STADGAR FÖR VÄNSTERFÖRBUNDET RP

Godkända vid partikongressen 12.6.2023

1 §

Partiets namn är Vänsterförbundet rp, på finska Vasemmistoliitto rp, och det kallas parti i dessa stadgar. Partiets hemort är Helsingfors stad, men dess verksamhetsområde omspänner hela landet.

Partiets syfte

2 §  

Vänsterförbundet är ett parti som verkar för samhällelig rättvisa och hållbar utveckling. Partiet främjar ett demokratiskt medborgarskap och människors likvärdiga och ekonomiskt tryggade möjligheter till personlig utveckling, påverkan och ett fullvärdigt liv. Partiet är öppet för alla som godkänner partiets stadgar och förespråkar ett fritt, demokratiskt och tolerant samhälle fritt från våld.

Som grund för hur partiet anser att samhället ska utvecklas ligger humanism, vänsterns värderingar och den europeiska arbetarrörelsens tradition. Partiet agerar för att förverkliga en bestående fred och en världsomfattande och generationsövergripande solidaritet.

För att nå målen och omdana samhället påverkar och deltar partiets medlemmar och anhängare i samhällets beslutsfattande på statlig, kommunal och annan nivå.

Partiets ideella utgångspunkter och principer står formulerade i partiprogrammet.

3 §

För att fullgöra sitt syfte

– främjar partiet medborgarnas organisation i Vänsterförbundet överallt i landet och inom olika branscher,

– stöder och ordnar partiet samarbete på olika håll i landet och mellan Vänsterförbundets medlemmar inom olika branscher,

– ställer partiet upp kandidater i statliga, kommunala och övriga val och omröstningar och ordnar en gemensam valkampanj för hela partiet,

– deltar partiet själv och via representanter i politiska och övriga samhälleliga debatter och stöder sina medlemmars aktiva deltagande i fackföreningsverksamhet och annan fri intresseorganisations- och medborgarverksamhet,

– är partiet initiativrikt vad gäller att underrätta både medlemmar och andra om dess mål och verksamhet, ordnar allmänna sammankomster och utbildningsverksamhet och bedriver publikations- och finansieringsverksamhet,

– stöder partiet den vänstra kvinno-, ungdoms- kultur- och fritidsverksamheten och sociala verksamheten,

– stöder partiet människornas möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden och sin omgivning genom att uppmuntra till deltagande i medborgarrörelser,

– bygger partiet samarbete och gemensam verksamhet med andra partier och organisationer som representerar målsättningar som är i linje med Vänsterförbundets egna mål,

– bedriver partiet internationellt samarbete med sådana partier och rörelser och internationella förbund som dessa bildat som främjar samma ändamål.

Som stöd för sin verksamhet kan partiet äga fastigheter, boktryckerier, möteslokaler, aktier, obligationer och andra värdepapper, bedriva radio- och TV-verksamhet, turism- och inkvarteringsanläggningar och förplägnadsrörelser med vederbörligt tillstånd, driva teater-, bokhandels-, film-, bingo- och kioskverksamhet och genomföra lotterier och penninginsamlingar. Partiet kan ta emot donationer och testamenten samt grunda och förvalta stiftelser.

Partiets protokollspråk är finska men i sin verksamhet använder partiet både finska och svenska.

Partiets organisationsstruktur och medlemsrelationer

4 §

Partiets organisation är uppbyggd i tre nivåer: lokal-, distrikts- och centralnivå. På lokalnivå agerar grundföreningar och kommunalorganisationer. Grundföreningarna och kommunalorganisationerna i ett område utgör ett partidistrikt. Partidistriktets verksamhetsområde fastställs av partistyrelsen. Tillsammans bildar dessa centralnivån, det riksomfattande partiet Vänsterförbundet.

Grundföreningar, kommunalorganisationer och partidistrikt kallas i dessa stadgar partiföreningar. Endast registrerade föreningar som godkänner partiprogrammet och partiets stadgar och vars medlemskap är godkänt av partistyrelsen kan agera som partiföreningar. En partiförening kan endast godkännas i föreningsregistret med tillstånd från partistyrelsen.

Även riksomfattande förbund som har en egen självständig organisationsstruktur, ett eget medlemsregister och egna stadgar kan vara medlemmar i partiet. En förbundsmedlems medlemsföreningar är inte medlemmar i partiet. Personmedlemmarna i en förbundsmedlem eller dess medlemsförening är inte medlemmar i partiet om de inte godkänns enligt vad som anges i paragraf 6, moment 3 eller i paragraf 7, moment 1.

Endast följande organisationer kan, om de så beslutar, ansöka om förbundsmedlemskap i partiet: Vänsterunga rf. och Finlands demokratiska pionjärers förbund rf. Förbundsmedlemmarna är inte partiföreningar.

5 §

Medlemskap i Vänsterförbundets grund- och kommunalorganisationer kan beviljas alla finska medborgare som fyllt 15 år och sådana utlänningar vars hemort är i Finland och som godkänner partiets syfte och partiprogram, vill agera för partiets målsättningar och fyller sina stadgeenliga medlemsförpliktelser.

En person kan vara medlem i endast en grund- eller kommunalorganisation.

Partiet för medlemsregister över grundorganisationernas medlemmar och kommunalorganisationernas personmedlemmar. I registret antecknas personuppgifter och betalda medlemsavgifter. För utländska medlemmar antecknas även nationalitet och hemort i Finland.

6 §

Registrerade föreningar och direkta personmedlemmar kan vara medlemmar i partiet. Deras medlemskap beviljas och återkallas av partistyrelsen. Om medlemskap för förbundsmedlemmar beslutar partifullmäktige.

Partistyrelsen kan på ansökan bevilja medlemskap till en registrerad förening som bildats av finska medborgare eller utlänningar med hemort i Finland och vars stadgar motsvarar de modellstadgar som Vänsterförbundets partistyrelse styrkt (grundförening) eller till en registrerad förening som bildats av sådana föreningar (kommunalorganisation eller partidistrikt). Partifullmäktige kan på ansökan godkänna Vänsterunga rf. eller Finlands demokratiska pionjärers förbund rf. som förbundsmedlemmar i partiet.

Dessutom kan partistyrelsen på ansökan bevilja ett direkt personmedlemskap till en finsk medborgare eller en utlänning med hemort i Finland som godkänner partiets stadgar, syfte och principer, vill verka för partiets målsättningar och fyller sina stadgeenliga medlemsförpliktelser.

En förening eller person som hör till ett annat parti kan inte bli medlem i Vänsterförbundet.

En medlemsförening i partiet kallas för

1) grundförening om det handlar om en förening som endast har personmedlemmar från en viss ort, bransch eller läroanstalt och som partistyrelsen godkänt föreningen som partimedlem;
2) kommunalorganisation om det handlar om en förening som innefattar en eller flera kommuner, består av grundföreningar och personmedlemmar och som godkänts av partistyrelsen som partimedlem. Kommunalorganisationens verksamhetsområde utgörs av den kommun eller de kommuner där dess medlemsorganisationer är verksamma;
3) partidistrikt om det handlar om en förening som som innefattar en valkrets eller ett landskap, består av personmedlemmar och grundföreningar och kommunalorganisationer med hemort i valkretsen eller landskapet och som godkänts av partistyrelsen som medlem. Partidistriktets verksamhetsområde fastställs av partistyrelsen;
4) förbundsmedlem om det handlar om en riksomfattande organisation som har egen organisationsstruktur, eget medlemsregister och egna stadgar. Medlemmarna i en förbundsmedlem eller i förbundsmedlemmens medlemsföreningar är inte direkta medlemmar i Vänsterförbundet.

Partiets medlemsföreningar och direkta personmedlemmar har rätt att delta i partiets beslutsfattande, att lämna initiativ och förslag till partiet och att få ta del av partifullmäktiges och partistyrelsens beslut, partiets verksamhet och partiets skick.

7 §

Beslut om godkännande av en ny partimedlem tas av styrelsen i grundföreningen och kommunalorganisationen. Om medlemsansökan inte godkänns vid nästföljande styrelsemöte efter att den inkommit har den sökande rätt att få sin ansökan behandlad av ett organisationsmöte för ett slutgiltigt beslut. Om medlemsansökan nekas ska detta motiveras skriftligt.

Medlem i en partiförening kan uteslutas från partiet om hen ger sitt samtycke till kandidatur på en lista som konkurrerar med partiet i nationella, regionala eller kommunala val, om hen på annat sätt deltar i en politisk verksamhet som skadar eller motarbetar partiföreningen eller partiet, om hen i övrigt på ett väsentligt sätt agerar mot partiets grundläggande utgångspunkter eller inom- eller utanför partiföreningen genom svikligt förfarande betydligt försvårar partiföreningens eller partiets verksamhet. Beslutet om uteslutning fattas av föreningens styrelse efter det att den berörda medlemmen getts möjlighet att ge förklaring. Förklaringen kan ske antigen muntligt eller skriftligt enligt den berörda medlemmens vilja.

Även partistyrelsen kan ställa krav på disciplinära åtgärder på grunder som nämns i 2 mom. i denna paragraf.

Partistyrelsen kan utesluta en partiförening ur partiet på grunder som nämns i 2 mom. i denna paragraf eller om föreningen vägrar att genomföra de disciplinära åtgärder som nämns i 3 mom. Före uteslutandet ska den berörda föreningen beredas tillfälle att ge förklaring.

En medlem i en grundförening eller kommunalorganisation eller en direkt personmedlem i partiet kan utträda ur partiet genom att anmäla detta skriftligen hos ordföranden, styrelsen eller kommittén för den förening som beviljat medlemskapet, eller vid ett föreningsmöte för anteckning i protokollet. Anmälan ska tas till mötesprotokollet.

En förening som är medlem i partiet kan inte utträda ur partiet eller upplösa sig om minst tre av dess medlemmar motsätter sig det vid ett föreningsmöte. Samma gäller om ett partidistrikt vill utträda ur partiet eller upplösa sig.
Partifullmäktige kan utesluta en förbundsmedlem ur partiet genom att tillämpa principerna för uteslutning i denna paragraf. En förbundsmedlem kan utträda ur partiet med sitt eget beslut genom att skriftligen underrätta partistyrelsen om beslutet.

Medlemsavgifter

8 §

Personmedlemmarna i partiet och dess medlemsföreningar betalar en medlemsavgift vars storlek för det kommande året beslutas vid partifullmäktiges stadgeenliga höstmöte som ska hållas under hösten föregående år.

Medlemsavgiften innehåller en medlemsavgift till partiet, partidistriktet och grundföreningen. Andelarna som varje ovan nämnda organisation får fastställs i samband med beslutandet av medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgiften från en direkt personmedlem i partiet tillkommer i sin helhet partiet. Medlemsavgifterna från personmedlemmar i grundföreningar och kommunalorganisationer utgör samtidigt dessa föreningars medlemsavgifter till partiet.

Hur mycket förbundsmedlemmar ska betala i medlemsavgift och hur den ska uppbäras beslutas av partifullmäktige.

Uppbörden av medlemsavgifterna ombesörjs av partiet, och de ska betalas via bankförbindelser. Medlemsavgiften erläggs årligen som en engångsbetalning och gäller ända till slutet av mars månad följande år. Uppbörden sker i två omgångar om året, en gång under det första och en gång under det andra halvåret. Den andra omgången avser nytillkomna medlemmar och de gamla medlemmar som resterar med betalningen från första halvåret.

Utöver detta kan partiföreningar ta ut extra avgifter från sina medlemmar i enlighet med sina egna stadgar och beslut.

Styrelsen i en grundförening eller kommunalorganisation kan på ansökan och på särskild grund, såsom långtidsarbetslöshet, bevilja en medlem befrielse från att betala medlemsavgift för en viss tid.

En medlem som länge och förtjänstfullt deltagit i arbetarrörelsens föreningsverksamhet är berättigad till permanent befrielse från medlemsavgiften om hens förening så beslutar. Partistyrelsen för en separat förteckning över frimedlemmar.

Frimedlemmar och medlemmar som beviljats tillfällig befrielse från medlemsavgiften har samma medlemsrättigheter som de medlemmar som betalat medlemsavgiften.

Om en medlem i en grundförening eller kommunalorganisation eller en direkt personmedlem i partiet inte har betalat sin medlemsavgift under två (2) på varandra följande kalenderår och inte heller betalar avgiften vid följande uppbördsomgång, kan partistyrelsen utesluta medlemmen. En förening som är medlem i partiet ska ha minst tre medlemmar som har betalat sin medlemsavgift. I annat fall kan föreningen uteslutas från partiet.

9 §

Även registrerade och icke-registrerade föreningar, kommittéer och grupper – med partistyrelsens godkännande också sådana som inte består av partimedlemmar – kan delta i partiets verksamhet.
Dessa grupper kallas i dessa stadgar för verksamhetsgrupper.

Efter att en verksamhetsgrupp har anmält sin vilja att samarbeta med partiet och partistyrelsen har godkänt gruppen har den rätt att lämna förslag till partifullmäktige och partistyrelsen.

Organ

10 §

De högsta beslutande organen i partiets organisationsstruktur är grundföreningens möte, kommunalorganisationens möte, partidistriktets möte, partifullmäktiges möte och partikongressen.
Grundföreningens årsmöte utser grundföreningens styrelse, kommunalorganisationens möte utser kommunalorganisationens styrelse och partidistriktsmötet utser distriktsstyrelsen i enlighet med vad dessa organisationers stadgar föreskriver. Ordinarie partikongress utser partistyrelsen. Dessa styrelser agerar som lagenliga styrelser för sina respektive organisationer i den mening som föreningslagen avser. Medlemmarna i styrelserna och partifullmäktige ska vara medlemmar i partiet.
Om det i en kommun bara finns en grundförening ska dess styrelse även sköta de uppgifter i kommunen som tillkommer en kommunalorganisations styrelse. På motsvarande sätt ska grundföreningen ta hand om de uppgifter som skulle ankomma på en kommunalorganisation. I Helsingfors är partidistriktet samtidigt även en kommunalorganisation.

Partikongress

11 §

Beslutsmakten i partiet utövas av partikongressen med undantag för de ärenden som enligt dessa stadgar tillkommer partifullmäktige eller partistyrelsen och ärenden som enligt dessa stadgar ska avgöras genom medlemsomröstning.

Ordinarie partikongress ordnas vart tredje år. Tid och plats för partikongressen beslutas av partistyrelsen. Kungörelse om ordinarie partikongress ska ske minst sex månader före kongressen genom att en annons i en separat fastställd annonstidning eller genom ett brev till partiföreningarna och partiets direkta personmedlemmar. Den i föreningslagen avsedda möteskallelsen, som närmare definierar de ärenden som ska behandlas, ska publiceras i annonstidningen senast två månader före kongressen.

Extra partikongress ska hållas om den ordinarie partikongressen så beslutar eller om minst 1/2 av medlemmarna i partifullmäktige eller minst 1/3 av partidistrikten skriftligen yrkar på detta hos partistyrelsen för behandling av ett angivet ärende eller om partistyrelsen finner det nödvändigt. Beslutet om huruvida ett partidistrikt ska yrka på extra partikongress fattas av distriktsmöte. För kungörelse om och kallelse till extra partikongress gäller vad som ovan fastställts för ordinarie partikongress med undantag för att tidsfristerna är hälften så långa.

I brådskande fall kan partifullmäktige besluta att hålla en extra partikongress med samma kongressombud som valdes till föregående ordinarie partikongress. Kallelsen, där det ska framgå vilka ärenden kongressen ska behandla, ska publiceras i annonstidningen minst två veckor före kongressen.

12 §

Motioner till partikongress kan väckas av en enskild medlem i en grundförening eller kommunalorganisation, en direkt partimedlem, en grundförening, en kommunalorganisation, ett partidistrikt, partistyrelsen, partifullmäktige, Vänsterförbundets riksdagsgrupp, en självständig verksamhetsgrupp som partistyrelsen godkänt, Vänsterkvinnorna som ansvarar för partiets kvinnoverksamhet och Landsstyrelsen som ansvarar för den svenskspråkiga verksamheten (båda oregistrerade specialorganisationer), Vänsterunga rf och Finlands Demokratiska Pionjärers Förbund rf.

Motioner till partikongressen ska lämnas in till partistyrelsen minst fyra (4) månader innan partikongressen inleds. Partistyrelsen ska avge utlåtanden om de motioner som inkommit inom tidsfristen och som ska tas upp på partikongressens föredragningslista. Utlåtandena ska innehålla förslag på hur partikongressen ska besluta om motionerna.

Motionerna till partikongressen och utlåtandena från partistyrelsen ska sändas till kongressombuden och partiföreningarna minst en (1) månad innan partikongressen inleds.

13 §

Varje partikongressombud som har valts enligt dessa stadgar har yttrande-, förslags- och rösträtt på partikongressen.

Medlemmarna i partistyrelsen och ordföranden för Vänsterförbundets riksdagsgrupp har yttrande- och förslagsrätt på partikongressen.

Följande deltagare har närvaro- och yttranderätt på partikongressen: partifullmäktiges ordförande och vice ordförande, partiets revisor, representanter för Vänsterkvinnorna, Landsstyrelsen, Vänsterunga rf och Finlands Demokratiska Pionjärers Förbund rf, riksdagsgruppens medlemmar, partiets representanter i stadsrådet, ledamöter i Europaparlamentet som invalts från partiets listor, partisekreterare och andra partianställda samt inbjudna gäster från Finland och utlandet.

Varje förbundsmedlem som partifullmäktige har godkänt har rätt att utse ett ombud till partikongressen. Ombudet har yttrande-, förslags- och rösträtt.

14 §

Ordinarie partikongress ska, efter att ha valt kongressens funktionärer, godkänt mötesstadgarna och hört partistyrelsens redogörelse för den aktuella allmänna politiska situationen och partiets skick,

1) behandla och godkänna eventuella ändringar i partiprogrammet och partiets stadgar samt behandla och godkänna övriga långsiktiga partidokument som har principiell betydelse

2) behandla utredningar om partiets verksamhet och ekonomiska situation

3) besluta om nödvändiga åtgärder i politiska, organisatoriska och finansiella frågor utifrån sin lägesbedömning

4) välja medlemmar och ersättare till partifullmäktige samt partifullmäktiges ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande enligt vad som fastställs i 19 § i dessa stadgar

5) välja partiets ordförande samt 1:a, 2:a och 3:e vice ordförande och partistyrelsens övriga ledamöter enligt vad som fastställs i 24 § i dessa stadgar

6) välja revisor och revisorssuppleant

7) fastställa beräkningsgrunder och avgiftsklasser för medlemsavgiften

8) behandla motionerna till partikongressen

9) besluta om eventuella övriga ärenden som partikongressen ska avgöra.

Andra än ovan nämnda ärenden kan tas upp för behandling vid partikongressen om flertalet av kongressombuden så önskar, dock med beaktande av vad som föreskrivs i föreningslagen om möteskallelse.

15 §

Varje partikongressombud har likvärdig rösträtt.

Val ska ske med slutna rösttsedlar om så krävs. Om rösterna fördelas lika gäller den mening som omfattas av mötesordföranden, med undantag för val av personer och slutna omröstningar där utgången avgörs genom lottning.

Som röstlängd vid omröstningar gäller förteckning över partikongressombud som upprättas av fullmaktsgranskare som partistyrelsen utsett

Val av ombud till partikongress

16 §

Tidpunkt och valordning för val av partikongressombud fastställs av partistyrelsen. Valet sker med partiomröstning, som i dessa stadgar kallas för medlemsomröstning, och som förrättas av partidistrikten. Vid omröstningen används personlig proportionell valmetod.

Till partikongressen utses sammanlagt 300 ombud. Dessutom har varje förbundsmedlem ett ombud som även ska vara en personmedlem i en grundförening, en kommunalorganisation eller ett partidistrikt eller en direkt personmedlem i partiet. Antalet partikongressombud som ett partidistrikt kan utse fås genom att multiplicera talet 300 med det totala antalet personmedlemmar i distriktets partiföreningar, distriktets personmedlemmar och direkta personmedlemmar i partiet som har sin hemort i distriktet och sedan dividera resultatet med det totala antalet röstberättigade partimedlemmar i hela landet.

Partistyrelsen fastställer i samband med kallelsen till partikongressen det sista datumet när medlemsavgiften ska vara betald för att medlemmen ska kunna beaktas vid beräkning av antalet kongressombud för hens distrikt. De medlemmar som har erlagt sin medlemsavgift i tid har rösträtt och är valbara vid omröstningen om distriktets kongressombud.

Partistyrelsen underrättar partidistrikten de antal ombud som varje distrikt ska välja senast en månad innan kongressombudsvalet ska ordnas.

Kandidater till kongressombud kan uppställas av partiföreningar eller valmansföreningar. En valmansförening ska bestå av minst tio (10) personer som är direkta personmedlemmar i partiet eller partidistrikt.

Efter att kandidaterna är uppställda ska distriktsstyrelsen granska kandidaternas valbarhet. För att vara valbar ska kandidaten

– vara medlem i partiet
– fylla de stadgeenliga medlemskriterierna
– ha sin hemort i partidistriktets område eller vara medlem i en organisation som är medlem i partidistriktet
– ha gett skriftligt samtycke till sin kandidatur.

Om antalet kandidater som har ställt upp inom tidsfristen är större än antalet partikongressombud som partidistriktet kan välja ska en medlemsomröstning mellan kandidaterna ordnas. Omröstningen ska vara hemlig och baseras på lika rösträtt och personlig proportionell valmetod enligt vad som förskrivs i § 17 i dessa stadgar.

För att trygga en balanserad geografisk representation kan partidistriktet vid partikongressombudsval indelas i flera valkretsar. Antalet kongressombud för varje valkrets beräknas utifrån antalet medlemmar i partiföreningar i valkretsen som betalat sin medlemsavgift i proportion till det totala antalet personmedlemmar i partidistriktet och partiet som bor i valkretsen.

Valkretsindelningen i partidistrikten fastställs av partistyrelsen på förslag från de berörda partidistrikten. Samtidigt ger partistyrelsen detaljerade bestämmelser om hur valet och rösträkningen ska genomföras.

Distriktsstyrelsen styrker resultatet av partikongressombudsvalet och skickar det för kännedom till grundföreningarna och kommunalorganisationerna och partistyrelsen. Distriktsstyrelsen ska lämna in ombudens fullmakter hos partistyrelsen senast 10 dagar innan partikongressen inleds.

Personligt proportionellt valsystem

17 §

Vid val av ombud till partikongress och vid nominering av kandidater till statliga val anordnas en medlemsomröstning med ett personligt proportionellt valsystem. Omröstningen förrättas vid särskilda röstningstillfällen och/eller per post eller på elektronisk väg i enlighet med vad partistyrelsen bestämmer.

Kandidatuppställningen sker efter vad som föreskrivs i 16 § (val av ombud till partikongress) och 30 § (kandidatuppställning till statliga val) i dessa stadgar.

Kandidaterna placeras på en kandidatlista i alfabetisk ordning efter efternamn. Kandidatlistan är samtidigt röstsedel. Väljaren väljer de kandidater hen stödjer genom att ange ett ordningsnummer framför varje kandidats namn på röstsedeln eller på en motsvarande kandidatlista vid ett elektroniskt val. Den kandidat som väljaren i första hand vill rösta på markeras med nummer ett (1), den andra med nummer två (2) osv. Väljaren kan markera så många kandidater som väljarna får rösta på i valet. Röstetalet för den kandidat som väljaren satt på första plats är lika med antalet kandidater som väljaren markerat på sin röstsedel. Röstetalet för kandidaten på andra plats är lika med den första kandidatens röstetal minus ett. Röstetalet för kandidaten på tredje plats är lika med den första kandidatens röstetal minus två osv.

I en medlemsomröstning om kandidater till statliga val kan man rösta på högst hälften (1/2) av antalet kandidater som ska nomineras, dock högst på tio (10) kandidater. Vid val av ombud till partikongress är det tillåtet att rösta på alla kandidater, även då dock på högst tio (10) kandidater.

Antalet personliga röster som varje kandidat har fått räknas ihop. De kandidaterna som fått flest röster blir invalda i den ordning som deras röstetal anger. Eventuella ersättarplatser fylls i den ordning som de kvarstående kandidaternas röstetal anger.

I övrigt tillämpas vid medlemsomröstningar och kandidatuppställningar föreskrifterna i dessa stadgar och den av partifullmäktige godkända omröstnings- och valordningen.

Partifullmäktige

18 §

Partifullmäktiges vårmöte hålls årligen under första halvåret och höstmöte årligen under andra halvåret. Mötestid och möteslokal fastställs av partistyrelsen. Ett extra partifullmäktigemöte ska hållas om minst 1/3 av partifullmäktiges ordinarie ledamöter skriftligen yrkar på detta för behandling av ett särskilt angivet ärende eller om partistyrelsen anser att det nödvändigt.

Partifullmäktiges möte sammankallas av partistyrelsen. Möteskallelsen ska skriftligen delges partifullmäktigeledamöterna, partidistrikten och riksdagsgruppen senast trettio (30) dagar innan mötet hålls. Ett extra möte kan sammankallas på samma sätt senast fyra (4) dagar innan mötet hålls.

19 §

Partifullmäktige består av femtiofem (55) ordinarie ledamöter och ersättare som utses av ordinarie partikongress och varav femtio väljs från partidistrikten. Dessutom har varje förbundsmedlem en ledamot i partifullmäktige som ska vara en personmedlem i en grundförening, kommunalorganisation eller ett partidistrikt eller en direkt personmedlem i partiet.

Vid val av ledamöter till partifullmäktige tillämpas vad som fastställs i 24 § 5 mom i dessa stadgar. Antalet ledamöter som väljs från ett partidistrikt fås genom att multiplicera talet 50 med det totala antalet medlemmar i partidistriktet som betalat sin medlemsavgift och att sedan dividera resultatet med det totala antalet medlemmar med betald medlemsavgift i hela partiet. Det ska dock utses minst en ledamot och en ersättare från varje partidistrikt. De ovriga fem (5) är allmänna ledamöter som utses genom en kandidatuppställning och val med enkel relativ majoritet vid partikongressen.

På samma grunder väljer ordinarie partikongress ersättare för partifullmäktigeledamöterna som kallas till partifullmäktiges möten i den ordning som de har valts till uppgiften. Minst två (2) av partifullmäktigeledamöterna ska ha svenska som modersmål och en vara same. Partidistriktens möten och Landsstyrelsen har rätt att föreslå kandidater till partifullmäktigeledamöter och ersättare.

Efter att ledamöterna och ersättarna i partifullmäktige har utsetts ska partikongressen välja ordförande och första och andra vice ordförande för partifullmäktige bland fullmäktigeledamöterna.

En ledamot i partifullmäktige som är förhindrad att närvara vid ett möte ska i god tid anmäla förhinder hos partistyrelsen och partidistriktet för att partistyrelsen i stället ska kunna kalla en ersättare från samma partidistrikt.

Om en ledamot i partifullmäktige permanent flyttar från det partidistrikt som hen representerar eller av annan orsak är permanent förhindrad att närvara vid partifullmäktiges möten tillkommer det distriktsstyrelsen att bestämma om personen i fråga ska fortsätta representera distriktet i partifullmäktige eller om en ersättare från samma partidistrikt ska kallas in i stället.

20 §

Beräkningen av antalet medlemmar med betald medlemsavgift enligt föregående paragraf görs utifrån samma datum som beräkningen av antalet partikongressombud.

21 §

Vid partifullmäktiges möte har varje närvarande röstberättigad ledamot en röst. En omröstning ska förrättas med slutna röstsedlar om 1/3 av ledamöterna kräver det. Vid lika röstetal blir beslutet den åsikt som ordföranden omfattar, med undantag för val och omröstningar med slutna sedlar vilka då avgörs genom lottdragning.

22 §

Varje partifullmäktigeledamot som väljs enligt dessa stadgar har yttrande-, förslags- och rösträtt vid partifullmäktiges möten.

Dessutom har ledamöterna i partistyrelsen, partisekreteraren, ordföranden för riksdagsgruppen och partiets ledamöter i Europaparlamentet yttrande- och förslagsrätt vid mötena.

Medlemmarna i riksdagsgruppen, partiets representanter i statsrådet, partiets revisor, partiets anställda och representanterna för Vänsterkvinnorna, Landsstyrelsen, Vänsterunga rf och Finlands Demokratiska Pionjärers Förbund rf har närvaro- och yttranderätt på partifullmäktiges möten.

Dessutom har de utomstående personer som särskilt beviljas närvarorätt rätt att närvara vid partifullmäktiges möten.

23 §

Partifullmäktige har som uppgift att

1) utifrån sin lägesbedömning besluta om nödvändiga finansiella, politiska och organisatoriska åtgärder, ge anvisningar om tillämpningen av partikongressbeslut och avgöra frågor om tillvägagångssätt som partistyrelsen hänskjutit till partifullmäktige

2) besluta om nominering av partiets kandidat till valet av republikens president om inte partifullmäktige bestämmer sig för att hänskjuta beslutet till partikongress

3) besluta om partiet ska delta i regeringen enligt vad som föreskrivs i 35 § i dessa stadgar

4) nominera partiets kandidater till sådana val där hela landet utgör en valkrets om inte partifullmäktige bestämmer sig för att hänskjuta beslutet till partistyrelsen

5) besluta om medlemsavgiften och i vilka andelar den ska fördelas till olika nivåer i partiorganisationen i enlighet med beräkningsgrunderna som partikongressen godkänt

6) anta budget och verksamhetsplan för följande kalenderår

7) granska och godkänna partiets verksamhetsberättelse och utifrån revisionsberättelsen fastställa bokslutet för det gångna kalenderåret

8) besluta om beviljande av ansvarsfrihet för partistyrelsen och övriga ansvarsskyldiga

9) behandla riksdagsgruppens berättelse över den avslutade sessionsperioden

10) godkänna omröstnings- och valordningar för medlemsval och -omröstningar

11) avgöra finansiella ärenden med betydlig ekonomisk betydelse, så som beslut om försäljning av fastigheter eller donationer

12) om partiets ordförande, 1:a, 2:a eller 3:e vice ordförande eller annan ledamot i partistyrelsen avgår eller är permanent förhindrad att agera i partistyrelsen kan partifullmäktige vid behov utse en ny person som i hens ställe ska sköta uppdraget till nästa partikongress. Om partisekreteraren avgår eller är permanent förhindrad att sköta sitt uppdrag ska partifullmäktige utse en partisekreterare som ska sköta uppdraget till första ordinarie möte för det partifullmäktige som nästa partikongress väljer.

13) om partifullmäktiges ordförande eller 1:a eller 2:a vice ordförande avgår eller är permanent förhindrad att agera i partifullmäktige kan partifullmäktige vid behov utse en ny person bland sina ledamöter som i hens ställe ska sköta uppdraget till nästa partikongress.

14) behandla övriga ärenden som partifullmäktigeledamöter eller partistyrelsen har föreslagit

15) godkänna en ekonomi- och ledningsinstruktion som närmare definierar partiets verksamhet inom ramen för dessa stadgar

16) utse partiets partisekreterare för den påbörjade partikongressperioden vid första ordinarie partifullmäktigemöte efter partikongress.

Partistyrelsen

24 §

Partistyrelsen agerar som partiets lagenliga styrelse i den mening som föreningslagen avser och som det styrande organet för partiets politiska verksamhet. Till partistyrelsen hör utöver ordförande och 1:a, 2:a och 3:e vice ordförande, som alla särskilt utses av ordinarie partikongress, även tolv (12) andra ledamöter och fyra (4) allmänna ersättare som har rösträtt vid styrelsemöten i den ordning som de har utsetts vid partikongressen.

Minst en (1) av partistyrelsens ordinarie ledamöter ska vara svenskspråkig.

Partistyrelsen har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet utgörs av ordföranden, den 1:a, 2:a och 3:e vice ordföranden, partisekreteraren, partifullmäktiges ordförande och riksdagsgruppens ordförande.

Arbetsutskottet bereder partiets riktlinjer och andra ställningstaganden, partistyrelsens och partifullmäktiges möten och sköter andra uppgifter som det tilldelats av partistyrelsen. Arbetsutskottet är beslutsfört när ordföranden, partisekreteraren och minst hälften av arbetsutskottets övriga medlemmar är närvarande.

Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i partistyrelsen så att minst 40 % av ledamöterna är män och minst 40 % kvinnor. Samma jämställdhetsbetonade praxis ska i mån av möjlighet tillämpas i övriga val inom partiet.

Om fler än två kandidater har nominerats vid val till ordförande eller vice ordförande är det möjligt att välja mellan två alternativa valsystem. Valsystemet beslutas av partikongressen.

Det första alternativet: Valet genomförs som en omröstning med slutna sedlar. Om ingen kandidat får mer än hälften av de angivna rösterna företas en förnyad omröstning mellan de två kandidater som fick flest röster i den första omgången. Vald blir den kandidat som får flest röster i den andra omgången.

Det andra alternativet: Om fler än två kandidater har nominerats vid val till ordförande eller vice ordförande kan valet ske med slutna röstsedlar och ett system med enkel överförbar röst, Där antecknar väljaren kandidaterna på röstsedeln i en rangordning som hen anser bäst. Varje angiven röst är värd en röst.

Valet sker med enkel majoritet så att man med en och samma sedel röstar i alla valomgångar. 1:a, 2:a och 3:e vice ordförande väljs i en omröstning om samma personer kandiderar till alla tre poster.

Ledamöterna och ersättarna i partistyrelsen utses med enkel majoritet bland de kandidater som nomineras vid partikongressen.

En av partikongressen utsedd valberedning ska upprätta en förteckning över alla kandidater till partistyrelsen där de står i alfabetisk ordning. Förteckningen ska innehålla kandidatens efter- och förnamn, ålder, yrke eller titel med högst två uttryck, hemort och partidistrikt. Kandidaterna ska numreras löpande från och med nummer två. Vid valet kan varje partikongressombud rösta på högst tolv kandidater genom att ange deras nummer på röstsedeln. De som fått flest röster blir valda till partistyrelsen.

Partisekreterare

25 §

Partisekreteraren utses av partifullmäktige. Partisekreteraren agerar som partiets första funktionär, ledare av partikansliet och chef för de övriga anställda. Partisekreteraren ansvarar för beredningen av beslut för partistyrelsen och partifullmäktige samt styr och leder partiorganisationens verksamhet i enlighet med partistyrelsens beslut och partiets stadgar och ledningsinstruktion.

26 §

Beslut vid partistyrelsemöten fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna fördelas lika gäller den mening som omfattas av mötesordföranden, med undantag för val av personer där utgången avgörs genom lottning.

27 §

Utöver det som separat fastställs i dessa stadgar har partistyrelsen som uppgift att

1) sköta om verkställandet av partikongressens och partifullmäktiges beslut och leda partiets politiska och organisatoriska verksamhet

2) fastställa partiets åsikter i aktuella politiska, organisatoriska och finansiella frågor och frågor om tillvägagångssätt om inte frågan separat hänskjutits till något annat partiorgan

3) leda partikansliet, ansvara för att ärenden behandlas och bereds i därför tillsatta sektioner eller arbetsgrupper och övervaka partiets finansförvaltning och bokföring,

4) kära och svara å partiers vägnar i alla rättsliga och förvaltningsärenden som gäller partiet och besluta om försäljning, inköp, inteckning eller pantsättning av partiets egendom om inte beslutet på grund av dess stora ekonomiska betydelse ska hänskjutas till partifullmäktige

5) utse partiets firmatecknare enligt av stadgarna

6) anställa och avskeda partiets anställda och godkänna deras löner och andra anställningsvillkor

7) besluta om bidrag till tidningar som partiet stödjer

8) upprätta partiets verksamhetsberättelse och bokslut för partifullmäktiges vårmöte och utarbeta förslag på budget och verksamhetsplan för partifullmäktiges höstmöte,

9) förelägga den av partikongressen utsedda revisorn partiets räkenskaper, protokoll och övriga handlingar angående partiets finansförvaltning och administration inom två månader efter utgången av varje kalenderår och presentera dem för partifullmäktige efter revisionen

10) besluta om grunder för ersättning till ledamöter och ombud för kostnader för deltagande i partikongress eller partifullmäktigemöte

11) övervaka de anställdas verksamhet i partiföreningar och partiet och ansvara för främjandet av god samarbetsanda och operativ aktivitet i partiet,

12) förelägga partifullmäktige, om partistyrelsen så önskar, förslag på nominering av kandidater till val där hela landet utgör en valkrets

13) bereda en ekonomi- och ledningsinstruktion för partiet som närmare definierar partiets verksamhet inom ramen för dessa stadgar

Svenskspråkig verksamhet

28 §

Partiets svenskspråkiga verksamhet vägleds och organiseras av Landsmötet, som är ett för partiets svenskspråkiga medlemmar och anhängare öppet förhandlingsmöte som hålls vart tredje år, och kommittén Landsstyrelsen som väljs av Landsmötet. Partifullmäktige styrker regelverket för den svenskspråkiga verksamheten.

Kvinnoverksamhet

29 §

Partiets kvinnoverksamhet styrs och organiseras av ett öppet möte för Vänsterkvinnorna som hålls vart tredje år och av kommittén Valtikka som väljs av mötet. Partifullmäktige styrker verksamhetsavtalet med Vänsterkvinnorna.

Statliga val, landskapsval och kommunala val

30 §

Kandidater till statliga och landskapsomfattande val nomineras bland de personer som partiföreningarna i berörd valkrets föreslagit. Även en sammanslutning (valmansförening) av minst tio (10) personer som bor i valkretsen och är direkta personmedlemmar i partiet eller partidistriktet eller medlemmar i en av partiets medlemsföreningar kan föreslå en kandidat genom att ge en undertecknad skriftligt anmälan. Kandidaten ska ge skriftligt samtycke till kandidaturen för att hen ska kunna nomineras.

Vid statliga och landskapsomfattande val ska distriktsstyrelsen sätta en tidsfrist när valmansföreningarna och partiorganisationerna har möjlighet att föreslå kandidater. Om antalet föreslagna kandidater är större än antalet kandidater som kan ställa upp i valet ska det företas en sluten medlemsomröstning med lika rösträtt och ett personligt proportionellt valsystem i enlighet med 29 § 4 mom. i föreningslagen och 17 § i dessa stadgar. Röstberättigade är de personmedlemmar i partiet eller dess medlemsföreningar som bor i valkretsen.

Om en medlemsomröstning enligt lagen inte är nödvändig nomineras kandidaterna till riksdagsval eller landskapsomfattande eller motsvarande val av ett partidistriktsmöte eller av distriktsstyrelsen som bemyndigats av mötet. Kandidatnominering till kommunalval företas, om en medlemsomröstning enligt lagen inte är nödvändig, av ett kommunalorganisationsmöte eller ett möte för den grundförening som fungerar som kommunalorganisation eller kommunalorganisationens styrelse om den bemyndigats av någotdera mötet.

Partistyrelsen kan bemyndiga ett partidistrikt att representera partiet vid kommunalval om det inte finns en aktiv kommunalorganisation eller grundförening i kommunen.

Om en person som är berättigad att delta i medlemsomröstningen är medlem i flera partiföreningar får hen bara rösta som medlem i en förening.

Beslut om kandidatnominering, antalet kanditater och eventuell medlemsomröstning i en given valkrets fattas av partidistriktet. Skulle det vara flera partidistrikt verksamma inom samma valkrets ska de gemensamt komma överens om kandidatnomineringen. Om en överenskommelse inte nås avgörs ärendet av partistyrelsen.

Personer som fått flest röster i medlemsomröstningen ska nomineras som kandidater.

Med tillstånd från partistyrelsen är det ändå tillåtet att avvika från medlemsomröstningens resultat med högst en fjärdedel (1/4) av det antal kandidater som partiet ställer upp i valkretsen. Även då ska minst hälften av kandidaterna vara personer som fått flest röster i medlemsomröstningen.

Beslutar man utnyttja möjligheten att avvika från medlemsomröstningens resultat beräknas inte sådana föreslagna personer med i antalet kandidater som på grund av avsaknad av valbarhet, förvägran eller annan orsak inte kan nomineras.

Vid kandidatnominering till kommunalval tillämpas i lämpliga delar bestämmelserna i mom. 1–7. Kandidater kan föreslås av grundföreningar, men även en sammanslutning (valmansförening) av minst fem (5) personer som bor i kommunen och är direkta personmedlemmar i partiet eller medlemmar i en av partiets medlemsföreningar kan föreslå en kandidat genom att ge en skriftligt anmälan.

Det beslutsfattande organet i frågor om kommunalval är kommunalorganisationen eller, om en sådan inte finns, de lokala grundföreningarna genom gemensam överenskommelse. Om en överenskommelse inte nås avgörs ärendet av partistyrelsen.

31 §

Medlemsomröstning om kandidater till riksdagsval sker med ett personligt proportionellt valsystem i enlighet med 29 § 4 mom. i föreningslagen och 17 § i dessa stadgar. Omröstningen förrättas som poströstning och/eller med valurnor vid särskilda röstningstillfällen eller som elektronisk röstning. Genomförandet av omröstningen sköts av partistyrelsen i samarbete med partidistriktet.

Partifullmäktige ger närmare anvisningar om hur kandidatnominering och en eventuell medlemsomröstning eller ett primärval inför presidentval ska företas. Om det vid kandidatnomineringen uppstår meningsskiljaktigheter om tolkningen av stadgarna tillkommer det partistyrelsen att instruera hur stadgarna ska tolkas i varje enskild situation.

32 §

Kandidat till presidentval kan föreslås av partistyrelsen, partifullmäktige, minst två (2) partidistrikt tillsammans eller tjugofem (25) partiföreningar tillsammans.

Medlemsomröstning

33 §

Partiomröstning, som i dessa stadgar kallas medlemsomröstning, ska förrättas om alla sådana frågor som minst 10 procent av partimedlemmarna eller en tredjedel (1/3) av partidistrikten eller hälften (1/2) av partifullmäktigeledamöterna anser ska avgöras med en medlemsomröstning. Det är dock inte möjligt att hålla en medlemsomröstning om frågor som nämns i § 23 i föreningslagen.

Medlemsomröstningen förrättas antingen vid särskilda röstningstillfällen och/eller per post eller på elektronisk väg. Partistyrelsen ansvarar för genomförandet av omröstningen och ska ge närmare röstningsanvisningar enligt omröstnings- och valordningen som partifullmäktige godkänt.

Resultatet i medlemsomröstningen blir den åsikt som stöds av majoriteten av de angivna rösterna.

Alla direkta personmedlemmar i partiet och medlemmar i partiets medlemsföreningar har rösträtt vid medlemsomröstningen. Varje medlem får rösta endast en gång.

Firmateckning för partiet

34 §

Partiets firma tecknas av ordföranden, partisekreteraren, vice ordförandena och högst två av partistyrelsen utsedda funktionärer, alltid av två personer i förening.

Revision

35 §

Som partiets revisor agerar en ordinarie revisor och en revisorssuppleant som båda utses av ordinarie partikongress. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara revisorer eller revisionssammanslutningar som har godkänts av Centralhandelskammaren eller en handelskammare.

Räkenskapsperioden är kalenderåret. Revisorn ska årligen granska partiets räkenskaper och medelsförvaltning för det gångna kalenderåret och ge ett utlåtande om dem till partifullmäktiges vårmöte. Revisionsberättelsen ska lämnas till partistyrelsen omedelbart efter att revisionen genomförts.

Revisorn har rätt att utöver ordinarie revision utföra tillsynsgranskning av partiets förvaltning, bokföring och kassa när revisorn finner det nödvändigt eller när partistyrelsen eller partifullmäktige särskilt begär det.

Regeringsmedverkan

36 §

Partiet kan vara representerat i regeringen och stödja den om regeringsprogrammet och regeringens verksamhet är förenliga med partiets principer.

Förhandlingar om partiets eventuella medverkan i regeringen förs av regeringsförhandlare utsedda av partistyrelsen och riksdagsgruppen. Till regeringsförhandlarna hör partiordföranden, partisekreteraren, riksdagsgruppens ordförande och fyra övriga personer varav två (2) utses av partistyrelsen och två (2) av riksdagsgruppen. Regeringsförhandlarna har närvaro- och yttranderätt vid möten i partifullmäktige, partistyrelsen och riksdagsgruppen när dessa behandlar deltagandet i regeringen. Regeringsförhandlarna presenterar förhandlingsresultatet för partistyrelsen och riksdagsgruppen.

Dessutom kan de av partistyrelsen och riksdagsgruppen utsedda regeringsförhandlarna kalla in som assistenter och experter vid förhandlingarna de personer som de finner nödvändiga oavsett antalet.

Beslutet om partiets deltagande i regeringen fattas, på förslag av partistyrelsen, av ett gemensamt möte mellan partifullmäktige och riksdagsgruppen där varje fullmäktigeledamot och riksdagsgruppsmedlem har en (1) röst.

Partifullmäktiges och riksdagsgruppens gemensamma möte fastställer partiets ställning till regeringsprogrammet och utser partiets kandidater till statsrådet. Det gemensamma mötet kan hänskjuta beslutet om regeringsmedverkan och nomineringen av statsrådsmedlemmar till partistyrelsen.

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

37 §

Partiets riksdagsgrupp utgörs av de riksdagsledamöter som valts in i riksdagen från partiets kandidatlistor och som är medlemmar i Vänsterförbundet rp samt av andra riksdagsledamöter som riksdagsgruppen godkänner som sina medlemmar.

Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse över den avslutade riksmötesperioden behandlas som ett stadgeenligt ärende vid partifullmäktiges vårmöte.

Vid behov avgör partistyrelsen vilken riksdagsgrupp som ska representera Vänsterförbundet rp i riksdagen.

Stadgeändring

38 §

Beslut om ändring av partiets stadgar eller upplösning av partiet kan fattas i en ordinarie partikongress om ett förslag på detta har framställts i enlighet med dessa stadgar och minst 3/4 av de angivna rösterna stödjer förslaget.

39 §

Om partiet upplöser sig eller upplöses ska dess återstående tillgångar i enlighet med partikongressens beslut användas till ändamål som tjänar partiets syften.

40 §

I de avseenden som dessa stadgar saknar bestämmelser ska förenings- och partilagen gälla.