRTYMÄ

 

Liikkumisesta helppoa ja ilmastoystävällistä

Ihmisten liikkumistarpeet ovat erilaisia kaupungeissa ja haja-asutusalueilla ja siksi tarvitaan erilaisia ratkaisuja, jotka paitsi vähentävät päästöjä myös parantavat ihmisten arkea – kaikkialla Suomessa. Kuntien on panostettava siihen, että:  

 • Joukkoliikenne on saavutettavaa, kohtuuhintaista ja sujuvaa
 • Kevyen liikenteen väylistä ja ajoradoista pidetään hyvää huolta
 • Edistetään kaasu- ja sähköautoilua sekä autojen ja pyörien yhteiskäyttöä

 

Energiaviisaita ratkaisuja

Hiilineutraaliin Suomeen siirtyessä keskeisessä osassa ovat energiatehokas rakentaminen ja rakennetun ympäristön päästöjen vähentäminen. Siksi kunnissa tulee:

 • Suosia olemassa olevaa rakennuskantaa ja toteuttaa rakennusjätteiden kiertotaloutta
 • Tehdä energiatehokkaita investointeja julkisiin tiloihin ja lisätä aurinkopaneelien käyttöä 
 • Vaihtaa olemassa olevien rakennusten lämmitysratkaisut kestävämpiin järjestelmiin. 

 

Ilmastoystävällistä kaavoitusta ja kohtuuhintaisia asuntoja

Päästöjen minimoinnin ja hiilinielujen turvaamisen pitää olla osa kaikkea maankäytön suunnittelua sekä rakentamista ja asuntoja on oltava kaikille. Siksi kuntien tulee varmistaa, että: 

 • Rakentamisessa suositaan puurakentamista ja vihreää rakentamista
 • Lähiluonnolla ja puustolla on asuinalueilla tilaa
 • Kohtuuhintainen asuminen on kaikille mahdollista 

 

Irti kivihiilestä ja turpeesta

Kivihiili ja turve ovat ympäristön kannalta huonoimmat polttoaineratkaisut, ja niiden energiakäytön lopettaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeä askel kohti hiilineutraalia Suomea. Siksi kunnissa on varmistettava, että:  

 • Kivihiilen ja turpeen sijaan käytetään polttoon perustamattomia ratkaisuja
 • Laaditaan kestävyyskriteerit biomassan käytölle
 • Panostetaan enemmän energian varastointiin

 

Luontoa kunnioittava kunta

Hyvinvoiva lähiluonto parantaa asumisen laatua ja toimii hiilinieluna. Metsät ja muut lähiluontoalueet ovat tärkeitä virkistyspaikkoja ja pitävät huolta luonnon monimuotoisuudesta. Siksi kunnissa on varmistettava, että:

 • Yhä enemmän luontoa suojellaan
 • Lähi- ja luontomatkailun toimintaedellytykset laitetaan kuntoon
 • Parannetaan eläinten hyvinvointia

 


JOKAISELLA ON OIKEUS HYVINVOINTIIN  

 

Asiakasmaksut alas ja palvelujen saatavuus kuntoon

Terveyserot köyhien ja rikkaiden välillä ovat kasvaneet kohtuuttomiksi. Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon suurimpia ongelmia ovat hidas pääsy avun ja tuen piiriin sekä korkeat asiakasmaksut. Siksi kunnissa on varmistettava, että:

 • Palvelut ovat saatavilla ja saavutettavissa kaikille
 • Lääkärille pääsee aina korkeintaan viikossa – maksutta
 • Asiakasmaksut ajetaan alas ja maksamattomien laskujen perintä lopetetaan
 • Nuorille tarjotaan maksuton ehkäisy

Laadukasta tukea, hoivaa ja hoitoa kaikille

Jokaisen on saatava apua mahdollisimman vaivatta silloin, kun sitä hakee ja tarvitsee. Siksi kunnissa on varmistettava, että:

 • Terapiatakuu otetaan käyttöön
 • Ikäihmiset saavat hyvää hoivaa niin kotona kuin palvelutalossa
 • Päihdepalveluiden resursseja parannetaan
 • Omaishoitajille taataan vapaita ja tukea
 • Itsemääräämisoikeus taataan kaikille
 • Kunnan palvelut ovat esteettömiä ja saavutettavia 
 • Turvaa etsiville on riittävästi paikkoja
 • Jokaisella on oma koti

 

Perhetyöllä apua ajoissa

Koko perheen kokonaisvaltainen tukeminen on paras tapa auttaa tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Siksi kunnissa on varmistettava, että:

 • Lapsiperheiden kotipalvelua on saatavilla kaikille sitä tarvitseville
 • Lastensuojelun henkilöstömitoitukset ovat kunnossa
 • Nuorisotyöllä luodaan elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja tukea
 • Lähisuhdeväkivallalle on nollatoleranssi

 

Hyvinvointipalvelut aidosti julkisiksi

Julkinen palvelutuotanto varmistaa sen, että yhteiset verovarat menevät palveluiden tuottamiseen, eivät monikansallisten yrityskonsernien voittoihin tai veroparatiiseihin. Siksi on välttämätöntä käynnistää liiaksi ulkoistettujen palvelujen kunnallistaminen:

 • Henkilöstöä kyykyttävä veroparatiisitalous on saatava kuriin
 • On laitettava loppu epäonnistuneille yksityistämisille
 • Kuntien valvonta on saatava kuntoon niin omassa omassa kuin yksityisessä palveluntuotannossa
 • Ulkoistamissopimuksiin on saatava mittavat vahingonkorvaukset

 


LUE KOKO KUN­TA­VAA­LIOH­JEL­MA 2021

Tänä keväänä päätetään koulujen, ikäihmisten palveluiden ja terveyskeskusten tulevaisuudesta. Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille.  Tule mukaan rakentamaan kanssamme tulevaisuus, johon jokainen voi luottaa.