STADGAR FÖR VÄNSTERFÖRBUNDET RP

Godkända vid partikongressen 16.11.2019

1 §

Partiets namn är Vänsterförbundet rp, på finska Vasemmistoliitto rp, och det kallas parti i dessa stadgar. Partiets hemort är Helsingfors stad, men dess verksamhetsområde omspänner hela landet.

Partiets syfte

2 §  

Vänsterförbundet är ett parti som agerar för samhällelig rättvisa och hållbar utveckling. Partiet främjar demokratiskt medborgarskap, människors likvärdiga och ekonomiskt tryggade chans till personlig utveckling, påverkande och ett fullt liv. Partiet är öppet för alla som godkänner partiets stadgar och förespråkar ett fritt, demokratiskt och tolerant samhälle fritt från våld.

Partiet ställer humanism, vänstra värden och den europeiska arbetarrörelsens tradition som grunder för samhällets utveckling. Partiet agerar för förverkligandet av permanent fred och världsomfattande solidaritet mellan generationerna.

Partiets medlemmar och anhängare påverkar och agerar inom statligt, kommunalt och övrigt samhälleligt beslutsfattande för att målen som reformerar samhället ska förverkligas.

Partiets ideella utgångspunkter och principer har formulerats i partiprogrammet.

3 §

För att fullgöra sitt syfte

– främjar partiet medborgarnas organisation i Vänsterförbundet överallt i landet och inom olika branscher,

– stöder och ordnar partiet samarbete på olika håll i landet och mellan Vänsterförbundets medlemmar inom olika branscher,

– ställer partiet upp kandidater i statliga, kommunala och övriga val och omröstningar och ordnar en gemensam valkampanj för hela partiet,

– deltar partiet själv och via representanter i politiska och övriga samhälleliga debatter och stöder sina medlemmars aktiva deltagande i fackföreningsverksamhet och annan fri intresseorganisations- och medborgarverksamhet,

– är partiet initiativrikt vad gäller att underrätta både medlemmar och andra om dess mål och verksamhet, ordnar allmänna sammankomster och utbildningsverksamhet och bedriver publikations- och finansieringsverksamhet,

– stöder partiet den vänstra kvinno-, ungdoms- kultur- och fritidsverksamheten och sociala verksamheten,

– stöder partiet människornas möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden och sin omgivning genom att uppmuntra till deltagande i medborgarrörelser,

– bygger partiet samarbete och gemensam verksamhet med andra partier och organisationer som representerar målsättningar som är i linje med Vänsterförbundets egna mål,

– bedriver partiet internationellt samarbete med sådana partier och rörelser och internationella förbund som dessa bildat som främjar samma ändamål.

 

Som stöd för sin verksamhet kan partiet äga fastigheter, boktryckerier, möteslokaler, aktier, obligationer och andra värdepapper, bedriva radio- och TV-verksamhet, turism- och inkvarteringsanläggningar och förplägnadsrörelser med vederbörligt tillstånd, driva teater-, bokhandels-, film-, bingo- och kioskverksamhet och genomföra lotterier och penninginsamlingar. Partiet kan ta emot donationer och testamenten samt grunda och förvalta stiftelser.

Partiets protokollspråk är finska men i sin verksamhet använder partiet både finska och svenska.

Partiets organisationsstruktur och medlemsrelationer

4 §

Partiets organisationsstruktur bygger på en trestegsmodell. Den består av en lokal nivå, en distriktsnivå och en centralnivå. Lokalt agerar grundorganisationer och kommunalorganisationer. Grund- och kommunalorganisationerna bildar ett partidistrikt vars verksamhetsområde fastställs av partistyrelsen. Tillsammans bildar dessa på centralnivån det nationella partiet Vänsterförbundet.

Grund- och kommunalorganisationer och partidistrikt kallas i dessa stadgar partiorganisationer. Endast registrerade föreningar som godkänner partiprogrammet och partiets stadgar och vars medlemskap godkänns av partistyrelsen kan agera som partiorganisationer. Partiorganisationen kan endast godkännas i föreningsregistret med tillstånd från partistyrelsen.

5 §

Medlemskap i Vänsterförbundets grund- och kommunalorganisationer kan beviljas alla finska medborgare som fyllt 15 år och sådana utlänningar vars hemort är i Finland och som godkänner partiets syfte och partiprogram, vill agera för partiets målsättningar och fyller sina stadgeenliga medlemsförpliktelser.

En person kan vara medlem i endast en grund- eller kommunalorganisation.

Partiet för medlemsregister över grundorganisationernas medlemmar och kommunalorganisationernas personmedlemmar. I registret antecknas personuppgifter och betalda medlemsavgifter. För utländska medlemmar antecknas även nationalitet och hemort i Finland.

6 §

Registrerade föreningar och direkta personmedlemmar kan vara medlemmar i partiet. Medlemskap beviljas och medlemmar utesluts av partistyrelsen.

Partistyrelsen kan på ansökan bevilja medlemskap till en registrerad förening som bildats av finska medborgare eller utlänningar med hemort i Finland och vars stadgar motsvarar de modellstadgar som Vänsterförbundets partistyrelse styrkt (grundorganisation) eller till en registrerad organisation som bildats av sådana föreningar (kommunalorganisation eller partidistrikt).

Partistyrelsen kan på ansökan dessutom bevilja direkt personmedlemskap till en sådan finsk medborgare eller utlänning med hemort i Finland som godkänner partiets stadgar, syfte och principer, vill agera för partiets målsättningar och fyller sina stadgeenliga medlemsförpliktelser.

En organisation eller person som hör till ett annat parti kan inte bli medlem i Vänsterförbundet.

En medlemsorganisation är
1) en grundorganisation om föreningen har endast personmedlemmar från orten, branschen eller läroanstalten i fråga och partistyrelsen godkänner föreningen som partimedlem;
2) en kommunalorganisation om föreningen innefattar en eller flera kommuner, bildas av grundorganisationer och personmedlemmar och godkänns av partistyrelsen som medlem. Kommunalorganisationens verksamhetsområde utgörs av den kommun eller de kommuner på vars område organisationens föreningar verkar.
3) ett partidistrikt om föreningen innefattar en valkrets eller ett landskap, bildas av personmedlemmar och grund- och kommunalorganisationer med hemort i valkretsen eller landskapet och godkänns av partistyrelsen som medlem. Partidistriktets verksamhetsområde fastställs av partistyrelsen.

Partiets medlemsföreningar och direkta personmedlemmar har rätt att delta i partiets beslutsfattande, ta initiativ och lämna förslag till partiet och få information om partifullmäktiges och partistyrelsens beslut, partiets verksamhet och partiets tillstånd.

7 §

Grundorganisationens styrelse och kommunalorganisationens kommitté beslutar om godkännandet av nya partimedlemmar. Om ansökan inte godkänns vid mötet som följer inlämnandet av medlemsansökan har den sökande rätten att lämna in sin ansökan för behandling vid organisationens möte för ett slutgiltigt beslut. Om medlemsansökan avslås ska avslaget ges en skriftlig motivering.

Om en medlem i partiorganisationen deltar i politisk verksamhet som skadar eller motarbetar partiorganisationen eller partiet, på annat väsentligt sätt agerar mot partiets grundläggande utgångspunkter eller inom eller utanför partiorganisationen med bedrägeri betydligt försvårar partiorganisationens eller partiets verksamhet kan medlemmen uteslutas från partiet. Detta beslutas av ett föreningsmöte efter att medlemmen har beretts tillfälle att ge förklaring.

Krav på disciplinära åtgärder kan på grunder som nämns i 2 mom. framställas även av partistyrelsen.

Partistyrelsen kan utesluta en partiorganisation från partiet på grunder som nämns i 2 mom. i denna paragraf och på grund av vägran att genomföra disciplinära åtgärder som nämns i 3 mom. Innan en medlem utesluts ska medlemmen beredas tillfälle att ge förklaring.

En medlem i en grund- eller kommunalorganisation eller en direkt personmedlem i partiet kan utträda ur partiet genom att anmäla detta skriftligen hos ordföranden, styrelsen eller kommittén för den organisation som beviljat medlemskapet eller vid organisationsmöte för anteckning i protokollet.

En organisation som är medlem i partiet kan inte utträda ur partiet eller upplösa sig om minst tre av dess medlemmar motsätter sig det vid ett organisationsmöte. Samma gäller om ett partidistrikt vill utträda ur partiet eller upplösa sig.

Medlemsavgifter

8 §

Personmedlemmar i partiet och dess medlemsföreningar betalar en medlemsavgift vars storlek för det kommande året beslutas under partifullmäktiges stadgeenliga höstmöte som hålls under föregående års höst.

Medlemsavgiften innehåller en medlemsavgift till partiet, partidistriktet och grundorganisationen. Andelen som varje ovan nämnda organisation får beslutas i samband med beslutandet av medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgiften för en direkt personmedlem i partiet hör i sin helhet till partiet. Medlemsavgifterna för personmedlemmar i grund- och kommunalorganisationer är samtidigt dessa organisationers medlemsavgifter till partiet.

Partiet tar ut medlemsavgiften med bankförbindelser. Medlemsavgiften betalas årligen som en engångsavgift och är i kraft till slutet av följande års mars månad. Medlemsavgifter tas ut två gånger om året. Första gången tas medlemsavgifter ut under första hälften av året, andra gången under andra hälften av året. I den andra omgången deltar utöver nya medlemmar endast de gamla medlemmar som inte betalat medlemsavgiften under årets första hälft.

Utöver detta kan partiorganisationer ta ut extra avgifter från sina medlemmar i enlighet med sina stadgar och beslut.

Grundorganisationens styrelse eller kommunalorganisationens kommitté kan på ansökan och på grund av särskild orsak såsom långtidsarbetslöshet bevilja en medlem befrielse från att betala medlemsavgift för en viss tid.

En medlem som har länge och förtjänstfullt deltagit i arbetarrörelsens organisationsverksamhet är med beslut från sin organisation berättigad till en permanent befrielse från medlemsavgifter. Partistyrelsen för en separat förteckning över frimedlemmar.

Frimedlemmar och medlemmar som beviljats tillfällig befrielse från medlemsavgift har samma medlemsrättigheter som medlemmar som betalar medlemsavgift.

Om en medlem i en grund- eller kommunalorganisation eller en direkt personmedlem i partiet inte har betalat medlemsavgiften för två (2) successiva kalenderår och betalar inte avgiften heller följande gång avgifter tas ut, kan partistyrelsen utesluta medlemmen. En förening som är partimedlem ska ha minst tre medlemmar som har betalat sin medlemsavgift. I annat fall kan föreningen uteslutas från partiet.

9 §

I partiets verksamhet kan delta även registrerade, oregistrerade och av partistyrelsen godkända föreningar, kommittéer och grupper som bildats av personer som inte hör till partiet. Dessa kallas i dessa stadgar verksamhetsgrupper.

Verksamhetsgrupperna har rätt att lämna förslag till partifullmäktige och partistyrelsen om grupperna har anmält sin villighet att samarbete med partiet och partistyrelsen har godkänt dem som verksamhetsgrupper som agerar i samband med partiet.

Organ

10 §

Partiets högsta beslutande organ är grundorganisationens möte, kommunalorganisationens möte, partidistriktets möte, partifullmäktiges möte och partikongressen.

Grundorganisationens årsmöte utser grundorganisationens styrelse, kommunalorganisationens möte utser kommunalorganisationens kommitté, partidistriktets möte utser distriktsstyrelsen på det sätt som fastställs i dess stadgar och ordinarie partikongressen utser partistyrelsen. Dessa agerar som sina organisationers lagenliga styrelser som avses i föreningslagen, och alla som hör till dem eller är medlemmar i partifullmäktige ska vara medlemmar i partiet.

Om det finns endast en grundorganisation inom en kommun ska föreningens styrelse sköta även de uppgifter i området som hör till den kommunala kommittén och på motsvarande sätt ska grundorganisationen sköta de uppgifter som hör till kommunalorganisationen. I Helsingfors är partidistriktet samtidigt även en kommunalorganisation.

Partikongress

11 §

Partiets beslutanderätt utövas av partikongressen, dock inte i ärenden som enligt dessa stadgar hör till partifullmäktige eller partistyrelsen eller i ärenden som enligt dessa stadgar ska avgöras genom medlemsomröstning.

Ordinarie partikongress ordnas vart tredje år. Partistyrelsen bestämmer tid och plats för partikongressen. Ordinarie partikongress ska annonseras i en separat fastställd annonstidning eller annons på den ska sändas per brev till alla partiorganisationer och direkta personmedlemmar i partiet minst sex månader innan partikongressen hålls. Den i föreningslagen avsedda möteskallelsen som närmare definierar de ärenden som behandlas ska publiceras i en annonstidning senast två månader innan partikongressen hålls.

Extra partikongress ska hållas när den ordinarie partikongressen beslutar om det. Dessutom ska den hållas när minst 1/2 av partifullmäktiges medlemmar eller minst 1/3 av partidistrikten skriftligen yrkar på detta hos partistyrelsen för behandling av ett angivet ärende eller om partistyrelsen anser att det finns skäl till det. I partidistriktet beslutar partidistriktets möte om detta. För annonsering av och kallelse till extra partikongress gäller det som ovan fastställts för ordinarie partikongress, dock med den skillnaden att tidsfristen är dubbelt kortare.

I brådskande fall kan partifullmäktige besluta att hålla en sådan extra partikongress vars representanter utgörs av ombud som utsetts till föregående partikongress. Kallelsen ska nämna alla ärenden som behandlas under partikongressen och den ska publiceras i en annonstidning minst två veckor innan partikongressen hålls.

12 §

Motionsrätt vid partikongress har medlemmar i grund- eller kommunalorganisationer, direkta personmedlemmar, grundorganisationer, kommunalorganisationer, partidistrikt, partistyrelsen, partifullmäktige och Vänsterförbundets riksdagsgrupp, självständiga verksamhetsgrupper som partistyrelsen godkänt, Vänsterkvinnorna som ansvarar för partiets kvinnoverksamhet och Landsstyrelsen som ansvarar för den svenskspråkiga verksamheten (båda oregistrerade specialorganisationer), Vänsterunga rf och Finlands Demokratiska Pionjärers Förbund rf.

Motioner avsedda till partikongressen ska inlämnas till partistyrelsen minst fyra (4) månader innan partikongressen inleds. Partistyrelsen ska ge sina utlåtanden om de motioner som inlämnas inom tidsfristen och som läggs på partikongressens föredragningslista. Utlåtandena ska innehålla förslag till beslut som partikongressen gör utifrån motionerna.

Motioner till partikongressen och partistyrelsens utlåtanden gällande dem sänds ut till partikongressens representanter och partiorganisationerna minst en (1) månad innan partikongressen inleds.

13 §

Yttrande-, förslags- och rösträtt på partikongressen har varje representant vid partikongressen som utsetts på det sätt som fastställs i dessa stadgar.

Yttrande- och förslagsrätt på partikongressen har medlemmar i partistyrelsen och ordförande för Vänsterförbundets riksdagsgrupp.

Närvaro- och yttranderätt på partikongressen har partifullmäktiges ordförande och vice ordförande, partiets revisor, representanterna för Vänsterkvinnorna, Landsstyrelsen, Vänsterunga rf och Finlands Demokratiska Pionjärers Förbund rf, riksdagsgruppens medlemmar, de medlemmar av statsrådet som representerar partiet, ledamöter som valts in till Europaparlamentet från partiets listor, partisekreteraren och andra anställda på partiet och finländska och utländska inbjudna gäster.

14 §

Efter att ha valt kongressens funktionärer, godkänt mötesstadgarna och hört partistyrelsens redogörelse för den aktuella allmänna politiska situationen och partiets tillstånd har ordinarie partikongress som uppgift att

1) behandla och godkänna ändringar som vid behov görs till partiprogrammet och partiets stadgar samt behandla och godkänna partiets övriga dokument som är vittomfattande och har principiell betydelse,

2) behandla utredningar om partiets verksamhet och ekonomiska situation,

3) besluta partiets nödvändiga politiska, organisatoriska och finansiella uppgifter utifrån sin utförda lägesbedömning,

4) utse partifullmäktiges medlemmar och ersättare samt partifullmäktiges ordförande och första och andra vice ordförande enligt vad som fastställs i 19 § i dessa stadgar,

5) utse partiets ordförande, första, andra och tredje vice ordförande och partistyrelsens övriga medlemmar enligt vad som fastställs i 24 § i dessa stadgar,

6) välja revisor och revisorssuppleant,

7) styrka grunderna för hur partiets medlemsavgift bestäms och medlemsavgiftens avgiftsklasser,

8) behandla motioner till partikongressen,

9) besluta om övriga eventuella ärenden som ska avgöras av partikongressen.

Andra än ovan nämnda ärenden kan behandlas vid partikongressen om majoriteten av representanter så önskar. Det som föreskrivs i föreningslagen om möteskallelse ska dock tas i beaktande.

15 §

Varje representant vid partikongressen har lika rösträtt.

Valen förrättas med slutna sedlar när så krävs.
Vid lika röstetal blir beslutet den åsikt som ordföranden omfattar, förutom vid val och omröstningar med slutna sedlar, vilka avgörs genom lottdragning.

Röstlängden utgörs av den förteckning över partikongressens representanter som upprättas av fullmaktens granskare som i sin tur har förordnats av partistyrelsen.

Val av representanter till partikongress

16 §

Partikongressens representanter utses vid en av partistyrelsen bestämd tidpunkt i enlighet med partistyrelsens valanvisningar. Detta sker med partiomröstning som förrättas per partidistrikt. Partiomröstningen kallas i dessa stadgar medlemsomröstning. Vid medlemsomröstning följs ett personligt proportionellt valsystem.

Till partikongressen utses sammanlagt 300 representanter. Antalet representanter från varje partidistrikt fås genom att multiplicera talet 300 med det totala antalet medlemmar i partiorganisationer som hör till partidistriktet, personmedlemmar i partidistriktet och de personmedlemmar i partiet vars hemort är i distriktets område och sedan dividera detta tal med det totala antalet röstberättigade medlemmar i hela landet.

I samband med möteskallelsen fastställer partistyrelsen det sista datumet för betalning av medlemsavgiften för att en medlem ska beaktas när antalet representanter för varje distrikt beräknas. Dessa medlemmar har rösträtt och är valbara vad gäller medlemsomröstningen om partikongressens representanter.

Partistyrelsen informerar partidistrikten om dessa representantantal senast en månad innan partikongressvalet ordnas.

Kandidater kan ställas upp av partiorganisationerna och av valmansföreningar som bildats av tio (10) direkta personmedlemmar i partiet eller partidistrikten.

Efter att kandidaterna har ställts upp ska distriktsstyrelsen granska kandidaternas valbarhet:

– att kandidaten är en medlem i partiet,

– fyller de stadgeenliga medlemskriterierna,

– har sin hemort i partidistriktets område eller är medlem i partidistriktets medlemsorganisation, och

– har gett skriftligt samtycke till sin kandidatur.

Om antalet kandidater som har ställts upp inom tidsfristen är större än antalet representanter som väljs till partikongressen från partidistriktet förrättas det en sluten och på lika rösträtt baserad medlemsomröstning om de uppställda kandidaterna vid vilken ett personligt proportionellt valsystem följs enligt vad som föreskrivs i 17 § i dessa stadgar.

Vid valet av representanter till partikongressen kan partidistriktet delas in i grupper för att försäkra regionalt balanserad representation. Från dessa grupper väljs representanterna i relation till det sammanlagda antalet medlemmar som har betalat medlemsavgiften och hör till en medlemsförening som är verksam i gruppens område, personmedlemmar i partidistriktet som bor i området och partiets personmedlemmar som bor i området.

Partistyrelsen styrker den distriktspecifika fördelningen i regionala grupper på förslag från vederbörande partidistrikt och ger samtidigt detaljerade bestämmelser om genomförandet av valet och om rösträkningen.

Distriktsstyrelsen styrker valresultatet av partikongressens representanter och skickar det för kännedom till grund- och kommunalorganisationerna och partistyrelsen. Distriktsstyrelsen ska skicka representanternas fullmakter till partistyrelsen senast 10 dagar innan partikongressen inleds.

Personligt proportionellt valsystem

17 §

Vid val av representanter till partikongress och i kandidatuppställning vid statliga val tillämpas ett personligt proportionellt valsystem. Medlemsomröstningen förrättas enligt partistyrelsens beslut antingen vid särskilda omröstningstillfällen och/eller per post eller elektroniskt.

Kandidater ställs upp på det sätt som fastställs i 16 § (val av representanter till partikongress) och 30 § (kandidatuppställning vid statliga val) i dessa stadgar.

Kandidaterna som ställts upp placeras i en kandidatlista i alfabetsordning utifrån efternamn. Kandidatlistan är samtidigt röstsedel. Väljaren väljer de kandidater hen stöder genom att ange ordningsnummer framför kandidaternas namn i röstsedeln eller motsvarande kandidatlista vid elektroniska val. Den första valkandidaten markeras med nummer ett (1), den andra med nummer två (2) osv. Detta kan göras till så många kandidater som kan röstas på vid medlemsomröstningen. Den första valkandidatens röstetal är samma som antalet kandidater som fått röster i röstsedeln, den andra valkandidatens röstetal är samma som den första valkandidatens röstetal minus ett, den tredje valkandidatens röstetal är samma som den första valkandidatens röstetal minus två osv.

I en medlemsomröstning om kandidatuppställning vid statliga val är det tillåtet att rösta på högst hälften (1/2) av alla kandidater, dock högst på tio (10) personer. Vid val av representanter till partikongress är det tillåtet att rösta på alla kandidater, även då dock på högst tio (10) personer.

Antalet personliga röster som varje kandidat har fått räknas ihop. Kandidaterna med mest sammanlagda röster blir valda i en utifrån röstetalen bestämd ordning. Påföljande kandidater blir valda till eventuella reservplatser i en utifrån röstetalen bestämd ordning.

Till övriga delar följs vid medlemsomröstningar och deras kandidatuppställning vad som fastställs i dessa stadgar och den omröstnings- och valordning som godkänns av partifullmäktige.

Partifullmäktige

18 §

Partifullmäktiges vårmöte hålls årligen under första hälften av året och höstmötet årligen under andra hälften av året. Mötestid och möteslokal beslutas av partistyrelsen. Extra partifullmäktigemöte ska hållas om minst 1/3 av partifullmäktiges ordinarie medlemmar skriftligen yrkar på detta för behandling av ett angivet ärende eller om partistyrelsen anser att det finns skäl till det.

Partifullmäktiges möte sammankallas av partistyrelsen. Möteskallelsen ska skriftligen delges partifullmäktiges medlemmar, partidistrikten och riksdagsgruppen senast trettio (30) dagar innan mötet hålls. Extra möte kan sammankallas på samma sätt senast fyra (4) dagar innan mötet hålls.

19 §

Partifullmäktige består av femtiofem (55) ordinarie medlemmar och ersättare som utses av ordinarie partikongress och varav femtio väljs per partidistrikt. Vid val av partifullmäktiges medlemmar följs vad som fastställs i 24 § 5 mom. i dessa stadgar. Antalet medlemmar som utses från varje partidistrikt fås genom att multiplicera talet 50 med det totala antalet medlemmar i partidistriktets område som har betalat partiets medlemsavgift och sedan dividera detta tal med det totala antalet medlemmar i hela partiet som har betalat medlemsavgiften. Minst en medlem och en ersättare utses dock från varje partidistrikt. Övriga fem (5) allmänna medlemmar utses utifrån kandidatuppställning i partikongressen med enkel relativ majoritet.

På samma grunder väljer ordinarie partikongress ersättare för partifullmäktiges medlemmar som kallas till partifullmäktiges möte i den ordning som de har valts till uppgiften. Minst två (2) av partifullmäktiges medlemmar ska ha svenska som modersmål och en vara same. Partidistriktens möten och Landsstyrelsen har rätt att föreslå kandidater som partifullmäktiges medlemmar och ersättare.

Efter att partifullmäktiges medlemmar och ersättare har utsetts väljer partikongressen partifullmäktiges ordförande och första och andra vice ordförande från partifullmäktiges medlemmar.

En medlem i partifullmäktige som är förhindrad från att komma till ett möte ska anmäla detta i god tid till partistyrelsen och partidistriktet så att partistyrelsen kan kalla en ersättare som representerar samma partidistrikt till mötet i medlemmens ställe.

Om en medlem i partifullmäktige permanent flyttar från det partidistrikts område som hen representerar eller av annan orsak är permanent förhindrad från att delta i partifullmäktiges möten beslutar distriktsstyrelsen om personen i fråga ska fortsätta som distriktets representant i partifullmäktige eller om en ersättare som representerar samma partidistrikt kallas i medlemmens ställe.

20 §

Beräkningen av de i föregående paragraf avsedda medlemmar som betalat sin medlemsavgift grundar sig på samma datum utifrån vilken antalet representanter vid partikongressen bestäms.

21 §

Vid partifullmäktiges möte har varje deltagande röstberättigad medlem i partifullmäktige en röst. Om 1/3 av medlemmarna kräver det ska omröstningen förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal blir beslutet den åsikt som ordföranden omfattar, förutom vid val och omröstningar med slutna sedlar, vilka avgörs genom lottdragning.

22 §

Yttrande-, förslags- och rösträtt på partifullmäktiges möte har varje medlem som utsetts enligt dessa stadgar.

Yttrande- och förslagsrätt på möten har medlemmar i partistyrelsen, partisekreteraren, ordförande för riksdagsgruppen och partiets ledamöter i Europaparlamentet.

Närvaro- och yttranderätt på partifullmäktiges möten har riksdagsgruppens medlemmar, de medlemmar av statsrådet som representerar partiet, partiets revisor, partiets anställda och representanterna för Vänsterkvinnorna, Landsstyrelsen, Vänsterunga rf och Finlands Demokratiska Pionjärers Förbund rf.

Närvarorätt på partifullmäktiges möten har också de personer som denna rätt särskilt beviljas.

23 §

Partifullmäktige har som uppgift att

1) besluta nödvändiga finansiella, politiska och organisatoriska åtgärder utifrån sina utförda lägesbedömningar, ge anvisningar om tillämpningen av partikongressernas beslut och avgöra de frågor gällande tillvägagångssätt som partistyrelsen lämnat till partifullmäktige,

2) besluta om uppställning av en kandidat vid presidentval utom om partifullmäktige överför denna uppgift till partikongressen,

3) besluta om partiets deltagande i regeringen enligt vad som fastställs i 35 § i dessa stadgar,

4) ställa upp partiets kandidater vid sådana val där landet utgör en valkrets utom om partifullmäktige överför denna uppgift till partikongressen,

5) besluta om medlemsavgiften och andelen som varje organisationsnivå får från den i enlighet med de grunder för hur medlemsavgift bestäms som godkänts av partikongressen,

6) anta budget och verksamhetsplan för följande kalenderår,

7) granska och godkänna partiets verksamhetsberättelse och utifrån revisionsberättelsen fastställa bokslutet för det gångna kalenderåret,

8) besluta om beviljande av ansvarsfrihet för partistyrelsen och övriga ansvarsskyldiga,

9) behandla riksdagsgruppens berättelse över den avslutade riksdagen,

10) godkänna omröstnings- och valordningar för tillämpning vid medlemsval och medlemsomröstningar,

11) avgöra finansiella ärenden med betydlig ekonomisk betydelse såsom försäljning av fastigheter eller beslut om donationer,

12) om partiets ordförande, första, andra eller tredje vice ordförande, partisekreteraren eller annan medlem i partistyrelsen avgår eller är permanent förhindrad från att agera i partistyrelsen kan partifullmäktige vid behov utse en ny person i hens ställe tills nästa partikongress,

13) om partifullmäktiges ordförande eller första eller andra vice ordförande avgår eller är permanent förhindrad från att agera i partifullmäktige kan partifullmäktige vid behov utse en ny person från sina medlemmar i hens ställe tills nästa partikongress,

14) behandla övriga ärenden som dess medlemmar eller partistyrelsen har framställt,

15) godkänna partiets ekonomistadga och instruktion i vilka partiets verksamhet inom dess stadgar närmare definieras,

16) utse partiets partisekreterare för partikongressens följande period vid partifullmäktiges första ordinarie möte efter partikongressen.

Partistyrelsen

24 §

Partistyrelsen är partiets styrelse i enlighet med föreningslagen och det styrande organet för partiets politiska verksamhet. Till partistyrelsen hör utöver ordförande och första, andra och tredje vice ordförande som alla särskilt utsetts av ordinarie partikongress även tolv (12) andra medlemmar och fyra (4) allmänna ersättare som är röstberättigade vid partistyrelsens möten i den ordning som de har utsetts som ersättare i partikongresser.

Minst en (1) av partistyrelsens ordinarie medlemmar ska vara svenskspråkig.

Partistyrelsen har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet utgörs av ordförande, första, andra och tredje vice ordförande, partisekreteraren, partifullmäktiges ordförande och riksdagsgruppens ordförande.

Arbetsutskottet bereder partiets riktlinjer och andra ställningstaganden, partistyrelsens och partifullmäktiges möten och andra uppgifter som tilldelats av partistyrelsen. Arbetsutskottet är beslutsfört när ordföranden och partisekreteraren och minst hälften av arbetsutskottets övriga medlemmar är närvarande.

Partistyrelsen ska bestå av ett jämlikt antal kvinnor och män på så sätt att minst 40 % av medlemmarna är män och minst 40 % är kvinnor. Likadan praxis som betonar jämlikhet ska i mån av möjlighet även följas i partiets övriga val.

Om fler än två kandidater har ställts upp i valet av ordförande eller vice ordförande är det möjligt att välja mellan två alternativa valsystem. Valsystemet beslutas av partikongressen.

Det första alternativet: Valet genomförs som en omröstning med slutna sedlar på så sätt att om ingen kandidat får mer än hälften av de angivna rösterna i den första omröstningen genomförs ett nytt val i vilken de två personer som i det första valet fick mest röster ställer upp som kandidater. I det andra valet väljs kandidaten som fått mest röster.

Det andra alternativet: Om fler än två kandidater har ställts upp i valet av ordförande eller vice ordförande kan valet genomföras som en enkel överförbar röst med slutna sedlar. I enkel överförbar röst antecknar väljaren kandidaterna i röstsedeln i den ordning som hen anser bäst. Varje angiven röst är värd en röst.

Valet görs med enkel majoritet så att varje omgång röstas på en gång med en sedel. Första, andra och tredje vice ordförande väljs genom ett enda val om samma personer är på förslag till alla uppgifter.

Partistyrelsens medlemmar och ersättare utses utifrån kandidatuppställning i partikongressen med enkel relativ majoritet eller enkel överförbar röst i enlighet med vad som beskrivits ovan.

Det första alternativet: En av partistyrelsen förordnad valberedning ska upprätta en förteckning över alla kandidater som ställts upp vid valet av partistyrelsens medlemmar. Kandidaterna placeras i förteckningen i alfabetisk ordning. Förteckningen ska innehålla kandidatens efter- och förnamn, ålder, yrke eller titel med högst två uttryck, hemort och partidistrikt. Kandidaterna ska numreras löpande, börjande med nummer två. Vid valet kan en representant i partikongressen rösta på högst tolv kandidater genom att ange deras nummer på röstsedeln. De som fått mest röster blir valda till partistyrelsen.

Det andra alternativet: I enkel överförbar röst antecknar väljaren kandidaterna i röstsedeln i den ordning som hen anser bäst. Valet görs med enkel majoritet så att varje omgång röstas på en gång med en sedel. Varje röst är värd en röst.

Partisekreterare

25 §

Partisekreteraren utses av partifullmäktige. Partisekreteraren agerar som partiets första funktionär, ledare av partikansliet och chef för de övriga anställda. Partisekreteraren svarar för beredningen av beslut till partistyrelsen och partifullmäktige samt styr och leder partiorganisationens verksamhet i enlighet med partistyrelsens bestämmelser, instruktionen och partiets stadgar.

26 §

Besluten i partistyrelsens möten fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal blir beslutet den åsikt som ordföranden förespråkat, förutom vid val, vilka avgörs genom lottdragning.

27 §

Utöver det som separat fastställs i dessa stadgar har partistyrelsen som uppgift att

1) sköta om genomförandet av partikongressens och partifullmäktiges beslut och leda partiets politiska verksamhet och organisationsverksamhet,

2) fastställa partiets åsikt i aktuella politiska, organisatoriska och finansiella frågor och frågor gällande tillvägagångssätt om beslutsfattandet inte separat har ålagts något annat partiorgan,

3) leda partikansliet, svara för att ärenden behandlas och bereds i avdelningar eller arbetsgrupper som inrättats för detta ändamål och övervaka partiets ekonomiska förvaltning och bokföring,

4) bära och svara för partiet i alla rättsliga ärenden och förvaltningsärenden som gäller partiet och avgöra ärenden som gäller försäljning, inköp, inteckning eller pantsättning av partiets egendom om beslutet inte bör överföras till partifullmäktige på grund av beslutets betydliga ekonomiska betydelse,

5) förordna partiets namntecknare som förutsätts av stadgarna,

6) anställa och avskeda partiets anställda och godkänna deras löner och andra anställningsvillkor,

7) besluta om bidrag till tidningar som partiet stöder,

8) upprätta partiets verksamhetsberättelse och bokslut till partifullmäktiges vårmöte och förslag om partiets budget och verksamhetsplan till partifullmäktiges höstmöte,

9) överlämna partiets räkenskaper, protokoll och övriga dokument som gäller ekonomisk eller annan förvaltning inom två månader efter slutet av varje kalenderår till en av partikongressen utsedd revisor och efter revisionen till partifullmäktige,

10) besluta om ersättningsgrunderna för kostnader som orsakas representanter som deltar i partikongressen eller partifullmäktiges möte,

11) övervaka partiorganisationernas och partiets anställdas verksamhet och sköta om främjandet av god samarbetsanda och funktionell aktivitet i partiet,

12) lämna in förslag till partifullmäktige om kandidatuppställning vid de val där landet utgör en valkrets om partistyrelsen så önskar,

13) bereda partiets ekonomistadga och instruktion i vilka partiets verksamhet inom dess stadgar närmare definieras.

Svenskspråkig verksamhet

28 §

Partiets svenskspråkiga verksamhet styrs och ordnas av ett för partiets svenskspråkiga medlemmar och anhängare öppet förhandlingsmöte som sammanträder vart tredje år (Landsmötet) och en kommitté (Landsstyrelsen) som väljs av förhandlingsmötet. Partifullmäktige styrker den svenskspråkiga verksamhetens reglemente.

Kvinnoverksamhet

29 §

Partiets kvinnoverksamhet styrs och ordnas av ett öppet möte för Vänsterkvinnorna som sammanträder vart tredje år och av en kommitté (Valtikka) som väljs av mötet. Partifullmäktige styrker Vänsterkvinnornas verksamhetsavtal.

Statliga val, landskapsval och kommunala val

30 §

Vid statliga val och landskapsval ställs kandidaterna upp från personer som partiorganisationer verksamma i valkretsområdet har förordnat. Kandidater kan också ställas upp av minst tio (10) direkta personmedlemmar i partiet eller partidistriktet som bor i valkretsområdet eller medlemmar i en av partiets medlemsföreningar med en undertecknad skriftlig anmälan (valmansförening). Före uppställning ska kandidaten ge skriftligt samtycke till sin kandidatur.

Vid statliga val och landskapsval ska distriktsstyrelsen förelägga en tidsfrist inom vilken valmansföreningarna och partiorganisationerna har möjlighet att lämna förslag om kandidater. Om antalet kandidater som har föreslagits inom tidsfristen är större än antalet kandidater som kan ställas upp i valen förrättas det en sluten och på lika rösträtt baserad medlemsomröstning om de föreslagna kandidaterna vid vilken ett personligt proportionellt valsystem följs i enlighet med 29 § 4 mom. i föreningslagen på det sätt som föreskrivs i 17 § i dessa stadgar. De personmedlemmar i partiet eller dess medlemsföreningar som bor i valkretsen är röstberättigade vid valet.

Om medlemsomröstning enligt lagen inte behöver genomföras förrättas kandidatuppställningen vid riksdagsval, landskapsval och motsvarande val av partidistriktets möte eller av en distriktsstyrelse som befullmäktigats av mötet. Om medlemsomröstning enligt lagen inte behöver genomföras vid kommunalval förrättas kandidatuppställningen av kommunalorganisationens möte, av ett möte för en grundorganisation som agerar som kommunalorganisation eller av kommunalorganisationens styrelse som befullmäktigats av någotdera mötet.

Vid kommunalval kan partistyrelsen befullmäktiga ett partidistrikt att representera partiet i sådana fall där det inte finns en verksam kommunal- eller grundorganisation i kommunen.

En person som är berättigad att delta i medlemsomröstningen får rösta som medlem i endast en förening.

Partiets partidistrikt beslutar om kandidatuppställningen, antalet kandidater och medlemsomröstningen inom varje valkrets. Om flera partidistrikt är verksamma inom samma valkrets ska de gemensamt komma överens om kandidatuppställningen. Om ingen förlikning uppnås avgörs ärendet av partistyrelsen.

Personer som fått mest röster i medlemsomröstningen ska ställas upp som kandidater.

Med tillstånd från partistyrelsen är det tillåtet att avvika från medlemsomröstningens resultat med högst en fjärdedel (1/4) av antalet personer som partiet ställer upp som kandidater i valkretsområdet. Även då ska minst hälften av partiets kandidater som ställs upp vara personer som i medlemsomröstningen fått mest röster.

Vid utövandet av ändringsrätt beaktas i resultatet av medlemsomröstningen inte personer som på grund av avsaknad av valbarhet eller vägran eller någon annan dylik orsak inte kan ställas upp som kandidater.

I kandidatuppställning vid kommunalval iakttas bestämmelserna i 1–7 mom. i tillämpliga delar. Kandidater kan vid kommunalval ställas upp till medlemsomröstning av grundorganisationer och av minst fem (5) direkta personmedlemmar i partiet som bor i kommunen eller medlemmar i en av partiets medlemsföreningar med en skriftlig anmälan (valmansförening).

Det beslutsfattande organet i kommunalval är kommunalorganisationen eller lokala grundorganisationer som kommer överens om ärendet gemensamt om det inte finns en kommunalorganisation i området. Om ingen förlikning uppnås avgörs ärendet av partistyrelsen.

31 §

Valet av kandidater till riksdagsval förrättas med ett personligt proportionellt valsystem i enlighet med 29 § 4 mom. i föreningslagen på det sätt som föreskrivs i 17 § i dessa stadgar. Valet förrättas som poströstning och/eller med valurna vid särskilda omröstningstillfällen eller som en elektronisk omröstning. Genomförandet av valet sköts av partistyrelsen i samarbete med partidistrikten.

Partifullmäktige ger närmare anvisningar om förrättande av medlemsomröstning, eventuella primärval vid presidentval och kandidatuppställning. Om det vid kandidatuppställningen uppstår meningsskiljaktigheter om stadgarnas tolkning har partistyrelsen makten att ge anvisningar om hur stadgarna ska tolkas i varje enskild situation.

32 §

Vid presidentval kan kandidater föreslås av partistyrelsen, partifullmäktige, minst två (2) partidistrikt tillsammans eller tjugofem (25) partiorganisationer tillsammans.

Medlemsomröstning

33 §

Partiomröstning, som i dessa stadgar kallas medlemsomröstning, ska förrättas om alla de ärenden för vilka minst 10 % av medlemmarna eller en tredjedel (1/3) av partiets partidistrikt kräver omröstning eller om ärenden som minst hälften (1/2) av partifullmäktiges medlemmar anser nödvändiga att besluta med medlemsomröstning. Med medlemsomröstning kan dock inte beslutas ärenden som nämns i 23 § i föreningslagen.

Medlemsomröstningen förrättas antingen vid särskilda omröstningstillfällen och/eller per post eller som en elektronisk omröstning. Partistyrelsen svarar för medlemsomröstningens genomförande och ska ge närmare röstningsanvisningar som är i enlighet med omröstnings- och valordningen som partifullmäktige godkänt.

Beslutet i en medlemsomröstning blir den åsikt som stöds av majoriteten av de angivna rösterna.

Rösträtt vid medlemsomröstning har alla direkta personmedlemmar i partiet och medlemmar i partiets medlemsföreningar. Varje medlem får rösta endast en gång.

Partiets namnteckning

34 §

Partiets namn tecknas av partiordföranden, partisekreteraren, vice ordförandena och högst två funktionärer som förordnats av partistyrelsen, alltid två tillsammans.

Revision

35 §

Som partiets revisor agerar en ordinarie revisor och en revisorssuppleant som båda utses av ordinarie partikongress. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara revisorer eller revisionssammanslutningar som har godkänts av Centralhandelskammaren eller en handelskammare.

Räkenskapsperioden är kalenderåret. Revisorn ska årligen granska partiets räkenskaper och hushållning för det gångna kalenderåret och ge ett utlåtande om dem till partifullmäktiges vårmöte. Revisionsberättelsen ska lämnas till partistyrelsen genast efter att revisionen genomförts.

Revisorn har rätt att utöver ordinarie revision utföra tillsynsgranskning av partiets styrelse, bokföring och kassa när revisorn anser att det finns skäl därtill eller när partistyrelsen eller partifullmäktige särskilt ber om det.

Regeringsmedverkan

36 §

Partiet kan representeras i landets regering och stödja den om regeringsprogrammet och regeringens verksamhet är förenliga med partiets principer.

Partiets deltagande i regeringsansvaret förhandlas av regeringsförhandlare som förordnas av partistyrelsen och partiets riksdagsgrupp. Till dessa förhandlare hör partiets ordförande, partisekreteraren, riksdagsgruppens ordförande och fyra andra medlemmar varav två (2) förordnas av partistyrelsen och två (2) av partiets riksdagsgrupp. Regeringsförhandlarna har närvaro- och yttranderätt på partifullmäktiges möten, partistyrelsens möten och riksdagsgruppens möten när dessa behandlar regeringsmedverkan. Regeringsförhandlarna presenterar förhandlingsresultatet för partistyrelsen och riksdagsgruppen.

Dessutom kan regeringsförhandlarna som förordnats av partistyrelsen och riksdagsgruppen kalla in ett antal människor de anser bäst för att delta i regeringsförhandlingarna som assistenter och experter.

Partiets deltagande i regeringsansvaret beslutas på förslag av partistyrelsen av ett gemensamt möte mellan partifullmäktiges och riksdagsgruppens medlemmar vari varje medlem har en (1) röst.

Partifullmäktiges och riksdagsgruppens gemensamma möte fastställer partiets åsikt om regeringsprogrammet och förordnar partiets kandidater för medlemskap i statsrådet. Det gemensamma mötet kan överföra beslutet om regeringsmedverkan och ärendet gällande statsrådets medlemmar till partistyrelsen.

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

37 §

Partiets riksdagsgrupp utgörs av de riksdagsledamöter som valts in till riksdagen från partiets kandidatlistor och som är medlemmar i Vänsterförbundet rp samt av de riksdagsledamöter som riksdagsgruppen godkänner som gruppmedlemmar.

Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse till partifullmäktige över den avslutade riksdagen behandlas som ett stadgeenligt ärende i partifullmäktiges vårmöte.

Vid behov avgör partistyrelsen vilken riksdagsgrupp som representerar Vänsterförbundet rp i riksdagen.

Stadgeändring

38 §

Ändring av partiets stadgar eller upplösning av partiet kan beslutas om i ordinarie partikongress om ett förslag om detta har framställts på det sätt som förutsätts av dessa stadgar och minst 3/4 av de i omröstningen angivna rösterna stöder beslutet.

39 §

Om partiet upplöser sig eller upplöses ska dess återstående tillgångar i enlighet med partikongressens beslut användas till syften som främjar partiets ändamål.

40 §

Föreningslagen och partilagen följs i ärenden som dessa stadgar inte fastställer något om.