Vi be­käm­par kli­matfö­rändrin­gen – vä­gen mot ett eko­lo­giskt håll­bart Fin­land

Forskningar visar att klimatets temperatur stiger och under de senaste åren har nya värmerekord slagits världen runt. FN:s internationella klimatpanel IPCC har i sin rapport från 2018 konstaterat att temperaturstigningen måste bromsas till 1,5 grader genom en stark nedskärning av koldioxidutsläppen redan på 2020-talet och genom att sikta på nollutsläpp vid 2050. Men tiden rinner ut: om vi inte agerar omedelbart, kan vi strax stå inför en okontrollerbar klimatförändring. Det skulle innebära att livet på jorden inte skulle fortsätta i dess nuvarande form.

Klimatförändringen och naturens minskande mångfald påverkar människornas vardag och levnadsförhållanden överallt i världen – också i Finland, där klimatförändringen höjer temperaturen snabbare än i världen i genomsnitt. Enligt bedömningarna kommer Finlands klimat att värmas upp med 2–5 grader före 2050. Detta skulle leda till bland annat ökade nederbördsmängderna och skogsbränder samt öka förekomsten av skadedjur som hotar jordbruket. Å andra sidan är det också möjligt att en mycket snabb klimatförändring skulle försvaga Golfströmmen som värmer Nordeuropa, vilket skulle leda till att medeltemperaturen i Finland skulle sjunka med cirka tio grader jämfört med resten av världen.

För en hållbar strukturell förändring

Klimatförändringen – och försöken att bekämpa den – hänger starkt ihop med människors vardag och levnadssätt. Boende, produktion och konsumtion av mat samt trafiken orsakar tillsammans en betydande del av mänsklighetens koldioxidavtryck. Klimatförändringen och naturens minskande mångfald står också i starkt samband med samhällets ökande ojämlikhet.

Kampen mot klimatförändringen måste vara utgångspunkten för alla beslut som fattas i samhället.

Eftersom vi inte kan slösa bort tid, måste kampen mot klimatförändringen vara utgångspunkten för alla beslut som fattas i samhället. Därför arbetar vänsterförbundet för en hållbar strukturell förändring i Finland, en som skulle förbättra miljöförhållandena och öka rättvisan och välfärden. Kärnfrågan i denna förändring handlar om kontrollerad omorganisering av boende, trafik, jordbruk och energianvändning samt en kontrollerad övergång till en kretsloppsekonomi, där man strävar efter att återanvända resurser och näringsämnen och minimerar konsumtionen av jungfruliga råvaror och icke förnybara naturresurser. Vår reform tryggar såväl social rättvisa som samhällsekonomisk stabilitet och förutsättningarna att bedriva affärsverksamhet.