Kom­mu­nal­va­let 2021

Vi arbetar för ett jämlikt samhälle, som är hållbart såväl socialt, ekonomisk, ekologiskt och globalt. Ett jämlikt samhälle är bäst för alla.

KOMMUNALVALSPROGRAM 2021

I sommar bestämmer vi om skolornas, äldreomsorgens och hälsocentralernas framtid. Kom med och bygg en framtid som vi alla kan lita på.

 

Läs vårt kom­mu­nal­vals­pro­gram

HITTA DIN EGEN KANDIDAT

De beslut som rör oss närmast fattas i kommunerna.

Vi vill försäkra att rätten till ett gott liv tillhör alla.

 

Hit­ta din egen kan­di­dat

 

Innehållsförteckning

1. På barnens sida

2. Rättvis övergång

3.Stöd, vård och omsorg åt alla, inte åt få

 


 

På barnens sida

 

För världens bästa skolor

Alla barn i Finland ska ha lika möjligheter till ett gott liv. Coronapandemin får inte användas som ursäkt för nedskärningar i skolan och i småbarnspedagogik. En trygg och jämlik skola skapar möjligheter för alla barn, och högklassig småbarnspedagogik ökar välfärden i familjerna och samhället. Därför måste kommunerna försäkra att:

 • Storleken på elevgrupperna ska vara rimliga
 • Varje barn ska få det stöd hen behöver och hens speciella behov ska tillgodoses
 • Mobbningsspiralen i skolan ska brytas. Mobbning och våld ska motarbetas varje dag. Vi vill att skolorna ska vara trygga för alla
 • Var och en har rätt att må bra på sitt jobb. Bästa sättet att säkerställa att personalen på skolor och daghem orkar och mår bra är att det finns tillräckligt med personal

 

Småbarnspedagogik för alla

Varje barn har rätt till högkvalitativ småbarnspedagogik på heltid. Med kvalitativ småbarnspedagogik försäkrar vi att barnen får rätten till ett gott liv redan i början. Därför måste kommunerna försäkra att:

 • Rådgivningsbyrån ska utvecklas
 • Det finns tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken
 • Arbetskraftsbristen åtgärdas genom att korrigera arbetsförhållanden
 • Barnet ska få det stöd som hen behöver i rätt tid

 

Ett jämställt andra stadium

Studier på andra stadiet förbättras genom att göra satsningar på undervisningen och studerandes välmående. Därför måste kommunerna försäkra att:

 • Det finns tillräckligt serviceutbud inom elev- och studerandevården
 • Det blir mera närundervisning speciellt för yrkeskolor
 • Det finns särskilt stöd för elever som behöver det

 

Jämlik skolväg för alla barn

Skillnaderna i läranderesultaten mellan de finländska skolorna är fortfarande minst i världen. Det här måste försäkras också i framtiden, därför måste kommunerna försäkra att:

 • Alla barn har möjlighet att gå i skola nära hens hem
 • Jämlikhet genom pengar för positiv särbehandling
 • Rollen som ungdomsarbetet, elevvården och sote-experterna har samt att stärka delaktigheten hos barn och unga
 • Barns och ungas delaktighet i det beslutsfattande som angår dem bör stärkas

 


Rättvis övergång

 

Smidig och klimatvänlig rörlighet

Eftersom människornas rörlighetsbehov är olika inom städer och på glest bebodda områden behövs olika lösningar på olika håll i Finland – men det gemensamma är att främja utsläppssnål trafik såväl inom tätt bebodda städer och tätorter som glesbygder. Därför måste kommunerna försäkra att:

 • Det ska vara lätt och billigt att röra sig, och orsaka mindre utsläpp. Vi behöver en välfungerande kollektivtrafik med rimliga priser i hela landet
 • Det finns bättre cykelvägar och ordentliga gångbanor
 • Användningen av elbilar och gasbilar samt allmänna cyklar främjas

 

Energismarta lösningar i byggnadskonstruktion och reparation

Energieffektivt byggande och minskning av utsläppen i den byggda miljön är centrala då Finland övergår till koldioxidneutralitet. Därför måste kommunerna försäkra att: 

 • Gynna det nuvarande byggnadsbeståndet och byggnadens avfalls kretsloppsekonomi
 • Göra energieffektiva investeringar i offentliga utrymmen
 • I offentliga byggnader byta värmelösningar till mer hållbara värmesystem

 

Klimatsmart planering och skäligt prissatta bostäder

För att minimera utsläppen och försäkra att vi har bra kolsänka måste man ta i beaktande all jord användning och byggande, och bostäder bör finnas för alla. Därför måste kommunerna försäkra att:

 • Gynna trä- och grönt byggande
 • Det finns plats för gårdsträd och naturnära bostäder som rekreationsområden
 • Bostäder till skäligt pris finns för alla

 

Stenkol och torv bort från kommunerna

Med tanke på miljön är stenkol och torv de sämsta bränslealternativen, och en nedläggning av energiformerna snarast möjligt är ett viktigt steg mot ett koldioxidneutralt Finland. Därför måste kommunerna försäkra att:

 • De icke-förnybara energikällorna ska ersättas med klimathållbara lösningar som inte baseras på förbränning
 • Kommunala energibolag ska fastställa strikta hållbarhetskriterier för använd biomassa och förbinda sig till att övervaka den

 

En kommun som respekterar miljön

En välmående nära natur förbättrar kvaliteten på boende och agerar som kolsänka. Skogar och andra nära naturområden är populära rekreationsområden och ser till att naturen behåller sin mångfald. Därför måste kommunerna försäkra att:

 • Mer natur ska skyddas
 • Det finns förutsättningarna för när- och naturturism
 • Djurens välmående höjs

 


Alla har rätt till hälsa och välbefinnande

 

Sotes patientavgifter ner och tillgängligheten i skick

De största problemen inom den finländska social- och hälsovården har varit en långsam tillgång till hjälp och stöd samt höga patientavgifter. Hälsoskillnaderna mellan fattiga och rika har blivit oproportionerligt stora. Därför måste kommunerna försäkra att:

 • Tjänsterna är tillgängliga för alla
 • Man ska få träffa en läkare gratis med högst en veckas väntetid
 • Patientavgifterna far ner och indrivningen satts på is
 • Kommunen ska erbjuda mångsidiga avgiftsfria preventivmedel för alla under 25-åringar som passar vardera ungdom bäst

Stöd, omsorg och vård av hög kvalitet för alla

Varje människa ska kunna lita på att det finns yrkeskunnig hjälp och stöd när det behövs. Därför måste kommunerna försäkra: 

 • Att terapigaranti tas i bruk i kommunerna
 • God vård för äldre både hemma och på serviceboende
 • Mer resurser till service för missbrukare
 • Ledighet och stöd för närståendevårdare
 • Stark självbestämmanderätt som berör alla
 • Att kommun blir en hinderfri och tillgänglig kommun
 • Mer plats för de som söker skydd
 • Att bostadslösheten tillhör historien. Alla har rätt till ett eget hem och rimliga boendekostnader

 

Hjälp i rätt tid genom familjearbete

Det bästa sättet att hjälpa barn och unga som är i behov av stöd är att helhetsmässigt hjälpa hela familjen. Också vid familjeservice är det viktigt att se till att problemen inte blir allvarliga genom tillgänglig service i rätt tid. Därför måste kommunerna försäkra:

 • Att hemservicen för barnfamiljer är tillgänglig för alla. Hemservicen ska erbjudas på familjens modersmål
 • Att personaltilldelningen inom barnskyddet är i skick
 • Stöd, upplevelser och gemenskap genom ungdomsarbete
 • Nolltolerans för våld inom närstående relationer

 

Välfärdstjänsterna ska vara offentliga

Att välfärdstjänsterna produceras som offentliga tjänster bevarar medborgarnas demokratiska beslutsmakt över deras innehåll samt minskar behovet av övervakning och byråkrati. Framför allt säkerställer en offentlig tjänsteproduktion att skattemedel används för att producera tjänster och inte för multinationella företagskoncerners vinster och skatteparadis. Därför måste kommunerna försäkra:

 • Ett slut på skatteparadisekonomin och misslyckade privatiseringar på bekostnad av personalen
 • Att övervakning av egen och privat serviceproduktion är i skick inom kommunerna
 • Betydande skadestånd till underleverantörsavtal

 


LÄS HELA KOMMUNALVALSPROGRAM

Nu i sommar bestämmer vi om skolornas, äldrevårdens och välfärdstjänsternas framtid. Rätten till ett gott liv tillhör alla. Kom med och bygg en framtid som vi alla kan lita på.