Re­ge­rin­gens frams­teg

Inför föregående riksdagsval lovade vi arbeta hårt för ett jämlikare Finland. För ett Finland som löser klimatkrisen och skyddar sin natur. Vi har hållit dessa löften!

Regeringens resultat är gemensamma men i denna lista räknar vi upp sådana reformer och framsteg, som vi i vänsterförbundet upplevt som speciellt viktiga. På grund av dessa är Finland rättvisare för alla, inte bara för ett fåtal människor.

Vänsterförbundet är ett parti som håller fast vid sina värderingar i alla situationer. Därför är det viktigt att utvärdera vårt arbete. Dessa framsteg för Finlands välmående kan vi vara stolta över.

Ekonomin rullar på och sysselsätter

 1. Vi fixade jobb för folk! Vi har nu 100 000 fler sysselsatta än då denna regeringsperiod började. Sysselsättningsgraden är på rekordnivå och den har överskridit regeringens målsättning. Finland är etta i antalet heltidsanställda jämfört med de andra nordiska länderna.
 2.  Vår finanspolitik har lyckats. Vår politik har främjat positiv utveckling i ekonomin och sysselsättningen trots globala kriser vi tampats med. Den offentliga skuldkvoten började minska år 2021 och på basis av det vi vet idag kommer den att fortsätta minska i år.
 3. Vi erbjöd mer sysselsättningsmöjligheter för partiellt arbetsföra. Detta gjorde vi genom att grunda Jobbkanalen Ab vars uppgift är att sysselsätta de partiellt arbetsföra i svåra livsskeden.
 4. Vi förbättrade  sådana arbetstagares ställning som har nolltimmarsavtal. Arbetstagare bör i framtiden erbjudas en höjning av minimiarbetstiden om antalet arbetstimmar och arbetsgivarens behov av arbetskraft visar att minimiarbetstiden borde vara högre.
 5. Vi bekämpade skatteflykt och grå ekonomin med otaliga lagförslag. Ett obligatoriskt skattenummer har fastställts för skeppsvarven och finansieringen för att bekämpa den grå ekonomin har höjts. Till exempel ingrep vi i Carunas skatteplanering genom att skärpa ränteavdragsrätten och med att rätta till den s.k. balansbefrielsen. Därtill täppte vi till kryphål för utländska fastighetsinvesterare. Bolag som de facto leds från Finland betraktas nu som skatteskyldiga,
 6. Vi förbättrade arbetslösas lagliga skydd.  Fristensperioderna reducerades avsevärt, och enskilda mänskliga misstag leder inte längre till att man förlorar arbetslöshetsersättningen.

  Vi prioriterade miljön och klimatet!

 7.   Vi gjorde historiska satsningar i en rättvis omställning. Ett omfattande omställningsprogram gör det snabbare att hitta lösningar som Finland strävar efter för att uppnå koldioxidneutralitet till år 2035 och stoppa utarmningen av vår biologiska mångfald till 2030.
 8.  Vi föreslog en ny gruvskatt. Skatten garanterar en skälig ersättning till samhället för användning av naturresurser.
 9. Vi utvidgade naturskyddsområden.En ny nationalpark grundades i Salla. Nya och stora naturskyddsområden har grundats i Paltamo och Inari. Därtill har Tiilakkajärvis nationalpark utvidgats.
 10. Vi satsade stort på naturskydd. Regeringen satsade på naturskydd för 100 miljoner euro i året. Kommunernas och föreningarnas jobb för att skydda naturen har fått mer resurser. Metso-programmet. 90 procent av skogsskyddsmålet är uppnått. 10 000 hektar myrar har återställts.
 11. Vi satte mål för utsläppsminskning för jordbruket. Utsläppen ska minska med 29 % till år 2035.
 12. Vi förnyade gruvlagen och naturskyddslagen.
 13. Vi förnyade lagstiftning som stärker existerande klimatlagstiftning.
 14. Vi skötte om att Finland skär ner på bruket av torv med hälften tills år 2030. Därtill kommer detta antagligen att hända före tidslinje eftersom användningen av torv minskar hela tiden och snabbt.
 15. Vi förnyade djurskyddslagen.Lagen främjar respekt för djuren och deras välmående. Djurvården måste ta hänsyn till de beteendemässiga behov som är väsentliga för diverse djurarter samt smärtlindring vid alla smärtsamma ingrepp. Dessutom kommer övervakningen av djurens välmående att förbättras.

  Satsningar på social- och hälsovårdstjänster!

 16. Vi förverkligade en rättvis social- och hälsovårdsreform som alla väntat länge på. Den föregående regeringen klarade inte av att ro i land  social- och hälsovårdsreformen och snubblade istället på försök att göra den marknadsorienterad.  Nu förverkligas social- och hälsovårdsreformen med fungerande offentlig servis istället för på hälsoföretagens villkor.
 17.   Vi garanterade att folk skulle få vård i tid genom att skärpa behandlingsgarantin inom primärvården till sju dagar. Snabb tillgång till vård och snabb behandling av hälsan är den mest prisvärda och humana behandlingen. I fortsättningen ska bedömningen av behandlingsbehovet göras samma dag och vid behov bör man få man träffa en läkare inom sju dagar.
 18.  För att garantera vård av hög kvalitet fastställdes en personaldimensionering för tjänster för äldre. Därtill gavs mer än 130 miljoner euro för utbildningen av närvarade.
 19. Vi garanterade en personaldimensionering inom barnskyddet:En socialarbetare får under åren 2022 och 2023 vara ansvarig för högst 35 barn och från och med år 2023 bara för 30 barn.
 20. Vi sänkte på kundavgifterna för social- och hälsovårdstjänster och utökade på social- och hälsovårdens avgiftsfria tjänster.

  Jämnlikhet och soldiaritet!

 21. Vi förnyade familjeledigheten på ett sätt som ökar på valfriheten och jämlikheten. I den nya modellen har bägge föräldrar lika lång föräldraledighet på sju månader. Sedan kan endera föräldern frivilligt ge tre månader av sin kvoterade familjeledighet till den andra föräldern.
 22. Vi bekämpade utnyttjande av utländsk arbetskraft och försträckte övervakningen av arbetsskyddet. Då utländsk arbetskraft utnyttjas straffas hädanefter arbetsgivaren, inte offret. Lagförändringen är betydlig och möjliggör att utnyttjning avslöjas lättare
 23. Finland blev medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Treårsperioden 2022–2024 är Finlands första medlemskap i rådet för mänskliga rättigheter. Finland arbetar i människorättsrådets för att försvara och främja en multilateral och regelbaserad värld samt universella mänskliga rättigheter.
 24. Vi höjde på flyktingkvoten. Flyktingkvoten är nu 1050 personer, vilket är en historiskt hög nivå. Vänsterförbundet strävar till att lyfta kvoten även i framtiden. Därtill har över 40 000 personer som flytt Rysslands invasion av Ukraina fått tillfälligt skydd och uppehåll i Finland.
 25.   Vi förbättrade på asylsökandes rättskydd. Under Sipiläs regering försvagades asylsökandes möjligheter att använda assistenter vid intervjuer och diskussionstillfällen med myndigheterna. Därtill minskade mängden rättshjälp och överklagandetider vilket minskade på asylförfarandets och rättsstatens trovärdighet.
 26. Vi förnyade sexualbrottslagstiftningen så att den baseras på samtycke. Reformen stärker allas rätt till sexuellt självbestämmande. I framtiden kopplas definitionen av våldtäkt kopplat till bristen på samtycke. I och med reformen kommer straffen för sexualbrott mot barn att skärpas
 27. Vi stödde Ukraina och garanterade att de som flytt och anlänt till Finland fått gå till skola och dagis.
 28. Den nya translagen respekterar självbestämmande rätten. I och med den nya lagen görs korrigering av den juridiska könsmärkningen på basis av  personens egen upplevelse av sitt kön. Vänsterförbundet vill att lagen även i framtiden ska ta hänsyn till minderåriga.
 29. Vi höjde på biståndet!

  Utbildning och kultur för alla, inte bara för få!

 30. Vi förlängde läroplikten till 18 år och gjorde andra stadiet avgiftsfritt. Nu har alla lika möjligheter att avlägga en examen vid andra stadiet. Denna reform är det viktigaste utbildningsframsteget i Finland sedan grundskolan grundades.
 31. Vi säkrade finansieringen för kultur, vetenskap och föreningar då medel från Veikkaus drogs in.
 32. Vi förstärkte stödet för barnen enligt småbarnspedagogikens trestegsmodellen och finansierade reformen med 15 miljoner euro årligen.
 33. Vi minskade på kundavgifterna inom småbarnspedagogiken med 140 miljoner euro. I framtiden är det bara de största inkomstklasserna som betalar för småbarnspedagogiken.
 34. Vi inledde en två-årig pilot inom förskolan.
 35. Vi förstärkte stödet för barn och unga i skolan och skapade bindande kvoter för hur många skolpsykologer och kuratorer som skall jobba i skolan.
 36. Vi förbättrar yrkesskolornas kvalité med att höja på deras grundfinansiering med 80 miljoner euro per år från och med år 2023. För att förbättra i synnerhet på närundervisningen har lagt anslag på 250 miljoner euro för att rekrytera fler lärare och handledare.
 37. Finansieringen för gymnasierna förstärks med 18 miljoner euro.
 38. Vi genomförde ett kvalitetsprogram för gymnasieutbildningen och anslog 15 miljoner euro för att se till att gymnasieutbildningen håller hög kvalitet och är tillgänglig för alla.
 39. Vi ökade finansieringen för högskolor och universitet och lade till 12 500 nya startplatser till högre utbildning
 40. Vi reagerade på bristen av kompetensbristen genom att genomföra en reform som möjliggör av kontinuerligt lärande, så att varje person i arbetsför ålder skulle ha bättre möjligheter att utbilda sig under sin arbetskarriär.
 41. Vi inrättade ett jämställdhetsbidrag för utbildning som en del av lagstiftningen och delade ut jämställdhetsbidrag för förskoleundervisning och förskole- och grundutbildning för cirka 250 miljoner euro.
 42. Vi återställde den subjektiva rätten till förskoleutbildning och minskade gruppstorlekarna. I framtiden kan daghemmen ha sju barn per småbarnspedagog, medan det tidigare kunde vara åtta.
 43. Vi band studiepenningen till index och lyfte studiepenningens försörjarförhöjning.
 44. Vi höjde på finansieringen för forskning och utveckling.  Lagförslaget till FoU-finansieringslagen skapar en kanal för att långsiktigt öka investeringarna i forskning och utveckling

  Alla har rätt att klara sig!

 45. Vi förstärkte  samhällets skyddsnät med att höga på de minsta pensionerna. Vi höjde på sådana förmåner som förbättrar folks grundtrygghet. Konkret har det handlat om höjningar i a-kassan, sjuk- och föräldrapenningen, rehabiliteringspenningen, studiestödet samt höjning av barnbidrag för ensamstående föräldrar och underhållsbidrag. Vi höjde även på folkpensionen och garantipersonen.exempel har garantipensionen gått upp med 137€/mån inklusive indexhöjningar under denna regeringsperiod. Med andra ord en valborgshundring och lite till! 
 46. Vi stödde barnfamiljer med låga inkomster och pensionärer då levnadskostnaderna steg. Vi reagerade på Rysslands anfallskrig som ledde till att energikostnaderna steg med ett brett sortiment av åtgärder. Till exempel med höjningar av barnbidragen, tillägg av barnbidrag, avgiftstak för läkemedel och ett separat elstöd.
 47. Under sommaren 2022 gjorde vi en extra höjning på 3,5 procent till socialskyddsförmåner.Tack vare  minister Sarkkinens initiativ inflationsjusterades socialskyddsförmåner. I och med det ökade folkpensionen med 24 €/månad, arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen med 26 €/månad, grunddelen av utkomsstödet med 18 €/månad och studiebidrag med 14 €/månad.
 48.  Vi bekämpade effektiv coronavirusets ekonomiska och sociala negativa effekter.  I internationella jämförelser var den finska regeringens åtgärder för att tackla coronakrisen bland de bästa i världen. Vi reagerade på epidemin med snabba åtgärder och såg till att så många jobb som möjligt blev kvar och att folk klarade sig under krisen. 
 49.  Vi kompenserade stigande energipriser i synnerhet för de som bor i eluppvärmda hus genom ett nytt stöd.  
 50. Vi förkortade på hur länge myndigheterna förvarar an­teck­ningar om be­tal­nings­stör­ning. Från och med januari försvinner anmärkningen be­tal­nings­stör­ning en månad efter att skulden är betalad. Även de överskuldsattas ställning kommer att förbättras, bland annat genom att antalet utmätningsfria månader utökas och genom tester där man höjer på  utmätningsskyddsdelen. Överskuldsättning i sig kommer däremot att bekämpas genom att införa ett positivt kreditupplysningsregister och genom att skärpa regleringen av konsumentkrediter
 51. Vi utökade social kreditgivning till hela Finland. Social kreditgivning flyttas över till välfärdsområden och införs i hela landet.