Te­man och vär­de­rin­gar

Vänsterförbundets arbete och politik fokuseras på tre teman: jämlikhet, miljö och arbetets framtid.

Vänsterförbundet arbetar för ett Finland som är rättvist för alla. Vi vill att alla ska tryggas en möjlighet att skaffa en tillräcklig utkomst, omfattande offentliga tjänster och högklassig och trygg hälsovård och omsorg. Vi bygger ett samhälle där varje barn har möjlighet att genomgå en högklassig småbarnsfostran och grundskola, där alla har snabb tillgång till läkare och där varenda individ har lika möjligheter till en bostad till skäligt pris och god arbetstrivsel.

I vårt Finland lämnas ingen ensam i svåra livssituationer. Vårt Finland är ekologiskt och klimatmässigt hållbart. I vårt Finland försörjer man sig på sitt arbete och orkar man bättre.

Tillsammans skapar vi ett bättre Finland att bo och leva. För alla. Inte för de få.

Vi mins­kar fat­tig­do­men och mo­tar­be­tar ojäm­lik­het

Finland håller på att differentieras: en del har det bra medan andra blir efter. Vi vill motverka denna utveckling och driva en politik som siktar på ett mer jämlikt, jämställt och humanare samhälle och samtidigt motarbeta ojämlikhet som härrör från ekonomisk osäkerhet. Tillsammans ska vi bygga ett jämlikt och jämställt Finland.

Läs mer

Vi be­käm­par kli­matfö­rändrin­gen – vä­gen mot ett eko­lo­giskt håll­bart Fin­land

En hållbar övergång till ett koldioxidsnålt samhälle är ett uppdrag som kan jämföras med byggandet av välfärdssamhället. Vi bekämpar klimatförändringen och reagerar mot hoten som den skapar. Vi skapar ett mer ekologiskt hållbart Finland.

Läs mer

Vi be­käm­par kli­matfö­rändrin­gen – vä­gen mot ett eko­lo­giskt håll­bart Fin­land

Finlands framgång tryggas bäst när varje individ i arbetsför ålder har en möjlighet till ett rättvist och tryggt arbetsliv – oberoende av ålder, utbildning, yrke och ställning i arbetslivet. Vi har ett enkelt mål: vi vill bygga upp Finland till att vara ett spetsland inom rättvisa i arbetslivet, där arbetets effektivitet ökas genom att öka välbefinnandet på arbetsplatsen, inte genom att bestraffa arbetstagarna.

Läs mer

Målprogrammet 2020–2023

Det här målprogrammet består av förslag som kan genomföras omedelbart, om vi kan få majoritetens stöd för dem.

Läs me­ra

Principprogram

Vänstern strävar till ett samhälle där varje individ lever fritt och kan utveckla sig själv utan att inkräkta på andras frihet.

Läs me­ra

Stadgar för Vänsterförbundet

Vänsterförbundet är ett parti som verkar för samhällelig rättvisa och hållbar utveckling.

Läs me­ra!